ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50 / 2015/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 20 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC TRẦN CHI PHÍ IN, CHỤP, ĐÁNH MÁY GIẤYTỜ, VĂN BẢN TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CHỨNG THỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNHTHUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bảnchính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trìnhsố 246/TTr-STP ngày 30 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mức trần chi phíin, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại cơ quan, đơn vị thực hiện chứng thựctrên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngàyký ban hành.

Điều 3.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp,Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dânhuyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và cáctổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT và Ủy viên UBND tỉnh;
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, NCPC, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

QUY ĐỊNH

VỀ MỨC TRẦN CHI PHÍ IN, CHỤP, ĐÁNH MÁY GIẤY TỜ, VĂN BẢN TẠICƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CHỨNG THỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 50 /2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2015của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định mức trần chi phí in, chụp,đánh máy giấy tờ, văn bản mà trong trường hợp người yêu cầu chứng thực đề nghịcơ quan thực hiện chứng thực in chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản thì phải nộpchi phí để thực hiện việc đó trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Đối tượng nộp, cơquan, đơn vị thu

1. Đối tượng nộp: Là cá nhân, tổ chức đề nghị cơquan thực hiện chứng thực in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản.

2. Cơ quan, đơn vị thu: Phòng Tư pháp huyện, thịxã, thành phố (gọi tắt là Phòng Tư pháp cấp huyện); Ủy ban nhân xã, phường, thịtrấn (gọi tắt là UBND cấp xã).

Chương II

MỨC TRẦN THU, QUẢN LÝ VÀSỬ DỤNG TIỀN THU

Điều 3. Mức trần chi phí

1. Đánh máy giấy tờ, văn bản (Khổ A4) : 20.000 đồng/trang;

2. In giấy tờ, văn bản (Khổ A4) : 5.000 đồng/trang;

3. In giấy tờ, văn bản (Khổ A3) : 10.000 đồng/trang;

4. Chụp giấy tờ, văn bản (Khổ A4) : 1.000 đồng/trang;

5. Chụp giấy tờ, văn bản (Khổ A3) : 2.000 đồng/trang.

Điều 4. Quản lý và sử dụngtiền thu

1. Cơ quan, đơn vị thu có trách nhiệm theo dõi hạchtoán kịp thời số tiền được vào sổ sách kế toán của cơ quan, đơn vị. Toàn bộ sốtiền thu được là nguồn kinh phí thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tàichính của cơ quan, đơn vị, được quản lý sử dụng theo chế độ quy định hiện hành củaNhà nước.

2. Sử dụng số tiền thu được để chi các nội dungsau:

a) Chi thanh toán cho cá nhân trực tiếp thực hiệncông việc in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản: Tiền lương, tiền công, phụ cấplương, các khoản đóng góp theo quy định được tính trên tiền lương (bảo hiểm ytế, bảo hiểm xã hội và công đoàn phí), trừ chi phí tiền lương cho cán bộ, côngchức đã hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo chế độ quy định.

b) Chi phí phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện côngviệc in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản như văn phòng phẩm, vật tư văn phòng,thông tin liên lạc, điện, nước, công tác phí (chi phí đi lại, tiền thuê chỗ ở,tiền lưu trú) theo tiêu chuẩn, định mức hiện hành.

c) Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên tài sản, trangthiết bị phục vụ trực tiếp cho thực hiện in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản.

d) Chi mua sắm vật tư, nguyên liệu và các khoản chikhác liên quan trực tiếp đến việc in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản.

3. Sau khi trang trải các khoản chi phí phục vụ côngviệc in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản, phần kinh phí còn lại bổ sung kinhphí hoạt động thường xuyên thực hiện chế độ tự chủ của cơ quan, đơn vị.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Trách nhiệm của cáccơ quan, đơn vị

1. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Tư pháp, CụcThuế hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thu chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ,văn bản theo quy định tại Quyết định này.

2. Tùy tình hình thực tế, các Phòng Tư pháp cấp huyệnvà UBND cấp xã xác định chi phí đối với từng loại việc cụ thể nhưng không vượtquá mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản theo quy định tại Quyếtđịnh này và niêm yết công khai mức chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bảntại trụ sở làm việc. Vị trí niêm yết phải là nơi thuận tiện nhất để mọi ngườidễ dàng đọc, kiểm tra, đối chiếu.

3. Phòng Tư pháp cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấpxã thu chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản không đúng theo quy định tạiQuyết định này, tùy theo mức độ, hành vi vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặcbị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 6.Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những vướng mắc cầnđiều chỉnh, cơ quan, đơn vị thu chi phí kịp thời phản ánh với cơ quan chức năng(thông qua Sở Tư pháp hoặc Sở Tài chính) phối hợp, xem xét trình UBND tỉnh sửađổi, bổ sung, giải quyết cho phù hợp theo quy định của pháp luật./.