BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4969/QĐ-BQP

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN THAM GIA DÂN CÔNG HỎA TUYẾN

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế;

Xét đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tại Công văn số 2455/CT-CS ngày 16 tháng 11 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu Giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến.

Điều 2. Giao Thủ trưởng Bộ Tư lệnh các Quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội ký Giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền cấp cho các đối tượng bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh các Quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-BTTM, TCCT;
-
Văn phòng Chính phủ;
-
Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính;
-
Các Quân khu, BTLTĐHN (08);
-
UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (63);
-
Các Cục: Tài chính, Quân lực, Tổ chức,Cán bộ, Tuyên huấn, Chính sách (03);
- Vụ Pháp chế/BQP;
-
Cng TTĐT/BQP;
-
Cổng TTĐT ngành Chính sách QĐ;
-
Lưu: VT, NCTH; Q90.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Nguyễn Thành Cung


Quyết định 4969/QĐ-BQP mẫu giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến 2015