ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 497/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP BAN CẢI TẠO CÔNG THƯƠNG NGHIỆP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ vào Luật tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962 ;
- Xét yêu cầu tổ chức để đáp ứng nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa trên các lĩnhvực kinh tế, đời sống của Thành phố ;
- Xét đề nghị của các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Một, Trưởng Ban Cảitạo công thương nghiệp tư bản tư doanh và Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền Thànhphố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lậpBan Cải tạo công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Quận Một.

Ban Cải tạo công thương nghiệpQuận Một là một Ban chuyên môn của Quận ủy và Ủy ban nhân dân Quận, chịu sựlãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Quận ủy và của Ủy ban nhân dân Quận, đồngthời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ của Ban Cảitạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố.

Điều 2.- Ban Cải tạo côngthương nghiệp Quận Mộtcó chức năng nhiệm vụ :

- Giúp cho cấp ủy và Ủy ban nhândân Quận tổ chức chỉ đạo việc phối hợp với Ban Cải tạo các Sở, Ban, Ngành, BanCải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố thực hiện cải tạo côngthương nghiệp tư bản tư doanh và xây dựng hệ thống kinh tế công thương nghiệpxã hội chủ nghĩa trong địa bàn Quận.

- Nghiên cứu xây dựng kế hoạchvà giúp cấp ủy, Ủy ban nhân dân Quận tổ chức, chỉ đạo thực hiện việc cải tạo xãhội chủ nghĩa đối với thành phần tiểu thương, tiểu chủ các ngành thương nghiệp,dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, vận tải, thủy sản, y tế, văn hóa, nghệ thuật,v.v… trong Quận.

Điều 3.- Thành phần lãnhđạo của Ban Cải tạo công thương nghiệp gồm các đồng chí sau đây :

1) Đồng chí DƯƠNG VĂN ĐẦY, PhóBí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận làm Trưởng Ban

2) Đồng chí TRẦN TƯ BÌNH, Thườngvụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận, làm Phó Ban Thường trực.

3) Đồng chí NGUYỄN VĂN CÒN, Quậnủy viên làm Phó Ban Thường trực.

4) Đồng chí HUỲNH THỊ BẠCH TUYẾT– TT cải tạo, ủy viên thường trực.

5) Đồng chí TRẦN MINH PHAN,TTĐKKD, ủy viên thường trực.

6) Đồng chí VÕ VĂN HÒA, Liênhiệp Công đoàn quận, ủy viên thường trực.

7) Đồng chí TRẦN THỊ VINH, Liênhiệp Phụ nữ quận, ủy viên.

8) Đồng chí THÂN HẢI THANH, bíthư quận đoàn, ủy viên.

9) Đồng chí PHAN TRUNG KIÊN, Mặttrận, làm ủy viên.

10) Đồng chí HUỲNH HỮU PHƯỚC,Trưởng phòng thương nghiệp quận, ủy viên.

11) Đồng chí ĐẠT HẢI, Trưởngphòng Thông tin văn hóa quận, ủy viên.

12) Đồng chí NGUYỄN BĂNG THẢO,Phó Ban Tổ chức quận ủy, trưởng phòng tổ chức quận ủy, ủy viên.

13) Đồng chí ĐỖ QUANG TỈNH,trưởng phòng Thống kê kế hoạch quận, ủy viên.

14) Đồng chí PHAN QUỐC, Phóphòng Công nghiệp quận, ủy viên.

15) Đồng chí LÊ TRUÂN, Phó côngan quận, ủy viên.

Điều 4.- Biên chế của BanCải tạo công thương nghiệp Quận Một là 25 (hai mươi lăm)người (không kể các cánbộ kiêm nhiệm của các tổ chức khác cử sang tham gia).

Kinh phí hoạt động của Ban Cảitạo công thương nghiệp Quận Một nằm trong kinh phí chung của Quận và Ban Cảitạo Quận được phép sử dụng con dấu riêng để giao dịch trong công tác.

Điều 5.- Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền,Trưởng Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố, Giám đốc SởTài chánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Một và Ban Cải tạo Quận Một chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 5
- BTC Thành ủy
- Ủy Ban Kế hoạch
- Sở Tài chánh
- Sở Công an
- BTC Chánh quyền (4 bản)
- Lưu VP Ủy Ban.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn