ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4937/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ỞCƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 1318/QĐ-BKHCNngày 05 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phêduyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn2016-2020;

Căn cứ Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 27tháng 02 năm 2015 của Thành ủy “Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số20- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học vàcông nghệ phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinhtế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;

Căn cứ Quyết định số 738/QĐ-UBNDngày 14 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hànhKế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29 tháng3 năm 2013 của Chính phủ về Phát triển khoa hc vàcông nghphục vụ sựnghip công nghip hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xãhội và hội nhập quốc tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoahọc và Công nghệ tại Tờ trình số 1940/TTr-SKHCN ngày 24 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Kế hoạch hoạt động khoa học,Công nghệ và đổi mới sáng tạo ở cơ sở giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn Thànhphố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Khoa họcvà Công nghệ, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
-
Bộ Khoa học và Công nghệ ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;
- Văn phòng Thành ủy;
- Ban TC.TU, Ban TG.TU;
- VPUB: các PVP;
- Các Phòng CV;
- Lưu: VT, (CNN/Đ) MH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tất Thành Cang

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO Ở CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2016- 2020 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số
4937/QĐ-UBNDngày 02 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thànhphố)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Chỉ thị 29-CT/TU ngày 27 tháng02 năm 2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghịquyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoahọc và Công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điềukiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày14 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành kế hoạch hànhđộng triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 củaChính phủ về phát triển khoa hc và công nghphục vụ sự nghip công nghip hóa, hin đại hóatrong điều kin kinh tế thị trườngđịnh hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao nhận thức, tăng cường tráchnhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị vềvai trò của khoa học và công nghệ (KH&CN), phát huy sự tham gia, phối hợpcủa các tổ chức, doanh nghiệp để khoa học và công nghệ thực sự là động lựctrong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, sự phát triển đi lên của cáccơ quan, đơn vị; phấn đấu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sớm trở thành trungtâm lớn về khoa học và công nghệ của khu vực Đông Nam Á;

Đảm bảo các chươngtrình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địaphương; chương trình, kế hoạch phát triển ngành, đơn vị phải được xây dựng trênnhững cơ sở khoa học vững chắc.

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước vềkhoa học và công nghệ tại cơ sở; tăng cường truyền thôngtại cơ sở về vai trò của khoa học và công nghệ , là độnglực phát triển kinh tế - xã hội, tuyên truyền và vận động thực hiện các chínhsách, pháp luật về khoa học và công nghệ trong các lĩnhvực của đời sống xã hội.

Đẩy mạnh các hoạt động đổi mới sángtạo, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tại cơ sở nhằmnâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động của cơ quan, đơn vịnhà nước.

Xây dựng, thúc đẩy các hoạt động đổimới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trongcác tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chấtlượng, hiệu quả, tạo ra các giá trị mới trong lĩnh vực hoạt động, thúc đẩy sảnxuất kinh doanh phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống.

2. Mục tiêu cụ thể

(1) 100% cán bộ phụ trách khoa học vàcông nghệ tại quận, huyện được bồi dưỡng chuyên môn nghiệpvụ, kỹ năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ ,kiến thức liên quan đến các lĩnh vực khác nhau của khoa học và công nghệ; 100% quận, huyện có cơ sở dữ liệu thống kê về lĩnh vực khoahọc và công nghệ nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước vàphát triển kinh tế - xã hội của địa bàn.

(2) Hàng năm mỗi quận, huyện có ítnhất 3 mô hình, sở ngành có 2 mô hình, công trình ứng dụng khoa học và công nghệ hiệu quả nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị nhànước; ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trìnhgii quyết thủ tục hành chính.

(3) Hàng năm mỗi quận, huyện có ítnhất 3 địa chỉ tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị kinh tế đượchỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học và công ngh nâng cao hiu quả hoạt động.

(4) 100% làng nghề được hỗ trợ ứngdụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả hoạt động.

(5) 100% các cơ quan, đơn vị nhà nướccấp cơ sở có tổ chức phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiếnnâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị; hàng năm các quận, huyn tổ chức các hoạt động, phong trào sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa họcvà công nghtrong các tầng lớp nhândân nhằm thúc đẩy nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển sản xuất kinh doanh.

(6) Đến năm 2020, có ít nhất 50% cáctrường PTCS trở lên xây dựng được các câu lạc bộ sáng tạo hoặc tổ chức đượchoạt động sáng tạo hàng năm.

(7) Phấn đấu từ năm 2017, hỗ trợ ươmtạo thành công 10 sản phẩm hoặc doanh nghiệp khoa học và công nghtừ các cuộc thi sáng tạo hàng năm.

(8) Tăng gấp 2 lần thời lượng phátsóng, số lượng tin tức, chuyên đề về các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo trên các cơ quantruyền thông chính của Thành phố.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦYẾU

1. Nâng cao năng lực quản lýnhà nước về khoa học và công nghệ cấp cơ sở

a) Kiện toàn vànâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức; đảm bảo công tác thống kê khoahọc và công nghệ tại cơ sở

- Hàng năm tổ chức bồi dưỡng, cậpnhật kiến thức pháp luật, chính sách, nghiệp vụ về khoa học và công ngh; kiến thức, thông tin về các hoạt động ứngdụng khoa học và công nghệ cho cán bộ, công chức, viên chức có liên quan.

- Tổ chức các hội thảo, tham quan chiasẻ kinh nghiệm về hoạt động thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ , đổi mớisáng tạo cơ s.

- Tổ chức các mô hình phối hợp hoạtđộng khoa học và công nghệ nhằm thúc đẩy chia sẻ kinh nghim.

- Tổ chức hướng dẫn thực hiện công tác thống kê về khoa học và công nghệ tại cơ s.

- Hỗ trợ xây dựng các cơ sở dữ liệuthống kê khoa học và công nghệ tại quận, huyn.

- Xây dựng thang chấm điểm thi đuahàng năm về các hoạt động khoa học và công nghệ cơ sở nhằmthúc đẩy phong trào thi đua giữa các đơn vị.

b) Xây dựng môitrường, cơ chế thúc đẩy hoạt động sáng kiến, sáng tạo, ứng dụng khoa học, côngnghệ mới, hiện đại vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị, hoạt động sản xuất,kinh doanh của các doanh nghiệp

- Xây dựng và tổ chức thực hiện tốtQuy chế quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn Thành phố.

- Xây dựng cơ chế hỗ trợ nghiên cứuhoàn thiện sản phẩm, mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ của cơ s.

c) Tăng cườnghoạt động thanh tra, kiểm tra về khoa học, công nghệ

- Tăng cường phối hợp giữa các cơ quanliên quan, các quận, huyện tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, chuyên đề, độtxuất về tình hình thi hành pháp luật về khoa học và công nghệ.

- Xây dựng các quy trình phối hợp, công cụ kiểm tra thúc đẩy hoạt động thanh kiểm tra ngày càng hiệu quả.

2. Đẩy mạnh công tác truyềnthông về khoa học và công nghệ

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi vớicác hình thức đa dạng về chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ trên địa bàn.

- Tổ chức phổ biến kiến thức, các môhình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào đời sống,sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng trang web truyền thông,nhằm xây dựng môi trường thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, tuyên truyền nângcao văn hóa sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, phổ biến các kiến thức, kếtquả nghiên cứu khoa học, phát minh, sáng kiến, sáng tạo, các ứng dụng khoa họcvà công nghệ vào cuộc sống.

- Phối hợp với các cơ quan báo chíThành phố để có thêm nhiều tin, bài viết, chuyên đề, ...về hoạt động khoa họcvà công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố, cơ s; kết quả ứng dụng khoa học và công nghệ các mô hình, dây chuyền sản xuất hiện đại đã được các doanh nghiệp triển khaithực hiện đạt hiệu quả trong thực tiễn.

3. Đẩy mạnh ứng dụng khoahọc và công nghệ tại cơ quan, đơn vị.

a) Áp dụng hệthống quản lý chất lượng và các phương pháp quản trị tổ chức

- Hoàn thiện và duy trì hiệu lực hệthống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng và áp dụng các phương pháp quản trị trong tổ chức nhằm nâng cao chất lượng quản lý điều hànhvà hiệu quả hoạt động.

- Tổ chức bồi dưỡngphương pháp, kỹ năng nâng cao năng lực công tác cho cán bộ, công chức.

- Nghiên cứu chuẩn hóa các quy trìnhquản lý chất lượng, mô tả chức danh công việc ở quận,huyện, phường, xã và Sở, ngành.

b) Thúc đẩy ứngdụng công nghệ thông tin, khoa học và công nghệ

- Tổ chức xây dựng và áp dụng ISOđiện tử cho các quy trình quản lý chất lượng đã được chuẩn hóa.

- Tổ chức xây dựng và áp dụng các thủtục hành chính cấp độ 3, 4.

- Xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ thông tin địa lýphục vụ công tác quản lý, điều hành.

- Thúc đẩy các mô hình ứng dụng côngnghệ thông tin trong nhà trường, bnh vin.

- Xây dựng và ứng dụng các mô hình,giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ khác nhằmthúc đẩy hiệu quả hoạt động tổ chức, quản lý, điều hành của cơ quan, đơn vị.

c) Thúc đẩy phongtrào sáng kiến trong cơ quan, đơn vị

- Xây dựng và đưa vào nền nếp phongtrào sáng kiến tại cơ sở nhằm thúc đẩy, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức,viên chức phấn đấu làm vic ngày càng hiệu quả.

- Tổ chức hoàn thiện và nhân rộngsáng kiến, mô hình hiệu quả tại đơn vị và địa bàn quản lý.

4. Thúc đẩy ứng dụng khoahọc và công nghệ, hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và các tầng lớpnhân dân.

a) Thúc đẩy hoạtđộng ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống

- Khảo sát tìm hiểu, đánh giá nhu cầuứng dụng khoa học và công nghệ trong doanh nghiệp, tổ chứckinh tế tập thể trên địa bàn quận, huyn.

- Lựa chọn, tư vấn, hỗ trợ các ngànhnghề, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể trên địa quận, huyn ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ , đổi mới công nghệ, nâng caonăng suất, chất lượng, tiến hành các hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanhnghiệp.

- Khảo sát yêu cầu, hỗ trợ cơ sở thựchiện và ứng dụng các sáng kiến, mô hình phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sốngdân sinh.

- Phổ biến các mô hình ứng dụng tiếnbộ khoa học và công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, tiếtkiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới v.v.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệphục vụ cho doanh nghiệp khi có nhu cầu tra cứu ứng dụng.

- Nghiên cứu tư vấn cho doanh nghiệpvề các xu hướng công nghệ trong tươnglai.

b) Thúc đẩy hoạtđộng đổi mới sáng tạo

- Tổ chức các phong trào sáng tạotrong người lao động, học sinh, sinh viên hàng năm; xây dựng các câu lạc bộsáng tạo trong nhà trường.

- Tổ chức hỗ trợ bồi dưỡng kiến thức,kỹ năng hoạt động đổi mới sáng tạo cho đội ngũ cán bộ, người lao động, giáoviên, học sinh, sinh viên.

- Xây dựng các mô hình, thiết chế huyđộng nguồn lực của các tổ chức nhà nước, hội đoàn và xã hội để hỗ trợ, thúc đẩycác hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trongcác tầng lớp nhân dân.

- Vận động các doanh nghiệp, tổ chứckinh tế tập thể, cá nhân đầu tư cho hoạt động đổi mới sáng tạo ở đơn vị và địabàn quận, huyện của mình.

- Phát triển và hỗ trợ hoạt động ươmtạo sản phẩm và doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

- Hàng năm tổ chức các hoạt động giảithưởng sáng tạo, khoa học kỹ thuật cấp Thành phố nhằm thúc đẩy phong trào; tổngkết đánh giá, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tíchxuất sắc trong phong trào sáng kiến, hoạt động đổi mới sáng tạo ở cấp cơ sở vàThành phố.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Xây dựng kế hoạch triển khai chitiết hàng năm và dự toán ngân sách thực hiện, thông qua Sở Tài chính thẩm địnhvà trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyt. Xây dựng cácchương trình, đề án, chính sách đểtham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo triển khaithực hiện các mục tiêu của Kế hoạch.

b) Triển khai, hướng dẫn và kiểm traviệc thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ ở cơ sở;định kỳ hàng năm báo cáo cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, đồng thời đềxuất, kiến nghị, bổ sung các nhim vụ, giải pháp thúc đẩyhoạt động khoa học và công nghệ cơ s.

2. Sở Tài chính cân đối, bố trí ngân sách hàng năm cho hoạt động khoa học và công nghệđể triển khai kế hoạch cấp Thành phố và quận, huyn.

3. Các Sở, ban, ngành Thànhphố, cơ quan, đơn vị có liên quan; Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Khoahc và Công nghệ; đồng thời kiến nghị, đề xuất các giảipháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện hoạtđộng khoa học và công nghệ tại địa phương, đơn vị./.