BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------------

Số: 490/QĐ-BNN-KHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH CÁ NHÂN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI THUỘC

“CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC

TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ĐẾN NĂM 2020”

----------------------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi điều 3 Nghị định 01/2008/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-TTg ngày 12 tháng 1 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định 2008/QĐ-BNN-KHCN ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN từ năm 2011” thuộc “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài “Chọn tạo và phát triển giống bông chuyển gen Bt kháng sâu” thuộc “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020” (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài theo các quy định hiện hành về quản lý khoa học và công nghệ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Tổ chức, cá nhân chủ trì các đề tài, dự án, Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁ NHÂN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số 490/QĐ-BNN-KHCN ngày 12 tháng 03 năm 2012

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tên nhiệm vụ KHCN

Cá nhân, tổ chức chủ trì đề tài đã được phê duyệt

Cá nhân, tổ chức chủ trì đề tài được điều chỉnh

1

“Chọn tạo và phát triển giống bông chuyển gen Bt kháng sâu”

TS. Lê Quang Quyến, Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố.

ThS. Trịnh Minh Hợp, Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố.