ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 497/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 26 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI HỖ TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO THIÊN TAI GÂY RA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND &UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợgiúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Xét tờ trình số 48/TTr-LĐTBXH ngày 11/5/2007 của Lao động – Thương binh và Xã hội;công văn số 210/PCLB ngày 23/5/2007 của BCH Phòng chống lụt bão tỉnh; tờ trìnhsố 238/TTr-STC ngày 02/7/2007 của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyđịnh mức chi hỗ trợ khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, cụ thể như sau:

1. Về mức chi:

a. Hộ có ngườichết, mất tích:

- Hộ chính sách,hộ nghèo theo tiêu chí mới: 3.500.000 đồng/ người

- Hộ thuộc diệnkhác: 3.000.000 đồng/ người

b. Hộ có ngườibị thương nặng: 1.000.000 đồng/ người

c. Hộ có nhà bịđổ, sập, trôi, cháy, hỏng nặng:

- Hộ chính sách,hộ nghèo theo tiêu chí mới: 5.500.000 đồng/ hộ

- Hộ thuộc diệnkhác: 5.000.000 đồng/ hộ

d. Hộ phải didời khẩn cấp do thiên tai gây ra:

- Hộ chính sách,hộ nghèo theo tiêu chí mới: 5.500.000 đồng/ hộ

- Hộ thuộc diệnkhác: 5.000.000 đồng/ hộ

e. Hỗ trợ lươngthực: 15 kg gạo/người/tháng, thời gian từ 1 đến 3 tháng

2. Về nguồnkinh phí thực hiện: Các huyện, thị xã sử dụng từ nguồn kinh phí trong dựtoán đã được giao hàng năm để chi – mục chi đảm bảo xã hội,

3. Về trìnhtự, thủ tục xét duyệt: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thực hiện theo quyđịnh tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ; công văn số 1341/LĐTBXH-BTXH ngày 20/3/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và cácquy định hiện hành,

4. Thời gianthực hiện: Từ ngày 01/01/2007.

Điều 2. ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binhvà Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các ngành chức năng cóliên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định nàycó hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 20/7/2007của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Nơi nhận:
- Như điều 2
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Các Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp – PTNT;
- Lưu: VP (S119)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bế