UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2007/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2007 – 2008CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BANNHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật củaHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 21/TTLT /BGD-ĐT-BNV ngày 23 tháng 7 năm 2004 của liênBộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lýnhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Bộtrưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo về kế hoạch thời gian năm học 2007 - 2008 của giáodục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên và Công văn số 8085/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiệnkế hoạch thời gian năm học 2007 - 2008;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tại Tờ trình số 726/TTr-SGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2007 về việc đề nghị ban hành quyết định vềkế hoạch thời gian năm học 2007 – 2008 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh BàRịa Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kế hoạch thời gian năm học 2007 - 2008 của giáo dục mầmnon, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên bao gồm ngày tựu trường, ngàykhai giảng, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ, ngày hoàn thành chương trình giảngdạy và học tập, các kỳ thi và xét tốt nghiệp, ngày nghỉ Tết Âm lịch, các ngàynghỉ lễ, ngày nghỉ khác và thời gian nghỉ hè được quy định như sau:

1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ, ngàyhoàn thành chương trình giảng dạy và học tập, thời gian thi và xét tốt nghiệp(có phụ lục kèm theo).

2. Ngày nghỉ Tết Âm lịch, các ngày nghỉ lễ khác:

a) Nghỉ Tết Âm lịch:

- Các cơ sở giáo dục mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáodục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày: từ ngày 04tháng 02 năm 2008 đến ngày 10 tháng 02 năm 2008 (từ 28 tháng 12 năm Đinh Hợiđến 04 tháng 01 năm Mậu Tý).

- Các trường tiểu học nghỉ Tết Âm lịch 14 ngày: từ 04 tháng 02 năm 2008 đếnhết ngày 17 tháng 02 năm 2008 (từ 28 tháng 12 năm Đinh Hợi đến 11 tháng 01 nămMậu Tý)

b) Các ngày nghỉ lễ khác được thực hiện theo quy định của Luật Lao động,chung đối với cán bộ, công chức và người lao động, cụ thể: nghỉ Tết Dương lịch(01 tháng 01); ngày giỗ Tổ Hùng Vương (10 tháng 3/Mậu Tý đến 15 tháng 4 năm2008); ngày kỷ niệm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30 tháng 4); ngàyQuốc tế Lao động (01 tháng 5) và ngày Quốc khánh (02 tháng 9) được nghỉ 1 ngày;nếu ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật thì được nghỉ bù vàongày làm việc kế tiếp.

3. Thời gian nghỉ hè:

- Các cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung họcphổ thông, giáo dục thường xuyên nghỉ hè 02 tháng. từ 01 tháng 6 năm 2008 đến31 tháng 7 năm 2008.

4. Các ngày nghỉ khác:

- Đối với các trường tiểu học: nghỉ giữa học kỳ I (1 tuần) từ ngày 29tháng 10 năm 2007 đến 04 tháng 11 năm 2007; nghỉ cuối học kỳ I (1 tuần) từ ngày31 tháng 12 năm 2007 đến 06 tháng 01 năm 2008; nghỉ giữa học kỳ II (1 tuần) từngày 31 tháng 3 năm 2008 đến 06 tháng 4 năm 2008.

Điều 2. Quy định về một số mốc thời gian khác trong năm học:

1. Thời gian cụ thể tuyển sinh vào các lớp đầu cấp quy định như sau:

- Cấp tiểu học tuyển sinh vào lớp 1 hoàn thành vào 10 tháng 8 năm 2008.

- Cấp trung học cơ sở tuyển sinh vào lớp 6 hoàn thành vào 10 tháng 8 năm2008.

- Cấp trung học phổ thông tuyển sinh vào lớp 10 hoàn thành vào 10 tháng 8năm 2008.

2. Ngày kết thúc năm học;

3. Trong trường hợp đặc biệt, theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục - Đàotạo, Ủy ban nhân tỉnh quyết định thời gian nghỉ học và kéo dài năm học.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo quyết định về:

1. Các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm;

2. Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thiên tai, lũ lụt, thời tiếtkhắc nghiệt và bố trí học bù;

3. Về thời gian nghỉ hè của giáo viên;

4. Thực hiện các quy định tại Quyết định số 38/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng7 năm 2007.

Điều 4. Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo có trách nhiệm thực hiện chếđộ báo cáo về Bộ Giáo dục - Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Báo cáo tình hình chuẩn bị năm học, kế hoạch tổ chức khai giảng và kếhoạch thời gian năm học 2007 - 2008 của các cấp học truớc ngày 31 tháng 8 năm2007.

2. Báo cáo sơ kết học kỳ I trước ngày 19 tháng 01 năm 2008.

3. Báo cáo tổng kết năm học 2007 - 2008, báo cáo thực hiện các tiêu chíthi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học 2007 - 2008 trước ngày 25 tháng 6năm 2008.

4. Báo cáo các nội dung theo quy định tại Quyết định số 38/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngàyký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, thủ trưởngcác sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Kỳ

PHỤ LỤC

(Ban hành theo Quyết định số50/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch thời gian năm học 2007 –2008)

Các ngành học, cấp học
Ngày tựu trường
Ngày khai giảng
Học kỳ 1
Học kỳ 2
Ngày hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập
Các kỳ thi và xét tốt nghiệp
Mầm non
28/8/2007
05/9/2007
Từ ngày 05 tháng 9 năm 2007 đến ngày 11 tháng 01 năm 2008
Từ ngày 14 tháng 01 năm 2008 đến ngày 30 tháng 5 năm 2008
Ngày 25 tháng 5 năm 2008
Tiểu học
15/8/2007
05/9/2007
Từ ngày 20 tháng 8 năm 2007 đến ngày 30 tháng 12 năm 2007: 18 tuần thực học, nghỉ giữa học kỳ 1 tuần từ 29 tháng 10 năm 2007 đến 04 tháng 11 năm 2007, nghỉ cuối học kỳ 1 (1 tuần) từ 31 tháng 12 năm 2007 đến 06 tháng 01 năm 2008
Từ ngày 07 tháng 01 năm 2008 đến 25 tháng 5 năm 2008: 17 tuần thực học, 2 tuần nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ giữa học kỳ 2 (1 tuần) từ 31 tháng 3 năm 2008 đến 06 tháng 4 năm 2008
Ngày 25 tháng 5 năm 2008
Xét công nhận “hoàn thành chương trình tiểu học” từ ngày 26 tháng 5 năm 2008 đến ngày 30 tháng 5 năm 2008
Trung học cơ sở và bổ túc trung học cơ sở
20/8/2007
05/9/2007
Từ 05 tháng 9 năm 2007 đến 12 tháng 01 năm 2008: 18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác
Từ ngày 14 tháng 01 năm 2008 đến 30 tháng 5 năm 2008: 17 tuần thực học, 1 tuần nghỉ Tết Âm lịch, còn lại dành cho các hoạt động khác
Ngày 25 tháng 5 năm 2008
- Xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở từ ngày 10 tháng 6 năm 2008 đến ngày 15 tháng 6 năm 2008.

- Ngày xét công nhận tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở một năm 2 lần do Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo quyết định

Trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông
28/8/2007
05/9/2007
Từ 05 tháng 9 năm 2007 đến 12 tháng 01 năm 2008: 18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác
Từ ngày 14 tháng 01 năm 2008 đến 30 tháng 5 năm 2008: lớp 10 và 11: 17 tuần thực học, lớp 12: 16 tuần thực học, 1 tuần nghỉ Tết Âm lịch, còn lại dành cho các hoạt động khác

- Riêng lớp 12 bổ túc trung học phổ thông dành 2 tuần ôn thi tốt nghiệp

Ngày 25 tháng 5 năm 2008

Riêng lớp 12: ngày 17 tháng 5 năm 2008

Tuyển sinh lớp 10 từ ngày 15 tháng 7 năm 2008 đến ngày 31 tháng 7 năm 2008; thi học sinh giỏi quốc gia vào các ngày 29 tháng 01 năm 2008.

- Thi tốt nghiệp trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông vào các ngày 28, 29, 30 tháng 5 năm 2008