THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 498-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP UỶ BAN QUỐC GIA VỀ AN NINH LƯƠNG THỰC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chứcChính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp, các tổ chức nhằm thực hiện tốtchủ trương, chínhsách về an ninh lương thực quốc gia và quan hệ đối ngoại về anninh lương thực;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vàBộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổchức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.-Thành lập Uỷ ban Quốc gia về an ninh lương thực để phối hợp hoạt động của cácngành, các cấp, các tổ chức có liên quan trong việc thực hiện chủ trương, chínhsách về an ninh lương thựcquốc gia và thực hiện quan hệ đối ngoại về an ninhlương thực.

Điều 2.- Uỷ banQuốc gia về an ninh lương thực do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônlàm Chủ tịch.

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Y tế, Thương mại, Ngoại giao, Ngân hàng Nhànước, Cục Dự trữQuốc gia, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Namcử một đồng chí lãnh đạo của cơ quan tham gia Uỷ ban.

Tuỳ theo yêu cầu, Chủ tịch Uỷ banQuốc gia về an ninh lươngthực có thể quyết định bổ sung, thêm thành viên lãnhđạo các doanh nghiệp kinh doanh lượng thực và lãnh đạo một số uỷ ban nhân dântỉnh có sản lượng lớn vềlương thực.

Điều 3.- Chủtịch Uỷ ban Quốc gia về anninh lương thực thống nhất với Bộ trưởng - Trưởng banBan Tổ chức - Cán bộ Chính phủ quy định nhiệm vụ cụ thể của Uỷ ban, và thống nhấtvới các thành viêncủa Uỷ ban về quy chế làm việc, chương trình kế hoạch hoạtđộng của Uỷ ban.

Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về an ninhlương thực định kỳ báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ vềcông tác của Uỷ ban.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn là cơ quan thườngtrực của Uỷ ban Quốc gia về an ninh lương thực, có tráchnhiệm bố trí cán bộchuyên trách giúp việc uỷ ban, giải quyết kinh phí và phươngtiện hoạt động củaUỷ ban, uỷ ban sử dụng con dấu của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn trongquan hệ công tác.

Điều 4.- Quyết định này cóhiệu lực thihành sau 15 ngày từ ngày ký ban hành. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp vàphát triểntriển nông thôn, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởngcơ quanthuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrungương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Trần Đức Lương

(Đã Ký)