ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4950/2015/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG ĐIỀU LỆ VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VÀ QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2109/2011/QĐ-UBND ngày 01/7/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Điều lệ về tổ chức hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 1089/SNV-TCBC ngày 06/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi khoản 1, Điều 13, Điều lệ về tổ chức hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 2109/2011/QĐ-UBND ngày 01/7/2011 của UBND tỉnh như sau:

“1. Đối với các khoản ứng vốn cho các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước để chi hỗ trợ thực hiện các đề án đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp cho các đối tượng bị nhà nước thu hồi đất và thực hiện chi hỗ trợ khoản chênh lệch cho hộ gia đình, cá nhân vào khu tái định cư trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường, hỗ trợ nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu; ứng vốn để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng công trình công cộng do Nhà nước đầu tư (không bao gồm các dự án khai thác quỹ đất có thu tiền sử dụng đất hoặc các dự án phục vụ sản xuất kinh doanh có khả năng tạo nguồn thu hoàn trả ứng vốn), mức phí ứng vốn bằng không (= 0).”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Quỹ phát triển đất tỉnh Thanh Hóa, Thủ trưởng các ngành, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng