ỦY BAN DÂN TỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 497/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THĂM HỎI, HỖ TRỢ KHẮC PHỤC THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, LŨ QUÉT VÀ KIỂM TRA NẮM TÌNH HÌNH ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN, THANH HÓA

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-UBDT ngày 29/3/2013 của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Địa Phương I;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Địa Phương I, Chánh văn phòng Ủy ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thăm hỏi đồng bào thiệt hại do thiên tai, lũ quét tại tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa. (có Kế hoạch kèm theo)

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Địa Phương I, Chánh Văn phòng Ủy ban và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưng, Chủ nhiệm (để b/c);
-
Văn phòng (HCQT, KT: 05b);
- UBND tnh Nghệ An, Thanh Hóa;
-
BDT tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa;
- Website UBDT;
- Lưu: VT, ĐPI (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Đinh Quế Hải

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THĂM HỎI, HỖ TRỢ KHẮC PHỤC THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, LŨ QUÉT VÀ KIỂM TRA NẮM TÌNH HÌNH TẠI ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN, THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 497/QĐ-UBDT ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc; Quyết định số 149/QĐ-UBDT ngày 29/3/2013 của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Địa Phương I; Báo cáo số 96/BC-BDT ngày 15/9/2016 của Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An và Báo cáo số 104/BC-BDT ngày 16/9/2016 của Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa về việc tổng hợp tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4. Vụ Địa phương I xây dựng kế hoạch tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, lũ quét và kiểm tra nắm tình hình địa bàn như sau:

1. Địa điểm, thời gian:

- Thời gian: từ ngày 21/9 đến 28/9 năm 2016.

- Địa điểm: Tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa.

2. Nội dung:

Thăm hỏi gia đình thân nhân người bị nạn và các nạn nhân do thiên tai, lũ lụt và nắm tình hình kinh tế - xã hội tại địa bàn.

3. Thành phần:

Ông Mùa A Tủa, Vụ trưởng Vụ Địa Phương I - Trưởng đoàn và các chuyên viên Vụ Địa Phương I.

4. Kinh phí thực hiện: Nguồn chính trị phí năm 2016 của Ủy ban Dân tộc.

- Tỉnh Thanh Hóa: hỗ trợ 10 người chết và bị thương ó danh sách kèm theo)

2.000.000đ x 10 người = 20.000.000đ

- Tỉnh Nghệ An: ó danh sách kèm theo)

+ Hỗ trợ hộ người chết và bị thương

2.000.000 x 3 người = 6.000.000đ

+ Hỗ trợ gia đình bị sập, đổ nhà hoàn toàn

2.000.000đ x 10 hộ = 20.000.000đ

Tổng cộng số tiền: 46.000.000đ n mươi sáu triệu đồng chẵn)

5. Tổ chức thực hiện

5.1. Giao Vụ Địa Phương I phối hợp Văn phòng Ủy ban và các Vụ, đơn vị trong Ủy ban Dân tộc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ đoàn công tác thăm hỏi động viên đồng bào dân tộc.

5.2. Văn phòng Ủy ban Dân tộc bố trí kinh phí, phương tiện đi lại phục vụ đoàn công tác.

5.3. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ./.

DANH SÁCH

NHẬN TIỀN HỖ TRỢ HỘ GIA ĐÌNH CÓ NGƯỜI CHẾT, BỊ THƯƠNG DO THIÊN TAI TẠI TỈNH THANH HÓA(Kèm theo Quyết định số 497/QĐ-UBDT ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

TT

Họ Tên

Địa chỉ

Số tiền hỗ trợ

Ký nhận

1

Vi Văn Khoa

thôn Chiềng Cà 2, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân

2.000.000đ

2

Lương Văn Thoại

thôn Chiềng Cà 2, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân

2.000.000đ

3

Vi Thị Thong

thôn Chiềng Cà 2, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân

2.000.000đ

4

Vi Thị Tin

thôn Chiềng Cà 2, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân

2.000.000đ

5

Vị Thị Doan

thôn Chiềng Cà 2, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân

2.000.000đ

6

Vi Thị Thay

thôn Chiềng Cà 2, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân

2.000.000đ

7

Vi Thị Pheo

thôn Chiềng Cà 2, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân

2.000.000đ

8

Vi Văn Ứ

thôn Chiềng Cà 2, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân

2.000.000đ

9

Vi Thị Di

thôn Chiềng Cà 2, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân

2.000.000đ

10

Hà Văn Đông

thôn Chiềng Cà 2, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân

2.000.000đ

Cộng

20.000.000đ

(Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn)

DANH SÁCH

NHẬN TIỀN HỖ TRỢ TRƯỜNG HỌC BỊ THIỆT HẠI, HỘ GIA ĐÌNH CÓ NGƯỜI CHẾT, BỊ THƯƠNG DO THIÊN TAI TẠI TỈNH NGHỆ AN
(Kèm theo Quyết định số 497/QĐ-UBDT ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

TT

Họ Tên/Đơn vị

Địa chỉ

Số tiền
hỗ trợ

Ký nhận

1

Vi Văn Hải

bản Liên Minh, xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu

2.000.000đ

2

Vi Văn Kinh

bản Đỏn Chám, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong

2.000.000đ

3

Lương Văn Thắng

bản Na Ca, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong

2.000.000đ

4

Trần Văn Tuấn

Bản Cặp Chạng, xã Yên Tĩnh - Tương Dương

2.000.000đ

5

Vi Thị Thỉu

Bản Cặp Chạng, xã Yên Tĩnh - Tương Dương

2.000.000đ

6

Vi Thị Xuân

Bản Hạt, xã Yên Tĩnh - Tương Dương

2.000.000đ

7

Vi Thị Đường

Bản Hạt, xã Yên Tĩnh - Tương Dương

2.000.000đ

8

Vi Văn Khốn

Bản Văng Cuộm, xã Yên Tĩnh

2.000.000đ

9

Vi Văn Minh

Bản Cha Lúm, xã Yên Tĩnh

2.000.000đ

10

Kha Văn Lĩnh

Bản Văng Cuộm, xã Yên Tĩnh

2.000.000đ

11

Vi Văn Chóm

Bản Văng Cuộm, xã Yên Tĩnh

2.000.000đ

12

Kha Văn Mông

Bản Văng Cuộm, xã Yên Tĩnh - Tương Dương

2.000.000đ

13

Lương Văn Cùng

Bản Văng Cuộm, xã Yên Tĩnh - Tương Dương

2.000.000đ

Tổng:

26.000.000đ

(Bằng chữ: hai mươi sáu triệu đồng chẵn)

KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH ĐOÀN CÔNG TÁC

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Ghi chú

Ngày 21/9/2016: Hà Nội - Tương Dương

Ngày 22/9/2016

Sáng

- Đi xã Yên Tĩnh huyện Tương Dương

- Đoàn công tác

Chiều

- Đi xã Yên Tĩnh huyện Tương Dương

- Đoàn công tác

- UBND huyện, BDT

Ngày 23/9/2016:

Sáng

Đi huyện Quế Phong

- Đoàn công tác, UBND huyện, BDT

Chiều

Tặng Quà cho hộ gia đình xã Tri Lễ

- Đoàn công tác

- UBND huyện, BDT

Ngày 24/9/2016:

Sáng

Tặng quà thăm hỏi hộ xã Mường Nọc

- Đoàn công tác

- UBND huyện, BDT

Chiều

Huyện Quỳ Châu

- Đoàn công tác

Ngày 25/9/2016:

Sáng

- Tặng quà thăm hỏi hộ xã Châu Nga huyện Quỳ Châu

- Đoàn công tác, UBND huyện, BDT

Chiều

- Về Ban Dân tộc Nghệ An

- Đoàn công tác, BDT

Ngày 26/9/2016

Sáng

Đến huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hóa

Đoàn công tác

Chiều

Thăm hỏi tặng quà các hộ tại xã Thanh Quân

Đoàn công tác, UBND huyện, BDT

Ngày 27/9/2016

Sáng

Thăm hỏi tặng quà cho các hộ xã Thanh Quân

Đoàn công tác, UBND huyện, BDT

Chiều

Thăm hỏi tặng quà cho các hộ xã Thanh Quân

Đoàn công tác, UBND huyện, BDT

Ngày 28/9/2016: Về Hà Nội