ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc điều chỉnh một số đơn giá trong XDCB

_________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Xét đề nghị của liên ngành XD - TCVG tại tờ trình số 175/TT - LN ngày 03/06/1997,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh một số đơn giá trong XDCB với nội dung như sau:

1. Đơn giá đóng cọc bê tông cốt thép (tiết diện cọc 15x15 đến 25x 25)

- Năm 1995: 35.000 đ/m dài

-Năm 1996: 35.000 đ/m dài

2. Đơn giá ép tính cọc bê tông cốt thép (có tiết diện cọc 15 x 15 đến 25 x 25)

- Năm 1994: 60.000 đ/m dài

- Năm 1995 - 1996: 50.000 đ/m dài

3. Điều chỉnh giá ca máy (áp dụng từ 01/01/1997 trở đi)

- Nhóm máy làm đất, đầm nén, thiết bị vận tải ngang, đường, trộn bê tông, công cụ nhỏ cầm tay: 1,18

- Nhóm máy nghiền, sàng 1,28

- Nhóm máy bơm nước 1,28

- Nhóm máy phát điện, hàn 1,25

- Nhóm máy đóng cọc 1,12

- Nhóm máy rải bê tông nhựa đường 1,4

Hệ số tăng này được tính so với giá ca máy theo quyết định số 57/BXD - VKT của Bộ Xây dựng.

4. Điều chỉnh đơn giá đền bù áp dụng từ 01/06/1997.

a) Bổ xung và thay thế một số đơn giá sau:

+ Nhà gỗ tháo lắp di chuyển: Nay bổ sung đền bù phần vách toóc xi là 17.000 đ/m2 (trát 2 mặt).

+ Thay thế giá cây lấy gỗ

- Cây có đưòng kính 5 cm 1.500 đ/c

- Cây có đường kính 5-8 cm 1.800 đ/c

- Cây có đường kính 8-10 cm 2.000 đ/c

- Cây có đường kính 11 -13 cm 3.000 đ/c

- Cây có đường kính 14 -17 cm 4.200 đ/c

- Cây có đường kính 18 - 20 cm 5.400 đ/c

- Cây có đường kính trên 20 cm 7.500 đ/c

b) Bổ sung chế độ chính sách trong đền bù:

+ Các hộ có hộ khẩu ở thị xã Lào Cai trước 04/03/1996 và giấy tờ đất chưa hợp lệ được hạ mức hỗ trợ theo Quyết định số 46/QĐ-UB .

+ Các hộ được giao đất làm vườn rừng thì khi tính giá trị đền bù theo cây trồng lẻ hoặc theo rừng tập trung trên nguyên tắc dựa theo diện tích giao, không theo diện tích thu hồi.

Điều 2. Sở Xây dựng và Sở Tài chính vật giá có trách nhiệm hướng dẫn triển khai cho các chủ đầu tư, đồng thời tập hợp các vướng mắc trình UBND tỉnh giải quyết.

Điều 3. Ông Chánh văn phòng UBND tỉnh và Thủ trưởng các ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huvện, thị xã chiểu theo quyết định thi hành.

KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÀO CAI

PHÓ CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

Đặng Quốc Lộng

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đặng Quốc Lộng