UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/20 07/QĐ -UBND

Bc Giang, ngày 11 tháng 5 m 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯVÀ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH, DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chứcHĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị địnhsố 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn đánh giá môitrường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;

Xét đề nghị củaSở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 418/TTr-TNMT ngày 19 tháng 4 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèmtheoQuyết định này Quy định v đánh giá tác động môi trưng đi với các d án đu tư và các cơ s sản xuất kinh doanh, dch v trên địa bàn tnh BắcGiang”.

Điều 2. Quyết đnh này hiu lc thi hành sau 10 ngày, ktngày .

Điu 3. Giámđốcc S, Th trưởng c cơ quan trc thuộc UBND tỉnh, c cơquan Trung ương đóng tn địa bàn, Ch tịch UBND các huyn, thành phố, c t chc, h gia đình, cá nhân có liên quan n c Quyết định thi hành./

TM. U BAN NHÂN N
KT.CHỦ TCH

PCHỦ TCHNguyễn Đăng Khoa

QUY ĐỊNH

VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ CÁC CƠ SỞ SẢNXUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định s 50/2007/-UBND ngày 11 tng 5 năm 2007 ca UBND tỉnhBcGiang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phm vi điuchnh

Quy định này cụ th hoá mt s Điều ca Luật Bảo v môi trưng, Ngh định s80/2006/-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 ca Chính ph v quy đnh chi tiết vàhưng dẫnthihành mt sđiềuca Luật Bovmôi trưng; Thông tưs08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 ca B Tài nguyên và Môi trưng v hưng dẫnđánh giá môi trưng chiến ợc, đánh giá tác đng môi trưngvà camkếtbảo v môi trưng đi vi các d án đu tư và các s sản xut, kinh doanh, dịch v trên đa bàn tnh BắcGiang.

Điều 2. Đối tưng áp dụng

Quy định này áp dụngđối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có dự án đầu tư và các cơ sở sản xuất,kinh doanh, dịch vụ hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 3. Tiêu chun môi trưng áp dụng

Vic lp báo o đánh giá môi trưng chiến lưc (ĐMC),báo o đánh giá tácđộng môi trưng (ĐTM), bn cam kết bo vmôi trường và đánh giákết qu quan trc môi trưng phi s dụng c tiêu chun môi trưng do Nhà nưc Vit Nam ban hành. Đi vi c lĩnh vc chưa có tiêu chun môi trưngVit Nam thì ch d án, ch cơ sphi xin ý kiến bng văn bn đ cơ quan qun lý nhà nưc v môi trưng ti địaphương cho ý kiến v h thng tiêu chun môi trưng s đưc vn dng đ lp báo cáoĐTM hoc cam kết bo v môi trưng.

Chương II

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾNLƯỢC, BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Mục I. BÁO OĐÁNH GIÁ MÔITRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

Điều 4. Đốitượng phải lập báo cáo ĐMC gồm các dự án được quy định tại Điều 14 Luật Bảo vệmôi trường.

Điều 5. Lập báo cáo ĐMC

1. Cơ quan lập dự án (sau đây gọi là Chủ dự án) có tráchnhiệm lập báo cáo ĐMC.

2. Trình tự, thủ tục lập báo cáo ĐMC được thực hiện theođúng quy định tại Điều 15 Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 và điểm 1 Mục II Thôngtư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Nội dung báo cáo ĐMC được lập theo quy định tại Phụlục I Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài nguyên vàMôi trường.

4. Báo cáo ĐMC là một trong những thành phần của hồ sơdự án và phải được lập đồng thời với quá trình lập dự án theo đúng quy định tạikhoản 2 Điều 15 Luật Bảo vệ môi trường.

Điều 6. H sơđề nghị thm đnhbáo cáo ĐMC

1. Sau khi lp xong báo o ĐMC, ch d án gi h sơ đ ngh thmđịnhv cơ quan t chc thm định.

2. H sơ đ ngh thm địnhbáo cáo ĐMC gồm:

- 01 văn bn đ ngh thm định báo o ĐMC theo mu quy định ti Ph lục 2,Thông tưs 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 ca B Tài nguyên vàMôi trường.

- 07 bn báo cáo ĐMC ca d án; bìa và trang ph bìa ca từng bn báo cáo thc hin theo mẫu quy đnh ti Ph lc3 Thông tư s 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 caBộ Tài nguyên và Môi trường.

- 01 bn d tho văn bn chiến lược, quy hoch, kế hoch, d án.

3. Trường hp s lượng thành viên Hi đng thm định nhiu hơn 07 ngưi hoc trong trường hp cần thiết do yêu cầu ca công tác thmđịnh, ch d án phi cung cấp thêm s lượng báo o theo yêu cầu ca cơ quan t chc thm định.

Điều 7. Thm đnh báo cáo ĐMC

1. Việc thẩmđịnhbáo cáo ĐMC được thc hiện thông qua Hội đồng thẩmđịnhhoặc t chc dịch v thẩm định. Sau khi nhn đ h sơ hợp lệ, cơ quan t chc thẩm định trình Ch tch UBND tỉnh quyết định thành lp Hi đồng thẩm định hoặc lựachn t chcdch v thẩm định.

2. Trình t, th tc và thời hn thẩm đnh báo cáo ĐMC thc hiện theo quy định tạiĐiu 17Lut Bo v môi trưng; Điu10, Điu12 Nghđịnh s80/2006/-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 ca Chính ph và điểm 3 McII Thông tư s 08/2006/TT- BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 ca B Tài nguyên và Môi trường.

3. Thời hn thẩm đnh tối đa là 25 (hai mươi lăm) ngày làm việc, k t ngàynhận đ h sơ hp lệ.

4. Trưng hp báo cáo ĐMC không đưc thông qua và phải thẩm đnh li thì thời gian thẩm định lại thchin như quy định ti khoản 3 Điu này.

5. Trưng hp h sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc ktngày nhn được h sơ, quan tiếp nhn h sơ tch nhimthông báo bng vănbn đch d ánbsung hoàn chỉnh theo quy đnh.

6. Trưng hp báo cáo ĐMC không được Hi đồng thẩm định thông quathìviệc thẩm đnh li được thc hiện theoquy định ti điểm 7 McIII Thôngtư s

08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 ca B Tài nguyên vàMôi trưng. Trưng hợp sau khi thẩm định báo cáo ĐMC cần tiếp tc hoàn chnh theo yêu cầu ca Hội đồng thẩm định thì Ch d án tch nhiệm hoàn chỉnh và gi báo cáoĐMC đã hoàn chỉnh về cơ quan t chcthm định.

7. Kết qu thmđịnhbáo o ĐMC là mt trong nhng n c đ xem xét phêduyt d án theo quy định ti khon 6, Điu 17 Lut Bảo v môi trường và khon 2 Điu

10 Ngh định s 80/2006/-CP ngày 09 tháng 8 năm2006ca Chính ph. S Tài nguyên và Môi trưng có trách nhim gi kết qu thmđịnhbáo o ĐMC thuộc thm quyn UBND tỉnh tới c cơ quan có liên quan theo quy định.

8. T chc, cá nhân có quyn gi yêu cầu kiến nghv bo vmôi trường đến cơquan t chcthm định vàcơ quan phê duyt d án.Hi đồng và cơquanphêduyt dán có trách nhim xem xét c yêu cầu kiến ngh đó trưc khi đưa ra kết lun, quyết địnhtheo đúng quy định ti khon 5 Điu 17 Lut Bảo v môi trường.

Mục II. BÁOO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐNGMÔI TRƯỜNG

Điều 8. Đối tưng phi lp báo cáo ĐTM

Các d án thuc Ph lục I, Ngh định s 80/2006/-CP ngày 09 tháng 8 năm2006 caChính ph.

Điều 9. Lp báo cáo ĐTM

1. Ch d án thucđi tưng phi lp báo o ĐTM t t chc hoc thuêtchc tư vn có đ điu kin theo quy định ti Điu 19 Luật Bo v môi trưng, Điu 8Nghđịnh s 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 ca Chính ph và đim 1, điểm 2 Mc III Thông tư s 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 ca B Tàinguyên và Môi trưng đtiến hành lp báo o ĐTM. T chc tư vn phi có Giy phép hot đng do cơ quan có thm quyn xác nhn.

2. Ni dung báo o ĐTM đưc thực hin theo đúng Ph lc 4 Thông tư s08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 ca B i nguyên và Môi trưng.

3. Báo cáo ĐTM là mt trong những thành phn ca h sơ d án và phải đượclậpđồng thi vi báo cáo nghiên cu kh thi ca d án theo đúng quy đnh tại Điu19,Luật Bo vmôi trưng.

4. o o ĐTM phi có tham vn ý kiến cng đồng theo đúng quy định ti khon 6 Điu 21 Lut Bảo v môi trưng và đim2 Mc III Thông tư s 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 ca B Tài nguyên và Môi trưng.

Điều 10. Hồ sơđề nghị thm đnhbáocáo ĐTM

Sau khi lp xong báo o ĐTM theo quyđnh, ch d án gi hsơ đ ngh thm định v cơ quan t chc thm định.

1. H sơ đ ngh thm địnhbáo cáo ĐTMgồm:

- 01 văn bn ca ch d án đ ngh thẩm định báo cáo ĐTM theo quy định ti Ph lc 5 Thông tư s 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 ca B Tài nguyên và Môi trường.

- 07 bản báo cáo ĐTM cadán; bìavà trang ph bìacatừng bản báo cáo theomẫuquy đnh ti Ph lục 6, Thông tư s 08/2006/TT-BTNMT 08 tháng 9 năm2006ca B Tài nguyên và Môi trường.

- 01 bn báo cáo nghiên cu khthi hoặc báo cáo đầu tư ca d án.

2. Trưng hp s lưng thành viên Hi đng thẩm định cn nhiều hơn 07 ngưi hoặc trong trưng hp cn thiết khác do yêu cu ca công tác thẩmđịnh, ch d ánphải cung cp thêm s lưng báo cáo theo yêu cầu củacơ quan t chc thẩm định.

Điều 11. Thm đnh và phê duyệtbáocáo ĐTM

1. Việc thẩmđịnhbáo cáo ĐTM được thc hin thông qua Hi đng thẩm định hoặc t chc dịch v thẩmđịnh. Sau khi nhn đ h sơ hợp lệ,cơ quan t chc thẩmđịnh trình Ch tch UBND tỉnh quyết định thành lp Hi đồng thẩmđịnh hoặc lựa chn t chc dch v thẩm định.

2. Thành phần ca Hi đồng thẩmđnh và trình t, th tc, thi hạn thẩmđịnhbáo cáo ĐTM thc hiện theo quy định ti khon 2, khoản 3, khon 4, khon 6, Điu

21 Lut Bo v môi trưng; Điu 11, Điều 12 Ngh đnh s 80/2006/-CP ngày 09tháng 8 năm 2006 ca Chính ph và đim 4, Mc III, Thông tư s 08/2006/TT- BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 ca B Tài nguyên và Môi trường.

3. Thời hn thẩm đnh tối đa là 25 (hai mươi lăm) ngày làm việc, k t ngàynhận đ h sơ hp lệ.

Trưng hp h sơ ca hp lệ, trong thời hn không quá 5 ngày làmviệc, k tngày nhn đưc h sơ, quan tiếp nhận h sơ trách nhiệm tng báo bng văn bn đch d án b sung, hoàn chnh theo quy đnh.

4. Trưng hp báo cáo ĐTM kng được thông qua và phải thẩm định lại thìthời gian thẩmđịnh lại thc hiện như khoản 3 Điu này. Việc thẩm đnh li báo cáo ĐTM thc hin theo đ ngh ca ch d án và do Hội đng thm định trưc đó thchin.

5. Trưng hp báo o ĐTMkng đưcHi đng thẩm định thông qua thì victhẩm định lại thc hiện theo quy đnh ti điểm 7, Mc III, Thông tư s 08/2006/TT- BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 ca Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trưng hpbáo cáo ĐTM sau khi thẩm định cn phi tiếp tục hoàn chnh thì ch d án có tch nhiệm hoàn chnh báo cáo theo yêu cầu ca Hi đng thẩm định và gi báo cáo v quan t chc thẩm đnh.

6. Trưng hợp d án thay đi v đa đim, quy mô, công suất thiết kế, công ngh sn xut hoặc sau 24 tháng, k t ngàybáocáo ĐTM đưc phê duyệt d án mớitriển khai thc hin thì phải lp báo cáo ĐTM b sung. Vic lp, thẩm định và phêduyệt báo cáo ĐTM b sung thc hiện theo quy đnh tại Điều 13 Ngh định s80/2006/-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 ca Cnh ph vàđim 10 Mc III Thôngtưs 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 ca B Tài nguyên và Môitrưng.

7. Báo cáo ĐTM thuc thẩm quyền phê duyệt ca UBND tnh thì sau khi đượcHi đng thẩm định tng qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tch nhiệm hoànchỉnh h sơtrình Ch tịch UBND tnh xem xét, phê duyt.

Điu 12. Trách nhim t chức thm đnh và hoạt đng của Hi đng thmđnh

1. Giao S Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thưng trc ca hi đồng, có tráchnhim tiếp nhn h sơ và t chc thm định báo o ĐMC, báo o ĐTM và báo cáoĐTMb sung thuộc trách nhim t chc thm định ca UBND tỉnh.

2. Hot đng ca Hi đồng thẩm định thc hin theo quy chế do Ch tch UBND tỉnh ban hành. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng quy chế hot độngca Hội đồng thẩm định ca tỉnh trình Ch tịch UBND tỉnhban hành.

Điều 13. Trách nhim phê duyệtbáocáo ĐTM và các hong sau khi báocáoĐTM đã đưcphê duyệt

1. Phê duyệt báo cáoĐTM thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Bảo vệ môi trường và điểm 8, Mục III,Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm2006 caBộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Các d án ch đưc phê duyt, cấp phép đu tưsau khi báo cáo ĐTM đã đưc phê duyt theo quy định ti khoản 4 Điu 22 Lut Bo vmôi trưng.

3. Việc xác nhn và gi h sơ báo cáo ĐTM đã được phê duyệt thc hin theođiểm 9 Mc III Thông tư s 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm2006 ca BTài nguyên và Môi trường. Giao Sở Tài nguyên vàMôitrường xác nhn và gi h sơbáo cáo ĐTM đã được Ch tch UBND tnh phê duyệt cho các bên liên quan và chd án.

4. Giám đnh k thut đối vi công trình x lý và bo v môi trưng thc hiệntheo điểm 14 Mc III Thông tư s 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm2006ca B Tài nguyên và Môi trưng.

5. Giao S Tài nguyên và Môi trưng chịu tch nhiệm t chc kiểm tra, thanh tra, xác nhận việcthc hin các nội dung ca báo cáo ĐTM và báo cáo ĐTM b sung đãđưc phê duyt.

Hình thc và các ni dung kiểm tra thc hin theo quy đnh tại Điều 16 Nghđịnh s 80/2006/-CPngày 09 tháng 8 năm 2006 ca Chính ph và khon 12,khon 13 Mc III Thông tư s 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 ca Bộ Tài nguyên và Môi trường.

6. Ch d án trách nhiệm thc hiện các ni dung trong báo cáo ĐTM đãđượcphê duyệt theo đúng quy đnh ti Điu14Ngh định s 80/2006/-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 caChínhph.

Mục III.CAMKẾT BO VMÔITRƯỜNG

Điều 14. Đi tưng phi lpBn cam kếtbovmôi trưng

Các ssn xut, kinh doanh, dịch v và các d án không thuc đi tưng quy định ti Điu 4, Điu 8 ca Quy đnh này thuc đi tưng phi lập Bn cam kết bovmôi trưng.

Điều 15. Ni dung và hồ sơ xinđăng ký Bn cam kết bo v môi trưng

1. Nội dung Bn camkết bảo v môi trưng lp theo quy định tại điểm1, Mc IV, Tng tư s 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 ca B Tài nguyênvàMôi trường.

2. Các đối tưng quy định tại Điều 14 Quy định này ch đưc triển khai hot động sản xut, kinh doanh, dch v sau khi Giấy xác nhn đăng ký bản cam kếtbo v môi trưng. Bản cam kết bảo v môi trưng là mt trong nhng thành phn ca h sơdán và được lp đng thi với lập d án.

3. Hồ sơ xin đăng kýBản cam kết bảo vệ môi trường gồm:

- 01 văn bản đề nghịxác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định tại Phụ lục 24 Thôngtư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- 03 Bản cam kết bảovệ môi trường theo quy định tại Phụ lục 25 Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- 01 bản dự thảo báocáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo giải trình đầu tư của dự án.

Điều 16. Đăng ký vàcnhnBncam kếtbovmôi trưng

1. Ch d án có tch nhiệmgi h sơ đ ngh đăng ký Bn cam kết bo v môitrưng đến y ban nhân dân cp huyện nơi có d án hoặc y ban nhân dân cấp xãđượcyquyền đ đăng ký và xem xét cấp giấy xác nhn.

2. UBND cấp huyện tch nhiệm t chức đăng ký, xác nhn và gi Bn camkếtbo v môi trưng đã đưc xác nhn cho đi tưng đăng ký Bản camkếtbo vmôi trưng theo quy định tại Điu 26 Luật Bảo v môi trưng, Điều 17 Ngh định s80/2006/-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 ca Chính ph và điểm 2, điểm 3, đim 4, Mc IV Thông tư s 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 ca B Tài nguyên và Môi trường.

3. Thời hạn thẩm đnh h sơ và xác nhn đăng ký Bn cam kết bảo v môi trưng ti đa là 5 (năm)ngàylàm việc, k t ngày nhận đ h sơ hp lệ.

4. Trưng hp Bn camkếtbo v môi trưng không được đăng ký và phải lplạithì trình t, th tục, thi gian đăng ký Bản cam kếtbảovmôi trưng thc hin litheo khon 1, khon 3 Điu này.

5. Trưng hp cn thiết UBND cấp huyn y quyn bằng văn bn theo mu quyđịnh ti Ph lc 27 kèm theo Thông tư s 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 ca B Tài nguyên và Môi trưng cho UBND cấp xã xác nhn Bản cam kết bovmôi trưng. Trình t, th tc, thi hn đăng ký và xác nhn cấp xãđưc thc hintheo quyđịnh ti Điu 15 và khon 1, 2, 3, 4 Điu này. Sau khi xác nhn Bản cam kếtbo v môi trưng, UBND xã phi gi 01 bn v UBND cấp huyện nơi có đt trinkhai d án;

Điều 17. Trách nhiệm thc hiện và kiểm tra việc thc hin ni dung Bncamkết bo vmôi trưng

1. T chc, nhân cam kết bo v môi trưng trách nhim thc hiện đúngvàđầy đ các ni dung đã ghi trong bn camkếtbo v môi trưng và ch được trin khai hot động sn xut, kinh doanh, dch v sau khi Bản camkếtbảo v môi trưngđã đưcxácnhn theo đúng quy đnh ti khoản 3 Điu 26 Lut Bảo vmôi trưng.

2. UBND cấp huyn, cấp xã t chc kiểm tra, thanh tra việc thực hin các nộidung đã ghi trong Bn cam kếtbo vmôi trưng thucthẩm quyn.

Điều 18. Đi vi các trưng hp đã có quyết đnh phê duyệt báo cáo ĐTM hoc Phiếu xác nhn băng ký đt tiêu chun môi trưng trưc khi Quy đnhnàycó hiệu lc thc hiệnnhư sau:

1. Đốivi các d án đã có quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc được cấpPhiếu xácnhận bản đăng ký đạt tiêu chun môi trường theo quy định ca Lut Bảo vmôi trưng năm 1993 nhưng nay thucđi tưng phi lp báo cáo ĐTM theo Ph lc

1, Ngh định s 80/2006/-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 ca Chính ph, mà đã đi vào hoạt động thì được thc hin theo đúng ni dung báo cáo ĐTM đã được phê duyệt hoặc bn đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trưng đã được xác nhn và phải thchin vic quan trắc chất lưng môi trưng theo quy định. Kết qu quan trc gi v STài nguyên và Môi trường đ theo dõi, giám sát. Nếu d án đến nay mới trin khaithc hin thì phi lp báo cáo ĐTM b sung. Vic lp, thm định và phê duyt báo oĐTMb sung thc hiện theo quy đnh ti Điều 13 Ngh đnh s 80/2006/-CP ngày

09 tháng 8 năm2006 ca Chính ph và điểm10 Mc III Thông tư s 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 ca B Tài nguyên và Môi trường.

2. Đi với các trưng hợp đã Phiếu xác nhận Bn đăng ký đt tiêu chun môi trưng hoặc Giấy phép môi trưng theo quy định ca Lut Bo v môi trưng năm 1993, nhưng nay thuc đi tưng phi Bản cam kết bo v môi trưng theo LutBảo v môi trưng thì thc hin như sau: Nếu Phiếu xác nhận hoặc GiấyGiấyphépmôi trưng vn còn thi hạn thì vn tiếp tc có hiu lc thi hành. Nếu hết hn hoặc trước khi hết hn thì đến UBND huyn, thành ph nơi sở, d án hot động đ thc hin viclp vàđăng ký Bản cam kết bảo v môi trường hoặc Báo cáo ĐTM.

Chương III

QUAN TRẮC, THỐNG KÊ, LƯU TRỮ THÔNG TIN, SỐ LIỆU VỀ MÔITRƯỜNG

Điều 19. Trách nhiệm quan trc môi trưng và lp quy hoch mng lưi quantrcmôi trưng

1. S Tài nguyên và Môi trưng chu tch nhim quan trắc hin trạng môi trưngvàqun lý mng lưi quan trắc môi trưng tn địa bàn toàn tnh. Lp quy hoạch mng lưi quan trắc môi trưng và báo cáo hintrạng môi trưng ca tỉnh trình UBND tỉnhphêduyt theo c ni dung thuc thm quyn ca UBND tỉnh theo quy định ti Điu 94, Điu 95, Điu 96 và Điu 99 Lut Bảo v môi trưng.

2. Ch cơ s sn xut, kinh doanh, dch v hoặc khu sn xuất kinh doanh dch v tp trung đã đi vào hot đng trách nhiệm thc hiện quan trắc các tác động đếnmôi trưng tại sở ca mình và xây dựng, qun lý mng lưi quan trc môi trưng trong phạm vi quản lý.

3. Tham giachot động quan trắc môi trường làcáccơquan, đơn v có đ nănglc v chuyên môn và trang thiết b kthut theo quy định ti khon 3, Điu 95 Lut Bảo vmôi trưng.

Cơ quan, đơn v tham gia c hot động quan trắc môi trường phi đưc cơ quan cóthm quyn ra quyết định thành lp và cấp phép hot động.

Điều 20. Chương trình quantrcmôi trưng

Chương trình quan trắc môi trưng thc hin theo quy định tại Điu 97 LuậtBảo vmôi trưng và hưng dẫn caBTài nguyên và Môi trưng.

Điều 21. Thng kê, lưutrữ và báo cáo kếtquả quan trcmôi trưng

1. Số liu v môi trưng t các chương trình quan trắc môi trưng trên địa bàn tnh phi được thống kê, lưu trữ ti Sở Tài nguyên và Môi trưng và Phòng Tài nguyên Môi trưng các huyn, thành ph theo thẩm quyền thống kê, lưu trữ ca UBND cùng cp, nhm phc v cho công tác qun lý môi trưng ti đa phương. Việc thống kê, lưu tr được thc hiện theo quy định ti Điu 102 Lut bo v môi trưng.

2. Báo cáo kết qu quan trắc môi trưng và công khai thông tin, dliệu v môitrưng đượcthc hin theo Điu 103, Điu 104 Luật Bảo vmôi trưng.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Trong quá trình thc hiện t chc, nhân vi phạm đều b x lý theoquyđnh ca pháp luật hin hành.

Điu 23. S Tài nguyên và Môi trưng có trách nhim ch trì, phi hp vi ccấp, c ngành, c đơn v liên quan kim tra vic thc hin Quy định nàytrong phmvitoàn tỉnh và đnh k báo o UBND tỉnh. Trong quá trình thc hin nếu có vưngmc ch c cơ s sn xut, kinh doanh, dch vụ, th trưng ccơ quan thuộc UBND tỉnh, Ch tch UBNDc huyn, thành ph báoo v UBND tỉnh (qua S Tài nguyên và Môi trưng) tng hp, trình UBND tỉnh sa đổi, b sung cho phù hp.