ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Quy định giá thu một phần viện phí ở các cơ sở khám, chữa bệnh

 của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội Khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí;

Căn cứ Nghị định số 33/CP ngày 23/5/1995 của Chính phủ về việc sửa đổi khoản 1 điều 6 của Nghị định số 95/CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí;

Căn cứ Thông tư số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của Liên Bộ: Y tế - Tài chính – Lao động Thương binh và Xã hội và Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện thu một phần viện phí;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định giá thu một phần viện phí ở các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”.

Điều 2. Quyết định này thay thế các Quyết định sau:

- Quyết định số 68/2001/QĐ-UBBT ngày 22/10/2001 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc quy định giá thu một phần viện phí ở các cơ sở khám, chữa bệnh của tỉnh.

- Quyết định số 01/2003/QĐ-UBBT ngày 06/01/2003 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc quy định bổ sung giá thu viện phí ở các cơ sở khám chữa bệnh.

- Quyết định số 4891/QĐ-CTUBBT ngày 24/11/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc quy định biểu giá thu các dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng tại các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 5275/QĐ-CTUBBT ngày 22/12/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc quy định tạm thời mức thu và quản lý sử dụng phí giám định y khoa.

- Điểm 1.1 và 1.2, Điều 1, Quyết định số 888/QĐ-UBBT ngày 04/4/2003 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc quy định mức giá thu một số dịch vụ chữa bệnh và chế độ cho các y, bác sỹ của Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Giao Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn chi tiết thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Huỳnh Tấn Thành