NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 497/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC LÃI SUẤT TỐIĐA ĐỐI VỚI TIỀN GỬI BẰNG ĐÔ LA MỸ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG,CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 06/2014/TT-NHNN NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2014

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 06 năm 2010;

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

- Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-NHNN ngày 17tháng 3 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suấttối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Mức lãi suất tối đa đối với tiền gửibằng đô la Mỹ của tổ chức cá nhân theo quy định tại Thông tư số 06/2014/TT-NHNNngày 17 tháng 3 năm 2014 như sau:

1. Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi củatổ chức (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) là 0,25%/năm.

2. Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi củacá nhân là 1%/năm.

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày18 tháng 3 năm 2014.

2. Đối với lãi suất tiền gửi bằng đô la Mỹ có kỳhạn của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoàiphát sinh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, được thực hiện chođến hết thời hạn; trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận, tổ chức, cá nhân khôngđến lĩnh tiền gửi, thì tổ chưc tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụnglãi suất đối với tiền gửi theo quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chínhsách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giámđốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủtịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chứctín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu: VP, Vụ CSTT.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến