ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2013/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở CỦA MỘT SỐ ĐOẠN ĐƯỜNG, TRỤC ĐƯỜNG TRONG BẢNG GIÁ CÁCLOẠI ĐẤT NĂM 2013 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 53/2012/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG12 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤTNĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỨC TRỌNG - TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác địnhgiá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7năm 2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất vàkhung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về việc Quy định bổ sung về quy hoạch sửdụng đất, giá đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môitrường - Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất vàđiều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương;

Thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thôngqua Bảng giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng tại Tờ trình số 696/TTr-STNMT ngày 16 tháng10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh giá đấtcủa 03 đoạn đường tại xã Ninh Gia (thuộc Khu vực III - các trục đường còn lại)và 01 trục đường tại xã Tà Hine (thuộc Khu vực III - các trục đường còn lại)tại Bảng giá đất ở nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 53/2012/QĐ-UBNDngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giácác loại giá đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đức Trọng - tỉnh Lâm Đồng như sau:

Số TT

Khu vực, đường, đoạn đường

Giá đất

I

XÃ NINH GIA

1

Đoạn đường từ nhà ông Nguyễn Hiền đến hết đất nhà ông Chu Văn Lợi

200

2

Đoạn đường từ nghĩa trang thôn Hiệp Hòa cũ đến hết đất nhà ông Trịnh Xuân Tùng

200

3

Đoạn đường từ ngã ba Trường Trung học cơ sở Ninh Gia đến cổng Công ty truyền tải điện 4

250

I

XÃ TÀ HINE

1

Trục đường nội đồng thôn B'Lieng, Phú Cao

70

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xâydựng, Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng; Thủ trưởngcác tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- TT Tỉnh ủy, TTHĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Đài PTHH và Báo Lâm Đồng;
- Như Điều 3;
- LĐ và CV VP UBND tỉnh;
- TT Công báo tỉnh, TT tin học;
-Lưu: VT, TC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến