NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 498/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC LÃI SUẤT TỐIĐA ĐỐI VỚI TIỀN GỬI BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TẠI TỔ CHỨC TÍNDỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 07/2014/TT-NHNN NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2014

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 06 năm 2010;

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

- Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcầu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17tháng 3 năm 2014 của Thông đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suấtđối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiềntệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Mức lãi suất tối đa đối với tiền gửibằng đồng Việt Nam của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nướcngoài) và cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quyđịnh tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014 như sau:

1. Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửikhông kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 1%/năm.

2. Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi cókỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 6%/năm; riêng Quỹ tín dụng nhân dân và Tổchức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1tháng đến dưới 6 tháng là 6,5%/năm.

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày18 tháng 3 năm 2014.

2. Đối với lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam cókỳ hạn của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nướcngoài phát sinh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, được thực hiệncho đến hết thời hạn; trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận, tổ chức, cá nhânkhông đến lĩnh tiền gửi, thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoàiáp dụng lãi suất đối với tiền gửi theo quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chínhsách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giámđốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủtịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chứctín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu: VP, Vụ CSTT.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến