UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT LỘ GIỚI (CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ) ĐỢT 2 CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994

- Căn cứ Quyết định số 20/TTg ngày 16/01/1993 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Tổng mặt bằng Quy hoạch xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 ;

- Xét đề nghị của Kiến trúc sư Trưởng thành phố, Giám đốc Sở Giao thông công chánh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện ;

QUYẾT - ĐỊNH

Điều 1. Nay phê duyệt bảng quy định Lộ giới (chỉ giới đường đỏ) 747 tuyến đường có lộ giới (chỉ giới đường đỏ) trên 12m đợt 2 trong đó : bổ sung lộ giới 562 tuyến đường trên địa bàn 15 quận-huyện đã quy định Lộ giới đợt 1 và Lộ giới 183 tuyến đườngthuộc 3 huyện Nhà Bè, Củ Chi, Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh theo phụ lục đính kèm (Gồm các tập quy định Lộ giới từng quận-huyện).

Các tuyến đường khác chưa có trong danh mục công bố Lộ giới (chỉ giới đường đỏ) đợt 1 và đợt 2 này sẽ được tiếp tục nghiên cứu công bố thời gian tiếp theo.

Điều 2. Lộ giới là phần đất được giới hạn dành cho xây dựng tuyến đường và các công tình hạ tầng kỹ thuật dọc theo tuyến đường ; những công trình khác không được xây dựng trong phạm vi Lộ giới.

Lộ giới bao gồm bề rộng lòng đường, dải phân cách, bề rộng hè phố và dải đất dùng để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật dọc theo tuyến đường để phục vụ lợi ích công cộng trước mắt và lâu dài như : hệ thống công trình cấp điện, cấp và thoát nước, thông tin, bưu điện .v.v...

Điều 3. Lộ giới được phê duyệt là cơ sở pháp lý cho các quận-huyện và các cơ quan chức năng của thành phố thực hiện quản lý quy hoạch và xây dựng. Tất cả cơ quan, đơn vị, gia đình và cá nhân khi thực hiện công tác xây dựng phải có trách nhiệm thi hành đúng quyết định này.

Điều 4. Cá nhân, gia đình và các tổ chức có sở hữu nhà và quyền sử dụng đất hợp pháp nằm trong lộ giới vẫn được Nhà nước bảo vệ tài sản hợp pháp đó. Nhà ở và vật kiến trúc khác hiện có trên đất vẫn được sử dụng và sửa chữa không thay đổi cấu trúc.

Trong trường hợp Nhà nước xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi lộ giới ; Nhà nước sẽ bồi thường cho cá nhân, gia đình và tổ chức có sở hữu nhà và quyền sử dụng đất hợp pháp.

Điều 5. Giao Giám đốc Sở Giao thông công chánh thành phố hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận-huyện thực hiện việc đặt biển báo lộ giới từng tuyến đường cho nhân dân biết để thực hiện và giúp chính quyền địa phương xử lý kịp thời hành vi chiếm dụng đất đai hoặc xây dựng bất hợp pháp trong phạm vi lộ giới.

Điều 6. Những người chiếm dụng đất đai hoặc xây dựng bất hợp pháp trong phạm vi lộ giới phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nghiêm cấm việc cán bộ có thẩm quyền chỉ xử phạt hành chánh mà không bắt buộc người vi phạm lộ giới (chiếm dụng đất hoặc xây dựng trái phép) khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra.

Điều 7. Giao Kiến trúc sư Trưởng thành phố phối hợp với Sở Giao thông công chánh phổ biến và giải thích chi tiết quyết định này, đồng thời phối hợp với Ủy ban nhân dân quận-huyện tổ chức thực hiện việc quản lý lộ giới, quản lý xây dựng và xử lý vi phạm.

Điều 8. Các quy định lộ giới trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 9. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Vũ Hùng Việt