NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 496/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ LÃI SUẤT TÁI CẤPVỐN, LÃI SUẤT TÁI CHIẾT KHẤU, LÃI SUẤT CHO VAY QUA ĐÊM TRONG THANH TOÁN ĐIỆN TỬLIÊN NGÂN HÀNG VÀ CHO VAY BÙ ĐẮP THIẾU HỤT VỐN TRONG THANH TOÁN BÙ TRỪ CỦA NGÂNHÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 06 năm 2010;

- Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng01 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điềuhành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhànước năm 2014;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiềntệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định các mức lãi suất của Ngân hàngNhà nước Việt Nam như sau:

1. Lãi suất tái cấp vốn: 6,5%/năm.

2. Lãi suất tái chiết khấu: 4,5%/năm.

3. Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điệntử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngânhàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng: 7,5%/năm.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 18 tháng 3 năm 2014 và thay thế Quyết định số 1073/QĐ-NHNN ngày 10tháng 5 năm 2013 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất chovay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụttrong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chínhsách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giámđốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủtịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chứctín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu: VP, Vụ CSTT.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến