ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI*****

Số: 50/2007/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc******

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ DUY TRÌ, SỬA CHỮA HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG THÀNH PHỐHÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ;
Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thốngthang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước.
Căn cứ Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Chính phủ về việc điều chỉnhmức lương tối thiểu chung;
Căn cứ Thông tư số 12/2006/TT-BLĐTBXH ngày 14/09/2006 của Bộ Lao động thương binhvà xã hội về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp lươngtrong doanh nghiệp theo Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Chínhphủ;
Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động thương binhvà xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc trong cáccông ty Nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của của Bộ Lao động thươngbinh và xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 206/2004/NĐ-CP của Chính phủquy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 17/2005/TT-BXD ngày 01/11/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướngdẫn phương pháp lập và quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/1999/TTLT –BLĐTBXH-BYT ngày 17/03/1999 và Thông tưliên tịch số 10/2006/TTLT –BLĐTBXH-BYT ngày 12/09/2006 về việc hướng dẫn thực hiệnchế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện cóyếu tố độc hại, nguy hiểm;
Căn cứ Công văn số 271/LĐTBXH-BHLĐ ngày 25/01/1996 của Bộ Lao động thương binh vàxã hội về việc hướng dẫn áp dụng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người laođộng làm việc trong điều kiện có yếu tố độc hại;
Căn cứ văn bản số 156/BXD-KTTC ngày 23/01/2007 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫnchi phí nhân công của dự toán dịch vụ công ích;
Căn cứ văn bản số 282/BXD-KTTC ngày 08/02/2007 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫnchi phí bồi dưỡng chi phí độc hại bằng hiện vật;
Căn cứ bảng giá ca máy và thiết bị thi công ban hành theo Quyết định số 191/2006/QĐ-UBND ngày 25/10/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND ngày 2 tháng 5 năm 2007 về việc ban hành địnhmức duy trì, sửa chữa hệ thống Chiếu sáng công cộng Thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Liên sở: Xây dựng, Tài chính, Giao thông công chính, Công nghiệp,Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất tại tờtrình số 300/TTr-LS ngày 18 tháng 4 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này tập “Đơn giá duy trì, sửa chữa hệ thống Chiếu sáng công cộngThành phố Hà Nội”.

Đơn giá duy trì, sửa chữa hệ thốngChiếu sáng công cộng Thành phố Hà Nội là cơ sở xác định giá trị dự toán dịch vụcông ích thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh,vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanhnghiệp Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, là chi phí tối đa để các cơ quannhà nước có thẩm quyền xác định giá dịch vụ công ích đô thị và là cơ sở đểthương thảo, xem xét, quyết định giá dịch vụ công ích thực hiện theo phươngthức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch cho tổ chức, cá nhân thực hiện cácdịch vụ công ích đô thị.

Mọi tổ chức, cá nhân sử dụng nguồnvốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tưphát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước đểthực hiện các dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội đều phảithực hiện theo quyết định này.

Điều 2. Hàng năm Sở Giaothông công chính có trách nhiệm chủ trì tổng kết quá trình áp dụng tập đơn giánày, nếu có đơn giá không phù hợp thì báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xétđiều chỉnh theo thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Điều 4. Chánh văn phòng UBNDThành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện; Các chủđầu tư các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội và các tổ chức, cánhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TT HĐND Thành phố (để b/c);
- CT UBND Thành phố
- Các PCT UBND Thành phố.
- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính;
- Các P VP, TH, KT, XD
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân