ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2015/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 16 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔSUNG MỘT SỐ ĐIỂM TRONG QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2012/QĐ-UBND NGÀY 05/01/2012 CỦA UBNDTỈNH VỀ MỨC PHỤ CẤP CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THAM GIA BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH MỤCTIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CÁC CẤP

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 14/3/2011 của liên Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dungthực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ vềphê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn2010-2020;

Triển khai Quyết định số 1996/QĐ-TTg ngày 04/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng Điều phối giúp Ban Chỉ đạothực hiện Chương trìnhmục tiêu Quốc gia xây dựngnông thôn mới các cấp;

Theo đề nghị của Giámđốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 272/TTr-SNN-VPĐP ngày 12/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi một số nội dung Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 05/01/2012của UBND Tỉnh về mức phụ cấp cho cán bộ, công chức tham gia Ban Chỉ đạo Chươngtrình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp, như sau:

1. Sửađổi trích yếu của Quyết định như sau: Về mức phụ cấp cho cán bộ, công chức thamgia Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp.

2. Sửađổi tên Điều 1 như sau: Quy định mức phụ cấp cho cán bộ, công chức tham gia Chươngtrình xây dựng nông thôn mới ở các cấp tỉnh Phú Yên.

3.Sửađổi nội dung gạch đầu dòng (-) thứ 3, Điểm c, Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 05/01/2012 của UBND Tỉnh như sau: Phụ cấp thành viên Vănphòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới cấp huyện (Văn phòng nôngthôn mới cấp huyện): 100.000 đồng/người/tháng.

4. Bổsung vào Điểm d, Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 05/01/2012của UBND Tỉnh như sau: Phụ cấp cho công chức cấp xã chuyên trách xây dựng nôngthôn mới: 100.000 đồng/người/tháng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2015. Các nộidung khác tại Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 05/01/2012 của UBND Tỉnh khôngsửa đổi, bổ sung tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh;Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND Tỉnh;
- CT, các PCT UBND Tỉnh;
- UBMTTQVN Tỉnh;
- Chánh, các PVP UBND Tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, Hg, To

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự