UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 497/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 29 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀCHẾ ĐỘ THÙ LAO ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ NGHỈ HƯU GIỮ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CHUYÊN TRÁCHTẠI CÁC HỘI VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CÔNG VỤ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC GIỮ CHỨC DANH CHỦ TỊCHCÁC HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động vàquản lý hội;

Căn cứ Nghị định số 57/2011/NĐ-CP ngày 07/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ;

Căn cứ Quyết định số 68/2010/NĐ-CP ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định hội có tính chấtđặc thù;

Căn cứ Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối vớingười đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội;

Căn cứ Thông tư số 199/TCCP ngày 06/5/1994 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn phụ cấp chức vụlãnh đạo chuyên trách của hội;

Căn cứ Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điềucủa Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tạiTờ trình số 199a/TTr-SNV ngày 16/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Về chế độ thù lao đốivới người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

a) Chế độ thù lao áp dụng đốivới người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội đượcthành lập và hoạt động theo Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chínhphủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

b) Chức danh lãnh đạo chuyêntrách tại các tổ chức hội hưởng chế độ thù lao, gồm: 01 Chủ tịch và 01 Phó Chủtịch chuyên trách.

2. Chế độ thù lao

a) Mức thù lao hàng tháng đốivới người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội được côngnhận là hội đặc thù, như sau:

Hội có phạm vi hoạt động trongtỉnh: Chủ tịch: 3,0 lần so với mức lương tối thiểu chung; Phó Chủ tịch: 2,5 lầnso với mức lương tối thiểu chung.

Hội có phạm vi hoạt động tronghuyện, thành phố: Chủ tịch: 2,0 lần so với mức lương tối thiểu chung; Phó Chủtịch: 1,5 lần so với mức lương tối thiểu chung.

b) Các hội còn lại (hội có phạmvi hoạt động trong tỉnh; trong huyện, thành phố; trong xã, phường, thị trấn):Căn cứ nguồn kinh phí hoạt động của hội, Ban Chấp hành hội quy định mức thù laocho cán bộ lãnh đạo chuyên trách đã nghỉ hưu đảm bảo tương quan nội bộ, côngkhai, dân chủ, minh bạch và phù hợp với Điều lệ hội.

3. Nguồn kinh phí thực hiện

a) Thù lao đối với người đã nghỉhưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội đặc thù do Ngân sách Nhànước đảm bảo, như sau:

Lãnh đạo hội chuyên trách cấptỉnh do Ngân sách tỉnh cấp hàng năm.

Lãnh đạo hội chuyên trách cấphuyện do Ngân sách huyện cấp hàng năm.

b) Các hội còn lại: Kinh phíthực hiện chế độ thù lao do hội tự bảo đảm.

Điều 2. Chế độ phụ cấp côngvụ theo quy định tại Nghị định số 57/2011/NĐ-CP ngày 07/7/2011 của Chính phủđối với Chủ tịch các hội:

Chế độ phụ cấp công vụ đối vớicông chức (theo quy định tại Điều 12 Nghị định 06/2010/NĐ-CP của Chính phủ) làChủ tịch các hội: 10% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụcấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Điều 3. Hiệu lực và tráchnhiệm thi hành:

1. Chế độ thù lao đối với ngườinghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội được hưởng từ ngày01/01/2012.

2. Chế độ phụ cấp công vụ đốivới công chức là Chủ tịch chuyên trách hội được hưởng từ ngày 01/5/2011 (ngườigiữ chức vụ Chủ tịch hội sau ngày 01/5/2011 được hưởng chế độ phụ cấp công vụkể từ ngày giữ chức vụ Chủ tịch hội).

Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quanthuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các hội có phạm vi hoạtđộng trong tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thihành./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải