ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
Số: 495/QĐ .UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

V/v phê duyệt phương án thu phí bảo vệ môi trường đối với

nước thải công nghiệp.

_____________

 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên & Môi trường về hướng dẫn thực hiẹn Nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Xét tờ trình số: 123/STNMT ngày 2 tháng 3 nam 2005 của Giám đốc sở Tài nguyên & Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I: Nay phê duyệt phương án thu phí bảo vệ môi trường đối vối nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long mức thu phí nước thải công nghiệp được tính theo từng chất gây ơ nhiễm có trong nước thải.( có bản phụ lục kèm theo).

ĐIỀU II: Giao Giám đốc sở Tài chính, Giám đốc sở Tài nguyên & Môi trường, triển khai thực hiện trong toàn tỉnh.

ĐIỀU III: Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Tài chính, Giám đốc sở Tài nguyên & Môi trường, Công ty Cấp nước, Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Cục thuế Vĩnh Long, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định nầy.

Quyết định nầy có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 4 năm 2005./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Văn Đấu