UBND TỈNH NINH BÌNH

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 493/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 23 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH NINH BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINHBÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghịđịnh liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày07/02/2014 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báocáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thôngtin và Truyền thông và Giám đốc Sở Tư Pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủtục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thôngtỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệulực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Tư Pháp; Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục KSTTHC, Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VP7.

K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Trị

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 493/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình