ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

“V/v phân cấp quản lý giá và cải tiến thủ tục hành chính trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Long An”

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số: 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 Chính Phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá;

Trong khi chờ Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện pháp lệnh giá và xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số: 740/2003.CV.TCVG ngày 05/12/2003 về việc báo cáo phương án phân cấp quản lý giá trên địa bàn tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm thời phân cấp quản lý giá cho UBND huyện, thị xã như sau:

1/- Quyết định giá:

a- Tiếp tục phân cấp cho huyện, thị xã quyết định các lĩnh vực đã phân cấp theo Quyết định số: 1247/UB .QĐ.92 ngày 25/11/1992 của UBND tỉnh, như sau:

+ Quyết định giá bán tài sản thanh lý chuyển nhượng của các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc huyện, thị xã quản lý.

+ Quyết định giá các loại tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện thị xã.

b- Phân cấp thêm:

+ Quyết định giá đất để đấu giá đối với các dự án có sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng do huyện, thị xã quản lý theo quyết định số 22/2003/QĐ-BTC ngày 18/02/2003 của Bộ Tài chính và quyết định số 4020/2003/QĐ-UB ngày 17/11/2003 của UBND tỉnh.

+ Quyết định giá nhà hoặc đất công do huyện, thị xã quản lý để tổ chức bán đấu giá tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng theo qui định của UBND tỉnh tại điều 7 và điều 8 trong quyết định số 4020/2003/QĐ-UB ngày 17/11/2003.

2/- Thẩm định các phương án bồi thường:

a- Tiếp tục thực hiện việc phân cấp như thời gian qua đối với các công trình bồi thường bằng vốn ngân sách huyện, thị, xã, phường, thị trấn theo Quyết định số 1520/2000/QĐ .UB ngày 08/5/2000 của UBND tỉnh; vốn tỉnh hỗ trợ thực hiện chương trình dân sinh vùng lũ theo Quyết định số 255/QĐ .UB ngày 23/01/2002 của UBND tỉnh; và các công trình giao thông nông thôn sử dụng vốn đối ứng WB2theo Quyết định số 423/QĐ .UB ngày 01/02/2002 của UBND tỉnh.

b- Phân cấp thêm:

* Đối với công trình xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn trong nước (nguồn vốn Ngân sách, nguồn vốn của doanh nghiệp trong nước):

- UBND huyện, thị xã đề nghị mức giá bồi thường (hoặc hỗ trợ) gởi Hội đồng thẩm định tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt mức giá bồi thường (hoặc hỗ trợ).

- UBND huyện, thị xã tổ chức thẩm định và ra quyết định phê duyệt tổng giá trị bồi thường (hoặc hỗ trợ) và phương án tái định cư.

Sau khi phê duyệt phương án bồi thường (hoặc hỗ trợ) và phương án tái định cư, UBND huyện, thị xã phải gởi Quyết định phê duyệt, phương án bồi thường (hoặc hỗ trợ) và phương án tái định cư cho UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dỏi, quản lý.

* Đối với các dự án đầu tư nước ngoài và dự án liên doanh giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài:

- Đối với việc thông báo giá trị bồi thường cho nhà đầu tư nước ngoài: UBND huyện, thị xã khảo sát toàn bộ tình hình tài sản trên đất, dự kiến mức chi phí bồi thường của dự án báo cáo Sở Tài chính để trình UBND tỉnh phê duyệt trước khi thông báo cho nhà đầu tư.

- Sau khi nhà đầu tư thống nhất chi phí bồi thường và ký hợp đồng bồi thường với Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện bồi thường (hoặc hỗ trợ) cho chủ sử dụng đất như sau:

+ UBND huyện, thị xã đề nghị mức giá bồi thường (hoặc hỗ trợ) gởi Hội đồng thẩm định tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt mức giá bồi thường (hoặc hỗ trợ).

+ UBND huyện, thị xã tổ chức thẩm định và ra quyết định phê duyệt tổng giá trị bồi thường (hoặc hỗ trợ) và phương án tái định cư.

Điều 2. Về cải tiến thủ tục hành chính trong công tác giải phóng mặt bằng:

1/- Đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh khi có văn bản thoả thuận địa điểm, diện tích của UBND tỉnh và đã xác định ranh phù hợp quy hoạch chung thì cho tiến hành kê biên, lập phương án bồi thường cùng lúc với việc triển khai lập quy hoạch chi tiết. Khi phê duyệt quy hoạch chi tiết thì phê duyệt luôn phương án bồi thường để rút ngắn thời gian đầu tư.

Về công tác kê biên đất: Đối với các trường hợp giải toả trắng thì căn cứ diện tích, loại đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở - quyền sử dụng đất ở ) để tiến hành kê biên không phải đo đạc thực tế; Chỉ đo đạc thực tế đối với các trường hợp giải toả một phần, các trường hợp khiếu nại về diện tích, các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà- quyền sử dụng đất).

Đối với tài sản trên đất thì thực hiện theo quy định hiện hành.

2/- Để tuân thủ thực hiện đúng quy chế dân chủ ở cơ sở, UBND huyện, thị xã phải công bố quy hoạch chung, chính sách bồi thường và tái định cư cho dân trong khu vực giải toả để nhân dân biết chấp hành.

3/- Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh quyết định việc điều chỉnh công tác đo đạc đất đai theo hướng: cho phép các đơn vị có chức năng ngoài tỉnh hoặc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường hoặc Phòng Nông nghiệp- Địa chính các huyện (Phòng quản lý đô thị- Địa chính, thị xã Tân An) được hợp đồng đo đạc với các tổ chức, cá nhân có yêu cầu đo đạc về đất đai.

Điều 3. Quyết định này được áp dụng kể từ ngày ký. Giao nhiệm vụ cho Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể để UBND các huyện, thị xã thực hiện quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trương Văn Tiếp