ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 497/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 05 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYT DANH MC CÁC D ÁN KÊU GI ĐU TƯ TRÊN ĐA BÀN THÀNH PH LÀO CAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1020/QĐ-UBND ngày 13/4/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Lào Cai và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến 2050;

Căn cứ Quyết định số 1766/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Lào Cai giai đoạn 2017-2025, định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 39/TTr-SKH ngày 18/02/2019, số 40/TTr-SKH ngày 21/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố Lào Cai, cụ thể như sau:

Phê duyệt danh mục 12 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư, với tổng số vốn dự kiến là: 14.162 tỷ đồng, bao gồm công trình công cộng, thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí, hạ tầng và nhà ở xã hội;

(Có Phụ biểu chi tiết đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục kêu gọi đầu tư trên cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư và các phương tiện thông tin đại chúng.

- UBND thành phố Lào Cai phối hợp Sở Giao thông vận tải - Xây dựng và các ngành liên quan trong việc giới thiệu, cung cấp thông tin các dự án kêu gọi đầu tư đảm bảo phù hợp với quy hoạch đã được duyệt khi các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến tìm hiểu, nghiên cứu, khảo sát đầu tư, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục dự án đầu tư theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải - Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên môi trường; Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai; Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Bộ KH&ĐT;
-
TT.TU, UBND tỉnh;
-
Như Điều 3 QĐ;
-
Lãnh đạo Văn phòng;
-
Cổng TTĐT tỉnh;
-
Lưu: VT, TH1, TNMT1, QLĐT1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Dương

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC D ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LÀO CAI(Kèm theo QĐ số 497/QĐ-UBND ngày 05/03/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai)

TT

Tên dự án

Đa điểm thực hiện

Mục tiêu, quy mô

Thời gian thực hiện

Dự kiến tổng vốn đầu tư (t đồng)

Hình thức

Đu mi liên hệ

1

Cải tạo công viên Nhạc Sơn thành khu vui chơi gii trí

Phường Kim Tân

Xây dựng công viên Nhạc Sơn thành công viên âm thanh, ánh sáng và nước, trthành một trong các công trình văn hóa mang tính biểu tượng của thành phLào Cai nói riêng cũng như tnh Lào Cai nói chung, tạo cnh quan đẹp thu hút khách du lịch dừng chân tham quan, nghngơi, tổ chức sự kiện... Quy mô 15 ha

2019-2022

500

DDI

UBND thành phố Lào Cai

Địa chỉ số 591, đường Hoàng Liên, P.Kim Tân, TP.Lào Cai

Điện thoại: 098.392.6389 hoặc 02143.8827314

2

Tổ hợp khu đô thị mới, công viên văn hóa vui chơi giải trí, thể dục thể thao Lào Cai)

X.Đồng Tuyển, P.Kim Tân, P.Nam Cường, P.Bắc Cường, TP Lào Cai và xã Cốc San, huyện Bát Xát

Phát triển bền vững tạo không gian, cảnh quan, điểm nhấn cho đô thị thành phố Lào Cai khu vực phía Tây Nam thành phố; tạo lập môi trường đô thị, du lịch, vui chơi giải trí, văn hóa, tập luyện thể dục ththao.... phục vụ nhu cầu của du khách và người dân Lào Cai, quy mô 433 ha

2019-2025

3,500

DDI

UBND thành phố Lào Cai

Địa chỉ số 591, đường Hoàng Liên, P.Kim Tân, TP.Lào Cai

Điện thoại: 098.392.6389 hoặc 02143.8827314

3

Tổ hợp công viên văn hóa, thể dục, thể thao kết hợp dịch vụ thương mại du lịch khu vực Xuân Tăng

Phường Xuân Tăng

Phát triển bền vững tạo không gian, cảnh quan, điểm nhấn cho đô thị thành phố Lào Cai khu vực phía Nam thành phố; tạo lập môi trường đô thị, du lịch, vui chơi giải trí, văn hóa, tập luyện thdục thể thao.... phục vụ nhu cầu của du khách và người dân Lào Cai, quy mô 100 ha

2019-2025

1,000

DDI

UBND thành phố Lào Cai

Địa chỉ số 591, đường Hoàng Liên, P.Kim Tân, TP.Lào Cai

Điện thoại: 098.392.6389 hoặc 02143.8827314

4

Xây dựng trung tâm thương mại và bãi đỗ xe khu vực bến xe Cốc Lếu cũ

Phường Cốc Lếu

Khai thác hiệu quả quỹ đất, thuận lợi cho công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, kiến trúc cảnh quan, phục vụ phát triển dịch vụ du lịch, quy mô 0,13 ha

2019-2022

100

DDI

UBND thành phố Lào Cai

Địa chỉ số 591, đường Hoàng Liên, P.Kim Tân, TP.Lào Cai

Điện thoại: 098.392.6389 hoặc 02143.8827314

5

Thợp khách sạn, vui chơi, giải trí Cốc Lếu

Phường Cốc Lếu

Khai thác hiệu quả quỹ đất, thuận lợi cho công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, kiến trúc cảnh quan, phục vụ phát triển dịch vụ du lịch; Xây dựng khách sạn 5 sao phù hợp với việc phát triển lên đô thị loại 1, quy mô 2,3 ha

2019-2022

1,000

DDI

UBND thành phố Lào Cai

Địa chỉ số 591, đường Hoàng Liên, P.Kim Tân, TP.Lào Cai

Điện thoại: 098.392.6389 hoặc 02143.8827314

6

Khu vui chơi giải trí, dịch vụ thương mại và nhà ở cao cấp bãi Soi Tiền

Phường Cốc Lếu + Duyên Hi

Hình thành cảnh quan đẹp, điểm nhấn giữa lòng thành phố, kết hợp với khu vực tượng đài danh nhân và công viên Nhạc Sơn góp phần đưa thành phố Lào Cai trở thành trung tâm du lịch tnh và tiến ti khu du lịch quốc gia, quy mô 9 ha

2019-2025

2,500

DDI

UBND thành phố Lào Cai

Địa chỉ số 591, đường Hoàng Liên, P.Kim Tân, TP.Lào Cai

Điện thoại: 098.392.6389 hoặc 02143.8827314

7

Khách sạn Quốc tế 5 sao tại đường Thy Hoa

Phường Duyên Hi

Khai thác hiệu quả quỹ đất, thuận lợi cho công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, kiến trúc cảnh quan, phục vụ phát triển dịch vụ du lịch; Xây dựng khách sạn 5 sao phù hợp với việc phát triển lên đô thị loại 1, quy mô 0,86 ha

2019-2022

500

DDI

UBND thành phố Lào Cai

Địa chỉ số 591, đường Hoàng Liên, P.Kim Tân, TP.Lào Cai

Điện thoại: 098.392.6389 hoặc 02143.8827314

8

Tổ hợp nhà ở đô thị Hoàng Liên, phưng Cốc Lếu

Phường Cốc Lếu

Khai thác hiệu quả quỹ đất, thuận lợi cho công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, kiến trúc cảnh quan, phục vụ phát triển dịch vụ du lịch, quy mô 2,4 ha

2019-2022

700

DDI

UBND thành phố Lào Cai

Địa chỉ số 591, đường Hoàng Liên, P.Kim Tân, TP.Lào Cai

Điện thoại: 098.392.6389 hoặc 02143.8827314

9

Đầu tư xây dựng trung tâm thương mại

Phường Bắc Cường

Khai thác hiệu quả quỹ đất, thuận lợi cho công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, kiến trúc cảnh quan, phục vụ phát triển dịch vụ du lịch, quy mô 1,5 ha

2019-2021

300

DDI

UBND thành phố Lào Cai

Địa chỉ số 591, đường Hoàng Liên, P.Kim Tân, TP.Lào Cai

Điện thoại: 098.392.6389 hoặc 02143.8827314

10

Trường học quốc tế cấp tiểu học và THCS

Phường Kim Tân

Khai thác hiệu quả quỹ đất, thuận lợi cho công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, kiến trúc cảnh quan, phát triển giáo dục - đào tạo chất lượng cao, quy mô 6,8 ha

2019-2022

293

DDI

UBND thành phố Lào Cai

Địa chỉ số 591, đường Hoàng Liên, P.Kim Tân, TP.Lào Cai

Điện thoại: 098.392.6389 hoặc 02143.8827314

11

Dự án Ký túc xá sinh viên tnh Lào Cai

Phường Bình Minh

Đáp ứng nhu cầu về thuê nhà cho sinh viên các trường Cao đẳng Lào Cai, Trường Cao đẳng sư phạm và phân hiệu Đại học Thái nguyên tại Lào Cai, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 30/01/2018.

- Nhu cầu sử dụng đất: 31.390 m2

- Quy mô dự kiến: Xây dựng 04 khối nhà 5 tầng với tổng diện tích sàn khoảng 10.600 m2, trong đó diện tích sàn một nhà là 2.650 m2; đáp ứng sinh viên có nhu cầu thuê ký túc xá: 1.800 - 2.000 sinh viên.

2019-2022

69

DDI; FDI

UBND thành phố Lào Cai

Địa chsố 591, đường Hoàng Liên, P.Kim Tân, TP.Lào Cai

Điện thoại: 098.392.6389 hoặc 02143.8827315 hoặc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng; khối 7, phường Bắc Cường, TP Lào Cai

12

Thợp trung tâm thương mại, vui chơi giải trí và nhà ở Kim Thành, phường Duyên Hi

Phường Duyên Hi

Xây dựng khu đô thị mới phường Duyên Hải, khai thác hiệu quả quỹ đất, thuận lợi cho công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, kiến trúc cảnh quan, phục vụ phát triển dịch vụ du lịch, quy mô 100 ha

2019-2025

3,700

DDI

UBND thành phố Lào Cai

Địa chsố 591, đường Hoàng Liên, P.Kim Tân, TP.Lào Cai

Điện thoại: 098.392.6389 hoặc 02143.8827316

 

Tổng cộng

 

 

 

14,162

 

 

Ghi chú:

DDI: Đầu tư trong nước

FDI: Đầu tư nước ngoài