ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2007/QĐ-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 10 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNHQUY ĐỊNH MỘT SỐ MỨC CHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ TANG VẬT, PHƯƠNGTIỆN TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC DO VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ,BẢO VỆ RỪNG VÀ LÂM SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND &UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15/07/2004 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật,phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính; Thông tư số 04/2006/TT-BTC ngày 18/01/2006 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 72/2004/TT-BTC ;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tạiTờ trình số 1570/TC-HCSN ngày 16/10/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyếtđịnh này quy định về một số mức chi thực hiện nhiệm vụ quản lý và xử lý tangvật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính trong lĩnhvực quản lý, bảo vệ rừng và lâm sản trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Chánh văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịchUBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngàykể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Website Chính phủ;
- Vụ Pháp chế- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VB- Bộ Tư pháp;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Sở Tư pháp, Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Công báo, Website tỉnh;
- Các BP: TH, CN, NC, NLN;
- Lưu: VT, TM, TTT học (V50b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

QUY ĐỊNH

MỘT SỐMỨC CHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN TỊCH THU SUNGQUỸ NHÀ NƯỚC DO VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG VÀ LÂMSẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND ngày 10/12/2007 của UBND tỉnh)

I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Quy định này chỉ được áp dụng thanhtoán cho việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện (sau đây gọi chung là tài sản)tịch thu sung quỹ Nhà nước và xử lý tài sản cưỡng chế do vi phạm hành chínhtrong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và lâm sản (sau đây gọi tắt là vi phạm hànhchính), không áp dụng cho các trường hợp khác.

Các khoản chi phí không được quy địnhtại quy định này thì được thực hiện theo Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15/07/2004của Bộ Tài chính và Thông tư số 04/2006/TT-BTC ngày 18/01/2006 của Bộ Tài chính.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ MỘT SỐ MỨCCHI

1. Chi phí vận chuyển, bảo quản;chi phí kiểm nghiệm, giám định, định giá tài sản; giao nhận tài sản; chi bồi thườngtổn thất do nguyên nhân khách quan (nếu có):

a) Chi phí vận chuyển:

- Đơn vị để tính chi phí vận chuyểnlà m3, đối với các loại tài sản khác không phải là gỗ được tính qui đổitheo trọng lượng 500 kg tương đương với 1m3 gỗ.

- Cách xác định khối lượng và thời gianvận chuyển như sau:

+ Trường hợp thuê xe chuyên chở bằngô tô, xe chuyên dùng khác với khối lượng <= 50% trọng tải xe thì được thanhtoán bằng 50% trọng tải xe. Nếu khối lượng > 50% trọng tải xe thì được thanhtoán bằng 100% trọng tải xe.

+ Trường hợp thuê xe chuyên chở tangvật vào ban đêm (thời gian từ 18 giờ đến 06 giờ sáng hôm sau) thì số tiền thanhtoán được nhân hệ số 1,5.

- Định mức tối đa thanh toán chi phívận chuyển (đồng/m3/km):

+ Vận chuyển từ rừng, rẫy, vườn nhàđi trên đường đất để chuyên chở tang vật đến tuyến đường đất lưu thông bình thườngđược thanh toán như sau:

* Xe ô tô, xe chuyên dùng khác: 60.000đồng/m3/km.

* Xe máy cày, xe kéo thô sơ: 75.000đồng/m3/km.

* Súc vật kéo: 90.000 đồng/m3/km.

+ Vận chuyển tang vật trên đường nhựathì được thanh toán bằng 70% mức trên.

b) Chi phí bảo quản:

- Cơ quan ra quyết định tịch thu tàisản (hoặc cơ quan trình cấp có thẩm quyền ra quyết định tịch thu tài sản) (bênA) ký hợp đồng về thuê kho bãi, mặt bằng; trông coi bảo quản tài sản với cánhân, tổ chức, đơn vị (bên B) để bảo quản tài sản, giá cả thống nhất với cơ quantài chính cùng cấp.

- Trường hợp tang vật tạm giữ cần phảitạm thời thuê người trông coi bảo quản, thì thời gian thuê được tính từ ngàylập biên bản vi phạm hành chính đến ngày vận chuyển tang vật, phương tiện đó đinơi khác. Chi phí thuê trông coi bảo quản tối đa: 50.000 đồng/người/ngày đêm.

- Trường hợp tang vật là súc vật thìcăn cứ tình hình thực tế cơ quan có trách nhiệm bảo quản lập dự toán chi phígửi cơ quan tài chính cùng cấp xem xét thống nhất để thực hiện.

c) Chi phí kiểm nghiệm, giám định, địnhgiá tang vật, giao nhận tang vật được thanh toán: 50.000 đồng/người/ngày.

d) Chi bồi thường tổn thất do nguyênnhân khách quan (nếu có): Cơ quan, đơn vị, cá nhân quản lý tang vật mời hộiđồng chức năng giám định tổn thất, trình cấp có thẩm quyền quyết định chi bồithường.

2. Chi phí bốc dỡ:

- Tất cả các khoản chi phí bốc lên,bốc xuống xe xếp vào kho bãi hoặc sắp xếp lại tang vật tại kho bãi đều được tínhtrong chi phí này.

- Đơn vị để tính chi phí bốc dỡ làm3, đối với các loại tài sản khác không phải là gỗ được tính qui đổitheo trọng lượng 500 kg tương đương với 1m3 gỗ. Mỗi lần bốc dỡ lên hoặcxuống xe xếp vào kho bãi đều được tính là 1 lượt.

- Trường hợp thuê bốc dỡ tang vật vàoban đêm (thời gian từ 18 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau) thì số tiền thanhtoán được nhân hệ số 1,5.

- Định mức tối đa thanh toán chi phíbốc dỡ (đồng/m3/lượt):

+ Đối với phương tiện bốc dỡ bằng cơgiới được thanh toán: 40.000 đồng/m3/lượt.

+ Đối với bốc dỡ bằng thủ công đượcthanh toán: 60.000 đồng/m3/lượt.

+ Chi phí sắp xếp lại tài sản tại kho,bãi bằng thủ công thì được thanh toán, thuê nhân công lao động giá tối đa 40.000đồng/công; nếu bằng phương tiện cơ giới thì được thanh toán 50.000 đồng/m3.

3. Chi bồi dưỡng làm thêm giờ; bồidưỡng công tác kiêm nhiệm của cá nhân tham gia điều tra, bắt giữ, quản lý, xửlý tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước

a) Chi bồi dưỡng làm thêm giờ: Thựchiện theo chế độ chi trả tại Thông tư liên tịch số: 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005của Liên bộ: Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trảlương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

b) Chi bồi dưỡng công tác kiêm nhiệmcủa cá nhân tham gia điều tra, bắt giữ, quản lý, xử lý tài sản tịch thu sungquỹ Nhà nước: 50.000 đồng/người/ngày.

4. Trích cho lực lượng kiểm lâm10% trên số tiền thu từ bán tang vật, phương tiện của vụ việc (sau khi trừ cáckhoản chi phí) vào tài khoản tiền gửi của đơn vị để chi cho công tác tuyên truyền;chi hỗ trợ ban đầu cho cán bộ, công chức thuộc lực lượng tham gia xử lý vi phạmhành chính bị thương, tai nạn hoặc gia đình của cán bộ, công chức bị hy sinhtrong khi thi hành công vụ; chi hỗ trợ mua sắm bổ sung trang thiết bị, phươngtiện làm việc, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác xử lý vi phạm hành chính;cơ quan, đơn vị khi thực hiện các khoản chi phí này sau khi có ý kiến thẩm địnhcủa cơ quan tài chính cùng cấp ngân sách và thực hiện thanh, quyết toán theođúng quy định hiện hành.

5. Thanh quyết toán:

Hàng quý, năm cơ quan Kiểm lâm có tráchnhiệm thanh quyết toán với cơ quan Tài chính các khoản chi phí về tài sản tịchthu và tài sản cưỡng chế theo đúng quy định của Nhà nước.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ quy định này Thủ trưởng cácSở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan triểnkhai thực hiện.

2. Quá trình thực hiện nếu có gì vướngmắc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phản ánhkịp thời về Sở Tài chính để UBND tỉnh xem xét giải quyết./.