ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 493/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HỖ TRỢ LƯƠNG THỰC CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ, HỘ NGHÈO TRỒNG, CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 21/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 72/TTr-SNN ngày 25/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La (có Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện tổ chức, triển khai thực hiện; kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- TT tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);

- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Phú 30b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lò Minh Hùng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HỖ TRỢ LƯƠNG THỰC CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ, HỘ NGHÈO TRỒNG, CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh Sơn La)

Thực hiện Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 21/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La,

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo trồng, chăm sóc và bảo vệ rng trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Nhằm triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La. Góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sng cho nhân dân các dân tộc tại các huyện: Quỳnh Nhai, Mường La, Sốp Cộp, Phù Yên và Bắc Yên; đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số nghèo có cuộc sống gắn bó với rừng.

- Đề án góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ lương thực cho các hộ dân tự nguyện nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng thay thế nương rẫy trong thời gian chưa có thu nhập từ rừng; từng bước ổn định và cải thiện cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần tích cực trong công tác bảo vệ và phát triển rừng; ngăn chặn tình trạng phá, đốt rừng làm nương rẫy. Bảo vệ, cải tạo đất nâng cao độ che phủ của rừng; tăng cường vai trò phòng hộ của rng đu nguồn.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức thực hiện Đề án hỗ trợ lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La phải đảm bảo theo kế hoạch, nhằm đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân những tháng thiếu đói.

- Việc tổ chức thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, thiết thực, hiệu quả, tránh cấp phát gạo cho các hộ gia đình không nằm trong đối tượng được trợ cấp.

II. NHIỆM VỤ CỤ TH

1. Tổ chức triển khai Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 21/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La đến các cấp, các ngành và các chủ rừng đồng thời gắn với việc tổ chức tuyên truyền các quy định, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác bảo vệ và phát triển rừng, trong đó đặc biệt là Luật Lâm nghiệp năm 2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 tạo chuyển biến tích cực trong mọi từng lớp nhân dân cũng như việc thực hiện chính sách hỗ trợ lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số và hộ gia đình người Kinh nghèo trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng.

2. Giao nhiệm vụ hỗ trợ lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng cho đại diện các Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng hoặc Hạt Kiểm lâm cấp huyện đang triển khai thực hiện các hạng mục trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng thuộc chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Khẩn trương thực hiện việc rà soát xác định đối tượng và nhu cầu hỗ trợ lương thực cho đồng bảo dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng tại địa phương theo quy định tại Điều 1, Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 21/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó về phạm vi, đối tượng, mức hỗ trợ và đối tượng hỗ trợ cụ thể như sau:

- Phạm vi thực hiện chính sách trên địa các huyện: Quỳnh Nhai, Mường La, Sốp Cộp, Bắc Yên, Phù Yên theo Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh Sơn La.

- Đối tượng được hỗ trợ lương thực: đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng theo hướng dẫn tại khoản 1, Văn bản s613/BTC-TCDT ngày 14/01/2019 của Bộ Tài chính.

- Mức hỗ trợ lương thực: 15kg gạo/khẩu/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể theo diện tích, số khẩu theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

- Thời gian hỗ trợ lương thực: 03 năm (2018-2020).

- Điều kiện hỗ trợ lương thực: có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất của cấp có thẩm quyền; thực hiện trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng.

4. Trên cơ sở đối tượng, diện tích và nhu cầu hỗ trợ lương thực được Bộ Tài chính cấp và Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt cho các địa phương. UBND các huyện xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức thực hiện, xây dựng dự toán kinh phí vận chuyển giao nhận gạo từ trung tâm huyện đến trung tâm các xã cho các đối tượng được hưởng chính sách trong năm 2019-2020 (nguồn kinh phí h trợ vận chuyển từ trung tâm các huyện đến cấp xã do ngân sách huyện b trí), trong đó:

- Năm 2019 dự kiến thực hiện cấp 2 lần: lần 1 cấp vào tháng 6 năm 2019 (cp bổ sung năm 2018), lần 2 cấp vào tháng 12 năm 2019 (cấp cho năm 2019).

- Năm 2020 thực hiện hỗ trợ 1 lần vào Quý IV năm 2020.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ lương thực cho đồng bào dân tộc thiu số, hộ người kinh nghèo trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ rừng tại địa phương đảm bảo đúng đối tượng, diện tích trồng, chăm sóc bảo vệ rừng. Không thực hiện hỗ trợ đối với diện tích rừng không đủ điều kiện nghiệm thu thành rừng và các đối tượng đang được hưởng chính sách trợ cấp gạo theo các chương trình, dự án khác.

6. Tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm và đánh giá hiệu quả của chính sách hỗ trợ lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trên cơ sở đó,báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ giai đoạn tiếp theo.

(Chi tiết nhiệm vụ cụ thể có phụ lục kèm theo)

III. NGUỒN H TR LƯƠNG THỰC

Thực hiện theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 21/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La, cụ thể:

1. Số lượng gạo hỗ trợ: 8.073 tấn.

2. Nguồn hỗ trợ: gạo từ nguồn dự trữ Quốc gia cấp cho tỉnh Sơn La.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án; thẩm định hồ sơ hỗ trợ gạo và hướng dẫn UBND các huyện tổ chức chi trả gạo cho các đối tượng tham gia trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ rừng theo Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chi trả theo nội dung đã được UBND tỉnh phê duyệt; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Đề án với UBND tỉnh.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, báo cáo Bộ Tài chính và thống nhất số lượng gạo cấp hàng năm theo nhu cầu thực tế của các huyện. Hướng dẫn các huyện thủ tục tiếp nhận và cấp phát gạo cho các đối tượng được trợ cấp.

3. Ủy ban nhân dân các huyện Quỳnh Nhai, Mường La, Sốp Cộp, Phù Yên và Bắc Yên chỉ đạo Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng hoặc Hạt Kim lâm huyện phối hợp với các phòng ban chức năng của huyện, UBND các xã tiến hành xác định nhu cầu, đối tượng, lập hồ sơ hỗ trợ gạo theo quy định cho các đối tượng; tiếp nhận số gạo được hỗ trợ và trực tiếp thực hiện chi trả gạo cho các đối tượng tham gia trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ rừng theo Đề án được duyệt.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La. Yêu cầu các sở ban, ngành, UBND các huyện Quỳnh Nhai, Mường La, Sốp Cộp, Phù Yên và Bắc Yên tổ chức triển khai thực hiện./.

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ TIẾN ĐỘ VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN HỖ TRỢ LƯƠNG THỰC CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ, NGƯỜI KINH NGHÈO TRỒNG, CHĂN SÓC VÀ BẢO VỆ RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

TT

Nhiệm vụ

Thời gian

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

1

Tổ chức triển khai Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 21/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La đến các cấp, các ngành và các chủ rừng đng thời gắn với việc tổ chức tuyên truyền các quy định, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác bảo vệ và phát triển rừng, trong đó đặc biệt là Luật Lâm nghiệp năm 2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

Tháng 01/2019

Ủy ban nhân dân các huyện Quỳnh Nhai, Mường La, Sốp Cộp, Phù Yên, Bắc Yên.

Sở Nông nghiệp và PTNT

2

Giao nhiệm vụ hỗ trợ lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng cho đại diện các Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng hoặc Hạt Kiểm lâm cấp huyện gắn với việc triển khai thực hiện các hạng mục trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng thuộc các dự án bảo vệ và phát triển rừng theo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong tháng 2/2019

Ủy ban nhân dân các huyện Quỳnh Nhai, Mường La, Sốp Cộp, Phù Yên, Bắc Yên.

Sở Nông nghiệp và PTNT

3

Rà soát xác định đối tượng và nhu cầu hỗ trợ lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng tại địa phương

Trong tháng 01 hàng năm

Ủy ban nhân dân các huyện Quỳnh Nhai, Mường La, Sốp Cộp, Phù Yên và Bc Yên

Sở Nông nghiệp và PTNT

4

Tổng hợp nhu cầu hỗ trợ gạo cho các huyện, đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính hỗ trợ gạo cho các địa phương

Trong tháng 31/01 hàng năm

Sở Nông nghiệp và PTNT

Ủy ban nhân dân các huyện Quỳnh Nhai, Mường La, Sốp Cộp, Phù Yên và Bắc Yên

5

Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, xây dựng dự toán kinh phí vận chuyển giao nhận gạo từ trung tâm huyện đến trung tâm các xã

Tháng 5 hàng năm

Ủy ban nhân dân các huyện Quỳnh Nhai, Mường La, Sốp Cộp, Phù Yên và Bắc Yên

Sở Nông nghiệp và PTNT

6

Tổ chức hỗ trợ lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, trong đó:

 

Ủy ban nhân dân các huyện Quỳnh Nhai, Mường La, Sốp Cộp, Phù Yên và Bắc Yên

 

-

Cấp bổ sung khối lượng gạo năm 2018

Tháng 6/2019

 

-

Cấp khối lượng gạo năm 2019

Tháng 12/2019

 

-

Cấp khối lượng gạo năm 2020

Quý IV năm 2020

 

7

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ lương thực cho đồng bào dân tộc thiu số, hộ người kinh nghèo trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ rừng tại địa phương đảm bảo đúng đối tượng, diện tích trồng, chăm sóc bảo vệ rừng.

Hàng năm

Ủy ban nhân dân các huyện Quỳnh Nhai, Mường La, Sốp Cộp, Phù Yên và Bắc Yên

Sở Nông nghiệp và PTNT

8

Tchức sơ kết, rút kinh nghiệm và đánh giá hiệu quả của chính hỗ trợ lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quý IV năm 2020

Sở Nông nghiệp vả PTNT

UBND các huyện Quỳnh Nhai, Mường La, Sốp Cộp, Phù Yên, Bắc Yên