BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 498/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ VỀ THÔNG TIN CỦA NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN THI HÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định s 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-BTP ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đán Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành;

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tng cục Thi hành án dân sự và Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trư
ng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư
pháp;
- Lưu: VT, Tổng cục THADS

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tiến Dũng

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ VỀ THÔNG TIN CỦA NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 498/QĐ-BTP ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai kịp thời, có hiệu quả Quyết định số 152/QĐ-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đán Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành (gọi tắt là Đề án).

- Xác định các hoạt động cụ thể, thời hạn hoàn thành, sản phẩm và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

2. Yêu cầu

- Bám sát các nội dung của Đ án.

- Việc triển khai các hoạt động của Đán phải cụ thể, khả thi và hiệu quả.

- Đề cao trách nhiệm, hiệu quả phối hp của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện Đề án.

- Việc thực hiện các nhiệm vụ của Đán phải đảm bảo đúng tiến độ, thời gian và chất lượng.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành

1.1. Khảo sát cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin; thực trạng đội ngũ công chức thi hành án dân sự đphục vụ xây dựng phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.

1.2. Trin khai các thủ tục lập dự án xây dựng phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.

1.3. Triển khai thí điểm Phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.

1.4. Đánh giá kết quả thực hiện thí điểm Phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.

1.5. Nâng cấp, phát triển phần mềm đảm bảo khả năng kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các phần mềm và cơ sở dữ liệu liên quan sẵn sàng triển khai trên toàn hệ thống cơ quan thi hành án dân sự.

2. Đầu tư cho Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp đảm bảo triển khai phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành

3. Triển khai Phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành tại Tng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự trong toàn quốc.

3.1. Tổ chức tập hun, hướng dẫn sử dụng, khai thác phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành cho các Cục Thi hành án dân sự.

3.2. Bảo đảm trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan thi hành án dân sự để thực hiện cập nhật, quản lý cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.

3.3. Cập nhật thông tin từ cơ sở dữ liệu giấy đang lưu trữ tại các cơ quan thi hành án dân sự vào Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành (số hóa, nhập dữ liệu từ các hồ sơ, sổ giấy) và cập nhật thường xuyên thông tin theo slượng các việc thi hành án dân sự.

4. Thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan quản lý thi hành án dân sự; giữa cơ sdữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành với cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan.

(Chi tiết các nhiệm vụ; tiến độ thực hiện; cơ quan, đơn vị chủ trì; cơ quan, đơn vị phi hợp; nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch này).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào nội dung tại Phần II, các đơn vị thuộc Bộ và cơ quan thi hành án dân sự địa phương trin khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch và hàng năm, có trách nhiệm tổng hợp, dự toán kinh phí, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan, đơn vị mình chủ trì.

2. Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm chủ trì phối hp với Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan đ trin khai Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này.

3. Cục Công nghệ thông tin có trách nhiệm phối hợp với Tng cục Thi hành án dân sự, các cơ quan thi hành án dân sự địa phương và các đơn vị có liên quan triển khai nhiệm vụ theo Đ án và Kế hoạch này.

4. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí để thực hiện các nội dung công việc thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp và có nguồn kinh phí đảm bảo từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án và Kế hoạch này theo quy định pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế.

5. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Tng cục Thi hành án dân sự đ tng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.

PHỤ LỤC

CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ VỀ THÔNG TIN CỦA NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 498/QĐ-BTP ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

TT

Nội dung nhiệm vụ

Cơ quan, đơn vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị phi hợp

Thời gian thực hiện

Sản phẩm chủ yếu

Nguồn kinh phí đảm bảo

1

Xây dựng phần mềm Cơ sdữ liệu điện tử về thông tin của ngưi phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành

1.1

Khảo sát cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin; thực trạng đội ngũ công chức thi hành án dân sự để phục vụ xây dựng phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành

Tổng cục Thi hành án dân sự

Cục Công nghệ thông tin; Vụ Kế hoạch - Tài chính và một số Cục Thi hành án dân sự

7/2016

Báo cáo khảo sát

Ngân sách nhà nước cấp cho Tổng cục Thi hành án dân sự và các nguồn kinh phí hp pháp khác (nếu có)

Dự trù kinh phí: 100 triệu đồng (nguồn ngân sách Tổng cục THADS)

1.2

Trin khai các thủ tục lập dự án xây dng phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử vthông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.

Tổng cục Thi hành án dân sự

Cục Công nghệ thông tin

3/2017

Phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành

Ngân sách nhà nước cấp cho Tổng cục Thi hành án dân sự và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)

Dự trù kinh phí: 03 tỷ đồng

(kinh phí Đề án)

1.3

Triển khai thí điểm Phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.

Dự kiến: Cục THADS tp Hà Nội, tp Hồ Chí Minh, tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Tuyên Quang.

Tổng cục Thi hành án dân sự, các Cục Thi hành án dân sự được lựa chọn thí điểm.

Cục Công nghệ thông tin

5/2017

Chấp hành viên, công chức một số cơ quan thi hành án dân sự được tập huấn các tính năng của phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành

Ngân sách nhà nước cấp cho Tổng cục Thi hành án dân sự và các nguồn kinh phí hp pháp khác (nếu có)

Dự trù kinh phí: 500 triệu đồng

(kinh phí Đề án)

1.4

Đánh giá kết quả thực hiện thí điểm Phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.

Tổng cục Thi hành án dân sự

Cục Công nghệ thông tin; các Cục Thi hành án dân sự

9/2017

Báo cáo đánh giá về Phần mềm, đề xuất các nội dung cần bổ sung, nâng cấp, phát triển phần mềm, cơ sở dữ liệu.

Ngân sách nhà nước cấp cho Tổng cục Thi hành án dân sự và các nguồn kinh phí hp pháp khác (nếu có)

1.5

Chỉnh sửa, bổ sung phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tvề thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành

Cục Công nghệ thông tin

Tổng cục Thi hành án dân sự

6/2018

Phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành được hoàn thiện

Ngân sách nhà nước cấp cho Cục Công nghệ thông tin; Tổng cục Thi hành án dân sự và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)

Dự trù kinh phí: 03 tỷ đồng

(kinh phí Đề án)

1.6

Đầu tư cho Trung tâm dữ liệu điện tBộ Tư pháp đảm bảo triển khai phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành

Cục Công nghệ thông tin

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục Thi hành án dân sự và các đơn vị liên quan

Hàng năm

Trang bị cho Trung tâm dữ liệu điện tử đáp ứng triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành Tư pháp nói chung và trong lĩnh vực thi hành án dân sự nói riêng

Ngân sách nhà nước cấp cho Cục Công nghệ thông tin và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)

Dự trù kinh phí: 06 tỷ đồng

(kinh phí Đề án)

2

Triển khai Phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành tại Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự trong toàn quốc

2.1

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng, khai thác phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành cho các Cục Thi hành án dân sự

Cục Công nghệ thông tin

Tổng cục Thi hành án dân sự

2018-2020

Chấp hành viên, công chức các cơ quan thi hành án dân sự được tập huấn các tính năng của phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kin thi hành

Ngân sách nhà nước cấp cho Cục Công nghệ thông tin; Tổng cục Thi hành án dân sự và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)

Dự trù kinh phí: 1,5 tỷ đồng

(kinh phí Đề án)

2.2

Bảo đảm trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan thi hành án dân sự để thực hiện cập nhật, quản lý cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.

Tổng cục Thi hành án dân sự

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin

Hàng năm

Hệ thống trang thiết bị, phương tiện làm việc của các cơ quan thi hành án dân sự được trang cấp đồng bộ.

Ngân sách nhà nước cấp cho Tổng cục Thi hành án dân sự và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)

Dự trù kinh phí: 08 tỷ đồng

(kinh phí Đề án)

2.3

Cập nhật thông tin từ cơ sở dữ liệu giấy đang lưu trữ tại các cơ quan thi hành án dân sự vào Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành (số hóa, nhập dữ liệu từ các hồ sơ, sổ giấy) và cập nhật thường xuyên thông tin theo số lượng các việc thi hành án dân s.

Tổng cục Thi hành án dân sự

Cục Công nghệ thông tin và các Cục Thi hành án dân sự

2018-2020

Hình thành cơ sở dữ liệu thông tin đồng bộ, thống nhất về người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành

Ngân sách nhà nước cấp cho Tổng cục Thi hành án dân sự và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)

Dự trù kinh phí: 02 tỷ đồng

(kinh phí Đề án)

2.4

Thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan quản lý thi hành án dân sự; giữa cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành với cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan.

Tổng cục Thi hành án dân sự

Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cục Công nghệ thông tin; cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan, đơn vị liên quan.

2018-2020

Dữ liệu thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành được kết nối, tích hợp trong toàn hệ thống thi hành án dân sự và kết nối tới một số phần mềm dữ liệu chuyên ngành có liên quan.

Ngân sách nhà nước cp cho Cục Công nghệ thông tin; Tổng cục Thi hành án dân sự và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)

3

Tổng kết thực hiện Đề án Cơ sdữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành

3.1

Sơ kết thực hiện Đề án Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.

Tổng cục Thi hành án dân sự

Cục Công nghệ thông tin; các Cục Thi hành án dân sự

01/2019

Báo cáo Sơ kết thực hiện Đ án

Ngân sách nhà nước cấp cho Tổng cục Thi hành án dân sự và các nguồn kinh phí hp pháp khác (nếu có)

3.2

Tổng kết thực hiện Đề án Cơ sở dữ liệu điện tvề thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.

Tổng cục Thi hành án dân sự

Cục Công nghệ thông tin; các Cục Thi hành án dân sự

01/2021

Báo cáo Tổng kết thực hiện Đ án

Ngân sách nhà nước cấp cho Tổng cục Thi hành án dân sự và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)