THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 50/2007/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 27 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH GIÁ BÁN TỐI THIỂU LÂM SẢN TỊCH THU, LÂM SẢN KHAI THÁC TỪ RỪNG TỰ NHIÊN,RỪNG TRỒNG VÀ MỨC CHI PHÍ KHẤU TRỪ, KHAI THÁC, VẬN CHUYỂN, VẬN XUẤT TỪ KHAITHÁC RỪNG TỰ NHIÊN VÀ RỪNG TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐNDvà UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 139/2004/NĐ-CP ngày 25/6/2004 của Chính phủ về xử phạt viphạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;
Căn cứ Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫnviệc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản Nhà nước để bán đấu giá;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1137/STC-GCS ngày30/7/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành giá bán tốithiểu các loại lâm sản tịch thu, lâm sản khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồngvà chi phí khấu trừ, khai thác, vận chuyển, vận xuất từ khai thác rừng tự nhiênvà rừng trồng trong địa bàn tỉnh để tổ chức bán theo quy định (kèm theo bảnggiá chuẩn tối thiểu theo Phụ lục 1 và Phụ lục 2).

Điều 2.Quyết định này thay thếQuyết định số 22/2006/QĐ-UBND ngày 03/3/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành giábán tối thiểu lâm sản tịch thu, lâm sản khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồngvà mức chi phí khai thác, vận chuyển, vận xuất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Vănphòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tư pháp,Công an tỉnh, Cục Thuế, Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Kiểm lâm, Chủ tịchUBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lựcsau 10 ngày kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng


PHỤLỤC1:

BẢNG QUY ĐỊNH GIÁ BÁN TỐI THIỂU LÂM SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHBÌNH PHƯỚC(Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND ngày27/9/2007 của UBND tỉnh)

ĐVT:Đồng

STT

Mặt hàng

Quy cách

ĐVT

Giá bán chuẩn

Ghi chú

Khu vực 1

Khu vực 2

A

GỖ TRÒN

1

Nhóm I các loại

Mọi loại đường kính; dài ≥ 2m

đồng/m3

11.500.000

11.700.000

Không đủ quy cách chuẩn tính như mục D

Riêng Cẩm lai

Mọi loại đường kính; dài ≥ 2m

đồng/m3

12.800.000

13.000.000

Không đủ quy cách chuẩn tính như mục D

Riêng gỗ Mật, Trai

Đường kính ≥ 45cm, dài 4m trở lên

đồng/m3

4.600.000

4.800.000

Không đủ quy cách chuẩn tính như mục D

Riêng gỗ Trắc

Đường kính ≥ 45cm, dài 4m trở lên

đồng/m3

17.000.000

18.000.000

Không đủ quy cách chuẩn tính như mục D

2

Nhóm II các loại

Đường kính ≥ 45cm, dài 4m trở lên

đồng/m3

4.000.000

4.200.000

Không đủ quy cách chuẩn tính như mục D

(Riêng da đá)

Đường kính ≥ 45cm, dài 4m trở lên

đồng/m3

3.500.000

3.700.000

Không đủ quy cách chuẩn tính như mục D.

3

Nhóm III các loại

Đường kính ≥ 45cm, dài 4m trở lên

đồng/m3

3.400.000

3.600.000

Không đủ quy cách chuẩn tính như mục D

4

Nhóm IV các loại

Đường kính ≥ 45cm, dài 4m trở lên

đồng/m3

2.500.000

2.700.000

Không đủ quy cách chuẩn tính như mục D

(Riêng bô bô)

Đường kính ≥ 45cm, dài 4m trở lên

đồng/m3

2.300.000

2.500.000

Không đủ quy cách chuẩn tính như mục D

5

Nhóm V - VI

Đường kính ≥ 45cm, dài 4m trở lên

đồng/m3

1.600.000

1.800.000

Không đủ quy cách chuẩn tính như mục D

6

Nhóm VII - VIII

Đường kính ≥ 45cm, dài 4m trở lên

đồng/m3

1.000.000

1.200.000

Không đủ quy cách chuẩn tính như mục D

B

GỖ TRÒN BỔ ĐÔI

đồng/m3

Tính bằng giá bán gỗ tròn tương đương

C

Gỗ xẻ

Xẻ hộp, phách, chưa ra quy cách sử dụng

đồng/m3

Bằng giá bán gỗ tròn tương đương mục A nhân với hệ số 1,2 lần

Đã ra quy cách sử dụng

Đồng/m3

Bằng giá bán gỗ tròn tương đương mục A nhân với hệ số 1,6 lần

Nhóm I

1m ≤ dài < 2m, dày, rộng bất kỳ

Đồng/m3

Tính bằng 70% giá chuẩn gỗ xẻ cùng loại

Dài < 1m, dày, rộng bất kỳ

Đồng/m3

Tính bằng 60% giá chuẩn gỗ xẻ cùng loại

Nhóm II - VIII

1m ≤ dài < 2m, dày, rộng bất kỳ.

Đồng/m3

Tính bằng 70% giá chuẩn gỗ xẻ cùng loại

Dài < 1m, dày, rộng bất kỳ

Đồng/m3

Tính bằng 50% giá chuẩn gỗ xẻ cùng loại

D

GỖ TRÒN KHÔNG ĐẠT QUY CÁCH CHUẨN

1

Nhóm I

Mọi loại đường kính, dài < 1m

Đồng/m3

Tính bằng 50% giá chuẩn gỗ xẻ cùng loại

Mọi loại đường kính, 1m ≤ dài < 2m

Đồng/m3

Tính bằng 70% giá chuẩn gỗ xẻ cùng loại.

2

Nhóm II - VIII

Đường kính ≥ 45cm, 2m ≤ dài < 4m

Đồng/m3

Tính bằng 80% giá chuẩn gỗ xẻ cùng loại

Đường kính ≤ 45cm, dài > 4m

Đồng/m3

Tính bằng 80% giá chuẩn gỗ xẻ cùng loại

Đường kính < 45cm, 2m < dài < 4m

Đồng/m3

Tính bằng 70% giá chuẩn gỗ xẻ cùng loại

Đường kính < 45cm, dài < 2m.

Đồng/m3

Tính bằng 50% giá chuẩn gỗ xẻ cùng loại

E

GỖ RỪNG TRỒNG (GỖ TRÒN)

KHÔNG CHIA KHU VỰC

1

Teek (Giá tỵ)

Đồng/m3

2.700.000

2

Keo lá tram

Đồng/m3

450.000

3

Keo lá lớn

Đồng/m3

350.000

4

Keo lai

Đồng/m3

350.000

5

Bạch đàn

Đồng/m3

300.000

* Ghi chú:

- Gỗ bị mối, mọt, mục nát,nứt, tét, khuyết tật… do Hội đồng định giá cấp tỉnh hoặc Trung tâm Dịch vụ bánđấu giá cấp tỉnh trực thuộc Sở Tư pháp chủ trì tổ chức giám định và giảm giátheo tỷ lệ hao hụt thực tế.

- Khu vực I bao gồm: BùĐăng, Phước Long, Lộc Ninh, Bù Đốp.

- Khu vực II bao gồm: Thịxã Đồng Xoài, Đồng Phú, Chơn Thành, Bình Long.

- Đơn giá trên chưa tínhthuế giá trị gia tăng (VAT).

- Đối với gỗ tịch thukhông được khấu trừ chi phí khai thác, vận chuyển, vận xuất.

- Riêng Giá tỵ có đườngkính < 30cm được giảm giá 15% giá bán theo đơn giá nêu trên.

* Chi phí khai thác, vậnchuyển, vận xuất:

- 400.000 đồng/m3 đối vớikhu vực khó khăn, gỗ rải rác như tận dụng gỗ trên đất khai hoang chuyển mụcđích, cự ly vận xuất, vận chuyển > 15km.

- 300.000 đồng/m3 đối vớigỗ rừng tự nhiên khai thác đến tuổi thành thục hoặc tận dụng làm đường điện,đường giao thông… có cự ly gần.

- 120.000 đồng/3 đối vớigỗ giá tỵ.

- 80.000 đồng/m3 đối vớicác loại keo, bạch đàn.

PHỤ LỤC 2:

BẢNGQUY ĐỊNH GIÁ BÁN TỐI THIỂU LÂM SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBNDtỉnh)

ĐVT:Đồng

STT

Mặt hàng

ĐVT

Giá bán chuẩn

Ghi chú

Khu vực 1

Khu vực2

A

Nọc tiêu

Đồng/nọc

70.000

80.000

B

Gỗ tạp lạng (bao bì) nhóm V - VIII, dài < 2m, 25cm < đường kính < 45cm

Đồng/m3

Bằng 70% giá gỗ tròn cùng loại.

C

CỦI CÁC LOẠI

1

Củi thước (< 1m, đường kính < 25cm)

Đồng/ster

140.000

160.000

Riêng: - Bằng lăng

Đồng/ster

450.000

500.000

 - Trâm bầu

Đồng/ster

300.000

350.000

2

Củi chẻ (dài 0,4m)

Đồng/m

50.000

60.000

D

THAN CÁC LOẠI

1

Than hầm

Đồng/kg

1.600

2.000

2

Than sống

Đồng/kg

500

500

3

Than rèn

Đồng/kg

600

600

E

LÂM SẢN HỌ TRE VÀ SẢN PHẨM

1

Tre gai

Cây

6.500

7.500

2

Lồ ô chẻ niền

Kg

600

700

3

Lồ ô chẻ nang, nẹp

Kg

600

700

4

Đũa lồ ô

Kg

800

900

5

Chà le

3.000

4.000

6

Nguyên liệu giấy

Tấn

370.000

400.000

7

Tăm nhang

Kg

800

900

8

Lồ ô cây

Đồng/cây

2.500

3.000

9

Song mây < 5,5m

Đồng/sợi

3.500

4.000

10

Củi tận dụng các loại, đường kính < 25cm

Đồng/ster

Đơn giá: 100.000

Chi phí KT, VC, VX, đơn giá: 40.000

Không chia khu vực

11

Nứa, mum

Đồng/cây

1.300

1.500

Chi phí KT,VC,VX của khu vực I là 600 và khu vực II là 450

12

Măng tươi

Kg

6.500

7.500

13

Măng khô

Kg

35.000

40.000

F

GỖ LẠNG

1

Ván bóc, ván lạng

- Ván mặt

M3

2.250.000

2.550.000

- Ván ruột

M3

1.900.000

2.250.000

- Ván nát

Ster

160.000

200.000

2

Ván ép (ván dán)

M3

4.500.000

5.000.000

3

Lõi lạng

160.000

200.000

G

DẦU TRONG, CHAI CỤC

1

Dầu trong

Lít

6.500

7.000

2

Chai cục

Kg

4.000

4.500

H

ĐỘNG VẬT RỪNG

1

Chim, thú sống

Con

Không bán, bàn giao cho Thảo Cầm Viên hoặc thả về rừng.

2

Thú nhồi bông

Con

Giá do Hội đồng định giá ấn định.

3

Thịt thú rừng tươi

Kg

40.000

50.000

4

Thịt thú rừng khô

Kg

250.000

300.000

5

Da thú, lông thú

Bộ

Giá do Hội đồng định giá ấn định.

6

Xương thú, sừng thú

Kg

Giá do Hội đồng định giá ấn định.

K

LÂM SẢN KHÁC

1

Vỏ cây lấy Tanin

Kg

2.500

3.000

2

Dược liệu

Kg

3.000

3.500

3

Phong lan

Nhánh

5.000 ->10.000

5.000->10.000

Tùy loại, cỡ

4

Trái cây

Kg

Giá do Hội đồng định giá ấn định.

5

Gốc cây trồng làm cảnh

Gốc

Giá do Hội đồng định giá ấn định.

6

Gốc rễ cây lục để chạm, khắc

Gốc

Giá do Hội đồng định giá ấn định.

7

Chà sầm sim

2.500

3.000

* Ghi chú:

- Thú nhồi bông, da thú,xương thú, lông thú… của các loại thú rừng quý hiếm quy định theo Nghị định số 18/HĐBT ngày 17/01/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) phải thôngqua Hội đồng đấu giá cấp tỉnh.

- Khu vực I bao gồm: BùĐăng, Phước Long, Lộc Ninh, Bù Đốp.

- Khu vực II bao gồm: Thịxã Đồng Xoài, Đồng Phú, Chơn Thành, Bình Long.