ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc giá bán muối I ốt

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật t chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Xét đề nghị của Sở Tài chính - vật giá tại tờ trình số 1 18/TT .VG ngày 21/11/1994 vxây dựng giá bán muối đã trộn Iốt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá bán lẻ muối đã trột I ốt trên địa bàn tỉnh Lào Cai là: 1.000 đ/kg (Một ngàn đồng trên một kg).

Điều 2. Trên cơ sở giá bán lẻ; Sở Tài chính - vật giá, Sở Thương mại - du lịch chỉ đạo Công ty thương mại - du lịch tính toán giá bán buôn cho từng huyện, thị xã.

Sở Tài chính - vật giá, Sở Y tế có trách nhiệm thanh toán cho Công ty thương mại - du lịch tỉnh phần chi phí sản xuất muối I ốt và cước vận chuyển theo chỉ tiêu kế hoạch dược giao.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Giám đốc Sở Tài chính - vật giá, Giám đốc Sở Y tế và Công ty thương mại - du lịch cùng các ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngàv 01/01/1995. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Thào A Tráng