BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4930/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 17/2016/TT-BYT NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH VIỆC THU HỒI VÀ XỬ LÝ THỰC PHẨM KHÔNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Đính chính Điểm a Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 17/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế như sau:

Nội dung “Sau khi khắc phục lỗi về chất lượng” đính chính thành nội dung “Sau khi khắc phục lỗi về ghi nhãn”.

Điều 2.Đính chính Phụ lục 05 Biên bản Tiêu hủy sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm của Thông tư số 17/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế như sau:

1. Đính chính sau nội dung “Số lô” thêm nội dung “Số lượng”.

2. Đính chính phần chú thích 5 của Biên bản như sau: Nội dung “

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4.Các ông (bà): Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các đối tượng thuộc phạm vi Điều chỉnh của Thông tư số 17/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


- Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX. Công báo, Cổng TTĐTCP);

KT. BỘ TRƯỞNG