ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 50/2011/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 21 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệphí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháplệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thihành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện các quyđịnh pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phíthuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương;

Căn cứ Nghị Quyết số 43/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII,kỳ họp thứ 3 về việc điều chỉnh mức thu phí, lệ phí;

Theo đề nghị của Giám đốc SởTài chính tại Tờ trình số 317/TTr-STC ngày 04 tháng 11 năm 2011,

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mứcthu phí trông giữ xe đạp, xe máy trên địa bàn tỉnh như sau:

Ban ngày

Xe đạp, xe đạp điện : 1.000 đồng/chiếc/lượt

Xemáy : 2.000 đồng/chiếc/lượt

Xe cơ giới 3 bánh (thay thế xelôi máy) : 3.000 đồng/chiếc/lượt

Ban đêm hoặc ngày đêm

Xe đạp, xe đạpđiện : 2.000 đồng/chiếc/lượt

Xemáy : 4.000 đồng/chiếc/lượt

Xe cơ giới 3 bánh (thay thế xelôi máy) : 5.000 đồng/chiếc/lượt

* Riêng:

- Mức thu phí trông giữ xe đạp,xe máy tại các khu vực bệnh viện, trạm xá, trường học, chợ, siêu thị như sau:

Ban ngày

Xe đạp, xe đạpđiện : 500 đồng/chiếc/lượt

Xemáy : 1.000 đồng/chiếc/lượt

Xe cơ giới 3 bánh (thay thế xelôi máy) : 2.500 đồng/chiếc/lượt

Ban đêm hoặc ngày đêm

Xe đạp, xe đạpđiện : 1.000 đồng/chiếc/lượt

Xemáy : 2.000 đồng/chiếc/lượt

Xe cơ giới 3 bánh (thay thế xelôi máy) : 4.000 đồng/chiếc/lượt

- Mức thu phí trông giữ xe đạp,xe máy tại Khu di tích lịch sử văn hóa, thắng cảnh núi Bà thực hiện theo Quyếtđịnh số 97/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điềuchỉnh mức thu phí trông giữ xe mô tô, xe gắn máy tại Khu di tích lịch sử núi Bà.

Thời gian trông giữ xe ban ngàytừ 06 giờ đến 19 giờ; thời gian giữ ban đêm từ sau 19 giờ đến trước 06 giờ hômsau.

Điều 2.Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Điều chỉnh mức thu quy định tạikhoản 1, 2, 3, mục III, phụ lục kèm theo Quyết định số 1211/2004/QĐ-UB ngày20/8/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu và quản lý sử dụngtiền phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô.

Việc thu, nộp, quản lý và sửdụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tưsố 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện các quyđịnh pháp luật về phí, lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 củaBộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC và quy định hiện hành.

Điều 3. Giao Sở Tài chínhchủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan triển khai, hướng dẫn thựchiện đúng theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Khobạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Lưu Quang