ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2014/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 08 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨCTHU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KẾT QUẢTHĂM DÒ ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy banNhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí năm 2001;

Căn cứ Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí, lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày06/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí, lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí,lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 15/5/2006của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về phí và lệphí;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyếtđịnh của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố thực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày16/7/2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII, kỳ họp thứ 12 về việcquy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàntỉnh Tây Ninh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờtrình số 174/TTr-STC ngày 06 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quảnlý và sử dụng tiền phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượngnước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Đối tượng chịu phí

Tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhânnước ngoài khi được cơ quan có thẩm quyền thực hiện công việc thẩm định báo cáokết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất phải nộp phí theo quy định tạiQuyết định này.

Điều 3. Mức thu phí

1. Đối với báo cáo kết quả thi công giếng thăm dòcó lưu lượng dưới 200m3/ngày đêm: 400.000đồng/1 báo cáo.

2. Đối với báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước

a) Từ 200m3 đến dưới 500m3/ngàyđêm: 1.000.000 đồng/1 báo cáo;

b) Từ 500m3 đến dưới 1.000m3/ngàyđêm: 3.000.000 đồng/1 báo cáo;

c) Từ 1.000m3 đến dưới 3.000m3/ngàyđêm: 5.000.000 đồng/1 báo cáo.

3. Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung áp dụngmức thu bằng 50% mức thu trên.

Điều 4. Đơn vị thu phí

Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định củapháp luật có nhiệm vụ tổ chức thu phí

Điều 5. Quản lý và sử dụng phí

Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữlượng nước dưới đất quy định tại Quyết định này là khoản thu thuộc ngân sáchNhà nước. Cơ quan thu phí được quản lý, sử dụng tiền phí thu được theo quy địnhnhư sau:

1. Cơ quan thu phí được trích lại 50% (năm mươiphần trăm) trên tổng số tiền phí thực thu được trước khi nộp vào ngân sách Nhànước để chi phí cho việc thực hiện công việc thu phí theo chế độ quy định, cụthể các nội dung chi sau:

a) Chi trả các khoản tiền lương hoặc tiền công, cáckhoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo tiền lương, tiền công, theo chế độ hiệnhành;

b) Chi phí trực tiếp cho việc thu phí như: Mẫu đơn,tờ khai, hồ sơ liên quan, sổ sách, văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, điệnthoại, điện, nước, công tác phí, công vụ phí, chi phí nhiên liệu đi kiểm tratheo tiêu chuẩn, định mức hiện hành;

c) Chi sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tài sản,máy móc thiết bị phục vụ trực tiếp đến việc thu phí;

d) Các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến việcthu, nộp phí.

đ) Chi khen thưởng, phúc lợi cho cán bộ, nhân viêntrực tiếp thực hiện công việc thu phí trong đơn vị theo nguyên tắc bình quânmột năm, một người tối đa không quá 03 (ba) tháng lương thực hiện nếu số thunăm nay cao hơn năm trước và tối đa bằng 02 (hai) tháng lương thực hiện nếu sốthu năm nay thấp hơn hoặc bằng năm trước, sau khi đảm bảo các chi phí quy địnhtại điểm a, b, c, d khoản này.

2. Toàn bộ số tiền phí được trích theo quy địnhtrên, cơ quan thu phải sử dụng đúng mục đích, có chứng từ hợp pháp theo quyđịnh và thực hiện quyết toán năm toàn bộ số tiền phí được trích để lại theo quyđịnh; nếu sử dụng không hết trong năm thì được chuyển sang năm sau để tiếp tụcchi theo chế độ quy định.

3. Tổng số tiền phí thực thu được, sau khi trừ sốtiền được trích theo tỷ lệ quy định, số còn lại (50%) cơ quan thu phí phải nộpvào ngân sách Nhà nước theo chương, loại, khoản, mục và tiểu mục tương ứng củaMục lục ngân sách Nhà nước hiện hành.

4. Hàng năm, căn cứ vào mức thu phí, nội dung chitheo quy định Quyết định này và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành, cơ quanthu phí lập dự toán thu, chi tiền phí chi tiết theo Mục lục ngân sách Nhà nướchiện hành. Cơ quan thu phí thực hiện quyết toán việc sử dụng biên lai thu phí;số tiền phí thu được; số để lại cho đơn vị, số phải nộp, số đã nộp và số cònphải nộp ngân sách Nhà nước với cơ quan thuế; quyết toán việc sử dụng số tiềnđược trích để lại với cơ quan tài chính cùng cấp theo đúng quy định.

5. Việc thu, nộp, quản lý, sử dụng,chứng từ thu, công khai chế độ thu phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dòđánh giá trữ lượng nước dưới đất không đề cập tại Quyđịnh này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quyđịnh pháp luật về phí, lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 củaBộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002; Thôngtư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành mộtsố điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảnlý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ; Thông tưsố 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, pháthành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sáchNhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kểtừ ngày ký, thay thế Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ngày 20/6/2008 của Ủy ban Nhândân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sửdụng phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc SởTài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế; Thủ trưởng cácsở, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịchỦy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Lưu Quang