ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 49/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ GIÁ CHO THUÊ KHO BÃI TẠI THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ luật tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30 tháng 6 năm1983;
- Căn cứ nghị định số 02/CP ngày 4-1-1979 của Hội đồng Chánh phủ ban hành điều lệthống nhất quản lý nhà cửa ở các thành phố, thị xã thị trấn.
- Theo đề nghị của các đồng chí Giám đốc Sở Quản lý nhà đất và công trình công cộng,đồng chí Giám đốc Sở Tài chánh và đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hành kèmtheo quyết định này “bản quy định tạm thời về giá cho thuê kho bãi tại thànhphố Hồ Chí Minh”.

Điều 2.- Giá cho thuê khobãi này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 4 năm 1985; mọi quy định trước đâytrái với quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 3.- Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Quản lý nhà đất và côngtrình công cộng, Giám đốc Sở Tài chánh, Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá thành phố, Chủtịch Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thểthuộc Trung ương và thành phố, các tổ chức kinh tế tập thể và các tỉnh sử dụngkho bãi tại thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Võ Danh

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀGIÁ CHO THUÊ KHO BÃI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Banhành kèm theo Quyết định số 49/QĐ-UB ngày 19 -3-1985 của UBND Thành phố)

Chương I

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Điều 1.- Giá cho thuê khobãi nhằm các yêu cầu sau đây :

1.- Thực hiện chế độ kinh doanhxã hội chủ nghĩa trong công tác quản lý kho bãi, xoá bỏ kiểu quản lý hành chánhbao cấp.

2.- Nâng cao ý thức tiết kiệm vềhiệu quả kinh tế trong việc sử dụng kho bãi, quản lý tốt các vật tư, hàng hoá,tài sản xã hội chủ nghĩa góp phần đẩy mạnh sản xuất, lưu thông phân phối vàphục vụ đời sống nhân dân.

3.- Thực hiện nghĩa vụ của cáccơ quan, xí nghiệp Nhà nước và các đơn vị kinh tế tập thể… có sử dụng kho bãiđóng góp vào việc bảo quản, sửa chữa và xây dựng mới kho bãi.

Chương II

NGUYÊN TÁC CHUNG VÀ QUY ĐỊNHCỤ THỂ :

Điều 2.- Tất cả cơ quan,xí nghiệp Nhà nước và các đơn vị kinh tế tập thể có sử dụng kho bãi do Nhà nướcquản lý tại thành phố Hồ Chí Minh, phải có nghĩa vụ trả tiền thuê kho bãi theoquy định này.

Điều 3.- Công ty Kho bãithành phố được Ủy ban Nhân dân thành phố giao trách nhiệm thu tiền thuê kho bãithuộc Công ty Kho bãi thành phố quản lý trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4.- Mức thu tiền chothuê kho bãi phải đảm bảo trên cơ sở 5 yếu tố: khấu hao cơ bản, sửa chữa lớn,sửa chữa thường xuyên, chi phí quản lý và lãi định mức.

Điều 5.- Căn cứ theo cấutrúc của công trình, chất lượng sử dụng, các kho bãi ở thành phố được phân loạinhư sau:

A) Về kho:

- Loại 1: Kho được xây dựng bằngvật liệu tốt, mái lợp ngói, tôle hoặc fibrociment, vách xây gạch hoặc bê tông,thông thoáng gió tốt và thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa.

- Loại 2: Kho xây dựng bằng vậtliệu nhẹ, mái tôle, vách tôle hoặc gỗ, nền đất, chế độ nhiệt ẩm và việc vậnchuyển hàng hoá không tốt bằng loại 1.

B) Về bãi:

- Loại 1: Bãi được xây dựng bằngbê tông xây đá hoặc trải nhựa.

- Loại 2: Bãi nền bằng gạch vỡ,trải sỏi hoặc đất đầm chặt.

Điều 6.- Đơn giá cơ bảncho thuê sử dụng kho bãi được ấn định cho 1m2/tháng như sau:

+ Kho:

- Loại 1: 31đ

- Loại 2: 24đ

+ Bãi:

- Loại 1: 10đ,50

- Loại 2: 5đ,50

Căn cứ mức độ khác nhau về chấtlượng sử dụng, đơn giá cho thuê tăng hoặc giảm cho phù hợp, nhưng không quả tỷlệ 20% giá cơ bản.

Điều 7.- Giá biểu thuêkho bãi được áp dụng thống nhất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Chương III

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦABÊN CHO THUÊ KHO BÃI VÀ BÊN THUÊ KHO BÃI.

Điều 8.- Công ty Kho bãithành phố có trách nhiệm :

1.- Làm thủ tục ký kết hợp đồngkinh tế với bên thuê kho bãi theo quy định Nhà nước.

2.- Thu tiền cho thuê kho bãitheo đúng giá biểu quy định và thực hiện chức năng ngành về quản lý thống nhấtgiá cho thuê kho bãi trên địa bàn thành phố.

3.- Tổ chức kiểm tra kho bãi đểcó kế hoạch sửa chữa, bảo quản thường xuyên đảm bảo tiện nghi an toàn cho việcchứa trữ hàng hóa trong kho, ngoài bãi và điều chỉnh thu hồi những trường hợpsử dụng kho bãi không hợp lý và không hợp pháp.

4.- Kiến nghị Trọng tài kinh tếthành phố xử lý các trường hợp vi phạm hợp đồng thuê kho bãi.

Điều 9.- Các cơ quan đơnvị sử dụng kho bãi có trách nhiệm :

1.- Khai trình đăng ký và phảithực hiện hợp đồng kinh tế thuê kho bãi với đơn vị có kho bãi cho thuê.

2.- Các tỉnh, thành phố khácmuốn thuê kho bãi đ ể chứa trữ hàng hóa tại thành phố Hồ Chí Minh phải theođúng quy định ban hành kèm theo quyết định số 313/QĐ-UB ngày 4-12-1982 của Ủyban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

3.- Thực hiện đúng theo nội quysử dụng kho bãi với các điều khoản hợp đồng thuê đã ký.

4.- Chứa trữ hàng hóa phù hợpvới tính chất cấu trúc của kho bãi; trường hợp chứa trữ hàng hóa sai quy địnhgây hư hỏng kho bãi, bên sử dụng phải bồi thường.

5.- Đối với các kho bãi thuộcdiện thuê bao, cơ quan đơn vị sử dụng tự tổ chức bảo vệ, bảo quản kho bãi vàhàng hóa chứa trữ bên trong.

6.- Không được tự ý thay đổi cấutrúc và trang thiết bị kho bãi. Nếu có hư hỏng cần sửa chữa hoặc muốn tự sửachữa, phải báo ngay cho đơn vị chủ quản và phải được đơn vị chủ quản duyệtthiết kế dự toán.

7.- Diện tích kho bãi thừa khôngsử dụng hoặc chưa cần sử dụng, bên thuê phải báo ngay cho đơn vị chủ quản đểđiều chỉnh hợp đồng hay đổi một diện tích khác thích hợp.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH :

Điều 10.- Giá biểu này cóhiệu lực kể từ ngày 1-4-1985.

Điều 11.- Sở Quản lý nhàđất và công trình công cộng có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thi hành giábiểu này trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 12.- Tất cả các cơquan, đơn vị xí nghiệp Nhà nước và các đơn vị kinh tế tập thể có sử dụng khobãi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành bản quy địnhnày.