ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2014/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 29 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHLÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệphí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnhPhí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhPháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy địnhpháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính, sửa đổi, bổ sung Thông tư số63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện các quyđịnh pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phíthuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị Quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 07/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về các loạiPhí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Sở Tàichính tại Tờ trình số 447/TTr-STC ngày 18/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về thulệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai,cụ thể như sau:

1. Đối tượng nộp lệ phí: Các cánhân, tổ chức khi làm thủ tục để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phépkinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Mức thu lệ phí:

a) Cấp lần đầu: 200.000 đồng/01Giấy phép;

b) Cấp đổi, cấp lại (do mất,hỏng hoặc có thay đổi về điều kiện kinh doanh liên quan đến nội dung giấyphép): 50.000 đồng/lần cấp.

3. Đơn vị thu phí: Sở Giaothông, Vận tải;

4. Quản lý và sử dụng nguồn lệphí thu được:

a) Quy định tỷ lệ nộp ngânsách: Cơ quan thu lệ phí được để lại 70% trên tổng số tiền lệ phí thực thuđược; nộp 30% vào ngân sách nhà nước.

b) Quản lý, sử dụng:

- Nguồn thu từ lệ phí được quảnlý và sử dụng theo các quy định hiện hành về quản lý tài chính;

- Chứng từ thu thực hiện theoquy định hiện hành của Bộ Tài chính về in, phát hành, quản lý và sử dụng cácloại hóa đơn, dịch vụ; chứng từ thu tiền phí, lệ phí.

Điều 2. Chánh Văn phòngUBND tỉnh; Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Kho bạc Nhà nướctỉnh; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Các cơ quan, đơnvị, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau10 ngày kể từ ngày ký, ban hành và bãi bỏ Quyết định số 2762/QĐ-UBND ngày 17/10/2011của UBND tỉnh Lào Cai về việc Quy định về Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vậntải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Doãn Văn Hưởng