ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 49/2016/QĐ-UBND

Long An, ngày 22 tháng 09 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2013/QĐ-UBND NGÀY 26/02/2013 CỦA UBND TỈNH LONG AN VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ, Ô TÔ VÀ PHƯƠNG TIỆN THỦY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ, Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ sửa đổi,

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ, Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ, Thông tư số 140/2013/TT-BTC ngày 14/10/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Xét đề nghị của Cục Thuế tỉnh tại tờ trình số 22/TTr-CT ngày 14/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 26/02/2013 của ô tô, ô tô và phương tiện thủy trên địa bàn tỉnh Long An như sau:

1. ẦN III - XE MÁY ĐIỆN” vào cuối Phụ lục số 1 “Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô” được quy định tại Điều 1 Quyết định số 09/2013/QĐ-

Đơn vị: Triệu đồng

TT

TÊN TÀI SẢN

GIÁ TRỊ MỚI (100%)

GHI CHÚ

PHẦN III - XE MÁY ĐIỆN

Xe máy điện các loại ân biệt xe ắp ráp trong nước)

5

Trường hợp giá ghi trên hóa đơn cao hơn giá do giá hóa đơn

2. Bãi bỏ nội dung “ởng Cục Thuế ký quyết định bổ sung kịp thời vào Bảng giá tính lệ phí trước bạ” tại đoạn thứ 2 khoản 7, Điều 2

Lý do: Nội dung không phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 2. Giao Cục Thuế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/10/2016.

Các quy định khác về giá tính lệ phí trước bạ đối với xe máy điện thực hiện theo Quyết định số 09/2013/QĐ- ối với xe mô tô, ô tô và phương tiện thủy trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 3. Chánh


- Như Điều 3;U, TT. HĐND tnh;nh;nh;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Cần