ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2014/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 28 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI ĐIỀU 10,QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2013/QĐ-UBND NGÀY 28/5/2013 CỦA UBND TỈNH VĨNH PHÚC VỀ BANHÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3054/TTr-SXD ngày 16 tháng 10 năm 2014 và Báo cáo số 128/BC-STP ngày 10 tháng10 năm 2014 của Sở Tư pháp về kết quả thẩm định dự thảo văn bản quy phạm phápluật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 10 của Quy định banhành kèm theo Quyết định số 10/ 2013/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2013 của UBNDtỉnh Vĩnh Phúc về Ban hành Quy định về quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địabàn tỉnh Vĩnh Phúc, như sau:

“UBND tỉnh ủy quyền cho Ban Quản lý các khu côngnghiệp cấp giấy phép xây dựng các công trình từ cấp III trở xuống trong khucông nghiệp đã thành lập và giao chủ đầu tư xây dựng hạ tầng theo quy định. Trướckhi cấp phép xây dựng phải có ý kiến thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng, phươngán kiến trúc của Sở Xây dựng, thực hiện thẩm trathiết kế theo quy định tại Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy trình thẩm tra thiết kế xâydựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng,Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp, các sở, ngành liên quan; Chủ tịch UBNDcác huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND dân các xã, phường, thị trấn; Thủtrưởng các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan căncứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- VP Chính phủ; Website CP;
- Bộ Xây dựng;
- Cục KTVB – Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Cổng TT GTĐT tỉnh;
- Báo VP, Đài PT&TH tỉnh; TTCB tỉnh;
- CV: CN1, NCTH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Chí Giang