THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 491-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 1976

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚIHỌC SINH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP MỎ VÀ ĐỊA CHẤT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Để khuyến khích đông đảo thanh niên học sinh vào học cácngành mỏ và địa chất;

Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Đại học và trung họcchuyên nghiệp, công văn số 2259-QLHS ngày 13-9-1976và của đồng chí Bộ trưởng Bộ Lao động, công văn số 1284-LĐ/HCSN ngày 10-9-1976;

Sau khi đã có ý kiến của các ngành có liên quan

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – a) Nâng học bổng của học sinh Trường đại họcmỏ địa chất lên 22 đồng/tháng và học bổng của học sinh các trường đại học,trung học chuyên nghiệp mỏ và địa chất lên 20đ/tháng

b) Học sinh là cán bộ, công nhân, viên chức, bộ đội, thanhniên xung phong…được cử đi học các trường đại học, trung học chuyên nghiệp mỏvà địa chất thì được hưởng sinh hoạt phí theo chế độ quy định trong thông tư số49-TTg ngày 25-5-1964 và thông tư số 248-TTg ngày 8-7-1975 của Thủ tướng Chínhphủ.

Điều 2. – Ngoài học bổng, học sinh các trường đại học,trung học chuyên nghiệp (kể cả học sinh là cán bộ, công nhân, bộ đội, thanhniên xung phong đi học) được cấp mỗi người 6 đồng tiền bồi dưỡng ăn thêm.

Số tiền này do nhà trường quản lý để chi vào tiền ăn của họcsinh.

Điều 3. – Học sinh các trường đại học, trung học chuyênnghiệp mỏ và địa chất, được ăn theo tiêu chuẩn và định lượng lương thực, thựcphẩm như sau:

- Lương thực: 19,5kg tháng, trong đó có 2,5kg có thể cung cấpbằng mỳ ăn liền hoặc sữa hộp với giá trị dinh dưỡng tương đương;

- Đường: 0,350kg/ tháng

- Thịt: 0,500kg / tháng

Điều 4. – Khi đi thực tập ở hầm mỏ, xí nghiệp hoặc ởngoài thực địa, học sinh được hưởng phụ cấp thực tập do quỹ đào tạo của trườngđài thọ theo chế độ hiện hành. Trong trường hợp học sinh được cơ sở sản xuấttrả thù lao cao hơn phụ cấp thực tập thì học sinh được nhận thù lao và thôikhông nhận phụ cấp thực tập.

Khi đi thực tập, nếu phải làm việc nặng nhọc hoặc có độc hại,học sinh được hưởng chế độ bồi dưỡng hiện vật hay phụ cấp độc hại như đã quyđịnh trong thông tư số 2-TTg ngày 9-1-1963 của Thủ tướng Chính phủ. Nếu cơ sởsản xuất không trả thì quỹ đào tạo của trường đài thọ tiền phụ cấp này.

Điều 5. – Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành.

Điều 6. – Các đồng chí Bộ trưởng Bộ Đại học và trunghọc chuyên nghiệp, Bộ trưởng Bộ Lao động, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng BộNội thương, Bộ trưởng Bộ Lương thực và thực phẩm có trách nhiệm thi hành quyếtđịnh này.

K. T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Duy Trinh