UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 499/QĐ-TCCQ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn thành viên Ủy ban dân số và kế hoạch hóa gia đình thành phố Hải Phòng

_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 663/QĐ-TƯ ngày 30/10/1993 của Ban thường vụ Thành ủy về qui chế quản lý tổ chức, quản lý cán bộ;

Xét đề nghị của Chủ nhiệm ủy ban dân số và kế hoạch hóa gia đình và Trường ban Ban tổ chức chính quyền thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn thành viên ủy ban dân số và kế hoạch hóa gia đình thành phố Hải Phòng gồm các ông (bà) có tên sau đây :

1. Ông Hoàng Văn Kể, Chủ nhiệm chuyên trách

2. Ông Lê Hữu Hạnh, Phó chủ nhiệm chuyên trách

3. Bà Nguyễn Thị Tám, Phó chủ nhiệm chuyên trách

4. Ông Nguyễn Duy Tược, Giám đốc Sở Tài chính-vật giá, Phó chủ nhiệm kiêm nhiệm.

5. Ông Nguyễn Văn Vy, Giám đốc Sở y tế, Phó chủ nhiệm kiêm nhiệm.

6. Ông Đỗ Quang Thịnh, Phó giám đốc Sở kế hoạch và đầu tư, Phó chủ nhiệm kiêm nhiệm.

7. Ông Phạm Bá Ân, Phó giám đốc Sở lao động-thương binh và xã hội,

Ủy viên

8. Ông Nguyễn Năng Thính, Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên

9. Ông Phạm Văn Huấn, Phó chủ tịch Hội nông dân thành phố, Ủy viên

10. Ông Phạm Văn Mợi, Phó bí thư Thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy viên

11. Ông Nguyễn Thế Thưởng, Phó giám đốc Công an thành phố, Ủy viên

12. Ông Phan Văn Thành, Phó cục trưởng Cục thống kê thành phố, Ủy viên

13. Ông Lê Tất Vinh, Phó giám đốc Sở văn hóa thông tin , Ủy viên

14. Bà Trịnh Thị Hằng, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố, Ủy viên

15. Bà Đào Thị Hợi, Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ thành phố, Ủy viên

16. Bà Phạm Thị Cương, Phó giám đốc Sở giáo dục và đào tạo, Ủy viên

17. Ông Phạm Văn Tĩnh, Phó giám đốc Đài phát thanh và truyền hình thành phố, Ủy viên

Điều 2. Các ông. Chánh văn phòng UBND Thành phố, Thủ trưởng Sở, ban, ngành liên quan ghi ở điều 1 và các ông, bà có tên trên căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, các quyết định trước đây của UBND thành phố trái với quyết định này nay bãi bỏ ./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng