ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 50/2016/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 09 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 29/2008/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03 tháng 9 năm 2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 . Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý nhà nước tại các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2 .Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 9 năm 2016 và thay thế Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3 . Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Giao thông và Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Lao động, Thương binh và Xã hội; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy; Cục trưởng Cục Thuế; Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Đà Lạt; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng, thành phố Bảo Lộc; Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định. /.


- Văn phòng Chính phủ;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG
09 tháng 9 năm 2016 của ồng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh với các sở, ban, ngành và

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh (viết tắt là Ban Quản lý), các sở, ban, ngành và

Điều 3. Mục đích

Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Quản lý với các sở, ban, ngành và

Điều 4. Trách nhiệm của các bên trong quan hệ phối hợp

Ban Quản lý chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội tại các KCN theo chức năng, nhiệm vụ được giao; các sở, ban, ngành và

Điều 5. Nguyên tắc phối hợp

1. Việc phối hợp giữa các cơ quan phải phục vụ lợi ích chung, tôn trọng chức năng, nhiệm vụ của các bên tham gia theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, tạo điều kiện để các bên hoàn thành nhiệm vụ được giao góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng.

2. Nội dung phối hợp phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, các cấp chính quyền địa phương.

3. Bảo đảm tính khách quan trong quá trình

4. Bảo đảm yêu cầu chuyên môn, chất lượng và thời gian phối hợp.

5. Chịu trách nhiệm về nội dung, kết quả phối hợp.

6. Trong quá trình phối hợp quản lý phải xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp để làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tránh chồng chéo, trùng lặp.

Điều 6. Phương thức phối hợp

Tùy theo tính chất, nội dung công việc cần

1. Phát hành văn bản hoặc gửi hồ sơ đề nghị cơ quan phối hợp tham gia ý kiến. Các cơ quan phối hợp có trách nhiệm nghiên cứu trả lời bằng văn bản theo thời hạn đề nghị của cơ quan chủ trì.

2. Trong trường hợp cần thiết thì tổ chức họp, làm việc, ghi biên bản xác định rõ trách nhiệm các bên phải giải quyết, xử lý theo thẩm quyền;

3. Cơ quan phối hợp cử lãnh đạo dự họp; trường hợp lãnh đạo cơ quan không dự họp được, nếu phân công đại diện tham dự thì phải chịu trách nhiệm đối với nội dung, ý kiến của đại diện đã tham gia hoặc ký trong biên bản.

4. Thành lập hệ thống đầu mối tiếp nhận thông tin để xử lý công việc khẩn cấp ngoài giờ hành chính và các ngày nghỉ khi cấp có thẩm quyền yêu cầu.

Điều 7. Nội dung và lĩnh vực phối hợp quản lý

Ban Quản lý phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh và

1. Xây dựng

2. Công tác lập và quản lý quy hoạch.

3. Quản lý đăng ký đầu tư, thương mại.

4. Quản lý xây dựng.

5. Quản lý đất đai, bồi thường và giải phóng mặt bằng.

6. Quản lý môi trường.

7. Quản lý khoa học và công nghệ.

8. Quản lý lao động và việc làm.

9. Quản lý về thuế và các nghĩa vụ tài chính khác.

10. Quản lý về thủ tục Hải quan.

11. Xúc tiến, kêu gọi đầu tư, thương mại.

12. Đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

13. Thanh tra, kiểm tra, giám sát tại các doanh nghiệp.

14. Phòng chống cháy nổ.

15. Vệ sinh an toàn thực phẩm.

16. Những lĩnh vực khác theo quy định của Trung ương và của UBND tỉnh.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN QUẢN LÝ VÀ CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP

Điều 8. Ban Quản lý

1. Xây dựng Đề án Quy hoạch điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát

a) Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan xây dựng

b) Chủ trì, phối hợp với Sở

2. Công tác lập và quản lý quy hoạch:

a) Tổ chức lập đồ án quy hoạch chung (nếu có), quy hoạch chi tiết xây dựng, gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

b) Chủ trì,

c) Phối hợp

3. Quản lý đăng ký đầu tư: Chủ trì thẩm định các dự án đăng ký đầu tư tại các KCN; làm đầu mối tổ chức lấy ý kiến của các sở, ngành, địa phương có liên quan đối với các dự án đầu tư vào KCN thuộc diện phải xin chủ trương đầu tư làm cơ sở cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

4. Quản lý xây dựng: Chủ trì kiểm tra việc thực hiện xây dựng theo giấy phép xây dựng; nếu phát hiện sai phạm được phép lập biên bản, đình chỉ xây dựng, thu hồi giấy phép xây dựng và báo cáo Sở Xây dựng xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

5. Quản lý đất đai, bồi thường và giải phóng mặt bằng:

a)

b) Phối hợp tham mưu xác định đơn giá thuê đất, thuê lại đất tại các KCN.

c) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và

6. Quản lý Môi trường:

a) Chủ trì,

- Thực hiện công tác quản lý nhà nước về môi trường đối với các dự án hoạt động trong các KCN theo

- Giải quyết tranh chấp, kiến nghị về môi trường giữa các doanh nghiệp trong các KCN.

- Kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố môi trường.

- Quản lý chất thải tại các KCN theo đúng quy định hiện hành.

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho chủ đầu tư hạ tầng KCN và doanh nghiệp KCN.

b) Phát hiện, lập biên bản và kịp thời báo cáo

c) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường,

7. Quản lý Khoa học và Công nghệ:

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, tổ chức có liên quan hướng dẫn nhà đầu tư về các vấn đề khoa học công nghệ như: hoạt động đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, thẩm định công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thông tin về khoa học công nghệ... đối với dự án đầu tư trong các KCN.

8. Quản lý lao động và việc làm:

a) Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động tại các KCN theo sự ủy quyền của

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn người sử dụng lao động và người lao động tại các doanh nghiệp trong KCN thực hiện và tuân thủ các quy định của Bộ luật Lao động, Luật Việc làm, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn và các văn bản có liên quan; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại các doanh nghiệp KCN nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động.

c) Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung tâm Giới thiệu việc làm Lâm Đồng trong công tác đào tạo và tuyển dụng công nhân lao động làm việc trong các doanh nghiệp KCN.

d) ể trong các doanh nghiệp trong KCN.

9. Quản lý về thuế và các nghĩa vụ tài chính khác:

Định kỳ (hàng quý) cung cấp cho Cục thuế tỉnh Lâm Đồng những tài liệu sau:

- Danh sách các doanh nghiệp, dự án đầu tư đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong các KCN.

- Thông tin về Doanh nghiệp ngoại tỉnh thực hiện xây dựng cơ bản trong KCN; thông tin có liên quan đến việc lắp đặt máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất... của các nhà thầu nước ngoài cho các đơn vị hoạt động trong KCN để phục vụ công tác quản lý thuế.

- Thông tin về nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác; trường hợp chuyển nhượng dự án phát sinh thu nhập, nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư thực hiện nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật.

10. Quản lý về thủ tục Hải quan:

a) Cung cấp thông tin cho Chi cục Hải quan Đà Lạt:

- Thông tin doanh nghiệp, dự án, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong các KCN; thông tin liên quan đến các dự án có hàng hóa nhập khẩu chuyển giao cho các đối tượng khác, dự án ngưng hoạt động, giải thể, phá sản... và các thông tin khác liên quan đến sử dụng hàng hóa không đúng mục đích (như: cho thuê, cho mượn...).

- Thông tin về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của các doanh nghiệp, dự án đăng ký và làm thủ tục hải quan tại hải quan khác Chi cục Hải quan Đà Lạt (nếu có), định kỳ hàng quý, 6 tháng và một năm.

b) Phối hợp với Chi cục Hải quan Đà Lạt kiểm tra việc sử dụng hàng hóa nhập khẩu, giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (khi có yêu cầu);

11. Xúc tiến, kêu gọi đầu tư, thương mại:

a) Phối hợp với Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng, Sở Công Thương về công tác tổ chức thực hiện xúc tiến đầu tư; lập dự án thuộc các lĩnh vực để kêu gọi đầu tư vào các KCN.

b) Chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp trong KCN tham gia các chương trình hỗ trợ thương mại, kết nối giáo thương...

12. Đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội:

a) Lãnh đạo các Công ty Phát triển hạ tầng KCN, doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn trong KCN thực hiện đầy đủ quy định tại Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

b) ể phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật và những vấn đề có liên quan đến an ninh trật tự trong các KCN.

c) ời thông báo đến Công an tỉnh về nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và những người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN.

13. Phòng chống cháy nổ:

Chủ động phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy và

14. Vệ sinh an toàn thực

Chủ động phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại các KCN theo đúng quy định của pháp luật.

15. Chế độ báo cáo:

a) Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và hàng năm, Ban Quản lý báo cáo

b) Các báo cáo nêu trên đồng thời được gửi cho các sở, ngành chức năng liên quan thuộc tỉnh đế theo dõi, phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp tại các KCN trên địa bàn toàn tỉnh.

Điều 9. Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý tham mưu

3. Phối hợp tham mưu

4. Phối hợp thẩm định các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào các KCN thuộc thẩm quyền quyết định của

5. Phối hợp xây dựng chính sách thu hút, ưu đãi đầu tư tại các KCN.

6. Phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư, thủ tục đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài; điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (các dự án có mục tiêu thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài).

7. Tham gia ý kiến đối với các dự án thuộc diện thẩm tra cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại các KCN và các cơ chế, chính sách về đầu tư phát triển các KCN.

Điều 10. Sở Xây dựng

1. Chủ trì thẩm định, trình

2. Tham mưu

3. Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý, địa phương liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong quá trình xây dựng theo giấy phép xây dựng của các doanh nghiệp trong KCN.

4. Chủ trì hoặc phối hợp thẩm định các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào các KCN thuộc thẩm quyền quyết định của

5. Phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về xây dựng đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình xây dựng trong KCN theo quy định.

Điều 11. Sở Giao thông vận tải

1. Chủ trì hoặc phối hợp thẩm định các dự án đầu tư hạ tầng giao thông trong và ngoài hàng rào các KCN thuộc thẩm quyền quyết định của

2. Phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về giao thông đối với công trình hạ tầng giao thông trong KCN theo quy định.

3.

Điều 12. Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Lĩnh vực đất đai:

a) Chủ trì,

b) Chủ trì thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực đất đai trong các KCN; xử lý các khiếu nại, tranh chấp về đất đai trong KCN theo quy định của pháp luật.

c) Phối hợp tham mưu xác định đơn giá thuê đất, thuê lại đất tại các KCN.

d) Phối hợp xử lý các yêu cầu, nội dung liên quan đến quản lý đất đai thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Lĩnh vực môi trường:

a) Chủ trì tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

b) Chủ trì kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành hoặc xác nhận hoàn thành đề án bảo vệ môi trường chi tiết của chủ đầu tư hạ tầng KCN, các doanh nghiệp KCN theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

c) Chủ trì giám sát, kiểm tra, thanh tra (định kỳ hoặc đột xuất) và xử lý vi phạm việc thực hiện các nội dung cam kết của chủ đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp KCN trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường giản đơn đã được phê duyệt.

d) Chủ trì tiếp nhận và xử lý các đề xuất, kiến nghị; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về bảo vệ môi trường phát sinh trong các KCN và giữa các doanh nghiệp với bên ngoài KCN theo thẩm quyền; kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố môi trường.

đ) Chủ trì, phối hợp Ban quản lý quản lý khai thác tài nguyên nước trong các KCN theo đúng quy định hiện hành.

e)

3. Lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt bằng

Phối hợp với Ban Quản lý và UBND huyện, thành phố nơi có KCN thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Điều 13. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

1. Phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong KCN theo quy định của pháp luật về lao động và Biên bản ủy quyền đã ký với Ban Quản lý.

2. Phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

3. Phối hợp trong việc giải quyết các tranh chấp lao động cá nhân, tập thể, đình công và lãn công trong KCN.

4. ểm xã hội và xử lý vi phạm pháp luật lao động.

Điều 14. Sở Tài chính

1. Phối hợp tham mưu UBND tỉnh phương án huy động, bố trí các nguồn vốn khác để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật trong các KCN.

2. Hướng dẫn lập dự toán, thẩm định, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và kiểm tra, thông báo quyết toán kinh phí hoạt động hàng năm của Ban Quản lý.

3.

4. Xác định quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn thuộc sở hữu nhà nước của các doanh nghiệp đầu tư trong KCN khi có yêu cầu.

5. Hướng dẫn xây dựng và thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đơn giá thuê đất, thuê lại đất và phí sử dụng hạ tầng tại các KCN.

6. Chủ trì thẩm định phương án thu các khoản phí, lệ phí, thu dịch vụ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

7. Tổ chức thẩm tra quyết toán hoàn thành các dự án, công trình đầu tư trong KCN từ nguồn vốn Nhà nước trình

8. Phối hợp thực hiện một số chế độ, chính sách về tài chính trong KCN khi có yêu cầu.

Điều 15. Sở Công thương

1. Phối hợp tham mưu đề xuất

2. Thẩm định quy hoạch và kiểm tra, giám sát cơ quan điện lực cung ứng điện phục vụ các KCN.

3. Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng sản phẩm công nghiệp; an toàn vệ sinh, môi trường công nghiệp; an toàn điện; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

4. Chủ trì kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng bảo quản và vận chuyển ỹ thuật an toàn theo quy định của pháp luật.

5. Chủ trì, phối hợp quản lý hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu trong các KCN theo quy định của pháp luật; thường xuyên thông báo tình hình vi phạm trong lĩnh vực thương mại, phân phối, lưu thông hàng hóa của các doanh nghiệp trong KCN cho Ban Quản lý để phối hợp quản lý.

Điều 16. Chi cục Hải quan

1.

2. Phối hợp kiến nghị với cấp có thẩm quyền về những vấn đề còn bất cập, cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ chính sách quản lý của nhà nước về Hải quan.

3. Phối hợp thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

4. Định kỳ hàng quý, 06 tháng, năm cung cấp cho Ban Quản lý tình hình, kết quả xuất nhập khẩu và thực hiện nghĩa vụ với nhà nước của các doanh nghiệp trong KCN.

Điều 17. Cục Thuế

1. Phối hợp với Ban Quản lý về công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thuế tại các doanh nghiệp trong KCN; ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư về thuế theo quy định; tháo gỡ những khó khăn về công tác quản lý thuế phát sinh trong quá trình thực hiện.

2. Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn kịp thời các văn bản pháp quy về thuế cho các doanh nghiệp KCN; tiếp nhận và giải quyết kịp thời các thắc mắc, khiếu nại, kiến nghị về chính sách thuế của doanh nghiệp trong các KCN theo đúng thẩm quyền.

3. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế theo chức năng, nhiệm vụ được giao đối với các doanh nghiệp đầu tư vào các KCN.

4. Định kỳ hàng quý, 06 tháng, năm cung cấp cho Ban Quản lý tình hình, kết quả thực hiện nghĩa vụ với nhà nước về thuế, phí của các doanh nghiệp hoặc chi nhánh doanh nghiệp hoạt động tại các KCN.

Điều 18. Sở Khoa học và Công nghệ

1. Phối hợp xác định dự án đầu tư vào KCN thuộc lĩnh vực công nghiệp kỹ thuật cao, công nghệ mới, sản xuất vật liệu mới, thuộc danh mục đặc biệt khuyến khích đầu tư theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

2. Chủ trì ển giao công nghệ.

3. Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng; hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, chuyển giao công nghệ và đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp theo quy định.

4. Chủ trì kiểm tra việc chấp hành các

5. Hướng dẫn đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ các dự án đầu tư; tổ chức thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư trong KCN theo yêu cầu của Ban Quản lý.

6. Hướng dẫn các doanh nghiệp trong KCN tham gia giải thưởng chất lượng Quốc gia.

Điều 19. Công an tỉnh

1. Thực hiện công tác quản lý về an ninh trật tự bên trong và chung quanh các KCN;

2. Phối hợp trong công tác nắm tình hình, phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc vi phạm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các KCN.

3. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ các doanh nghiệp trong các KCN.

4. Phối hợp xây dựng doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự; tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân và nhân dân tham gia “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về an ninh trật tự, nhập cảnh, cư trú, đi lại, hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam đến các tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài trong các KCN.

5.

Điều 20. Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy

1. Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với dự án thiết kế quy hoạch KCN, thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế thi công các công trình xây dựng (quy định tại Phụ lục IV, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy) trước khi cấp Giấy phép xây dựng.

2. Phối hợp tổ chức kiểm tra, nghiệm thu, hướng dẫn đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy cho các công trình, hạng mục công trình theo hồ sơ thẩm duyệt trước khi đưa công trình vào sử dụng; định kỳ và đột xuất kiểm tra kỹ thuật an toàn phòng cháy chữa cháy đối với từng cơ sở và toàn KCN.

3. Tuyên truyền, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại KCN cho các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 16, Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ; hướng dẫn,

Điều 21. Sở Y tế

1. Chủ trì tổ chức kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực

2. Xác nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm; cấp, đình chỉ, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong các KCN trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận và thẩm định nội dung chuyên môn đăng ký quảng cáo các sản

Điều 22. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nơi có KCN

1. Quản lý đất đai, bồi thường và giải phóng mặt bằng:

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý và các ngành chức năng tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư (bao gồm công tác cắm mốc, đo vẽ bản đồ địa chính, kiểm kê, áp giá, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư).

b)

2. Quản lý môi trường:

a) Phối hợp kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường và

b) Phối hợp giải quyết tranh chấp, kiến nghị về môi trường giữa các doanh nghiệp trong các KCN.

c) Hỗ trợ ứng cứu sự cố môi trường xảy ra tại KCN.

3. Quản lý lao động và việc làm:

a) Phối hợp tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động vào làm việc tại các KCN; tuyên truyền về pháp luật lao động; theo dõi, tổng hợp kết quả người lao động được giới thiệu vào các KCN định kỳ 6 tháng và hàng năm.

b) Chủ trì,

4. Quản lý an ninh và trật tự an toàn xã hội:

Chỉ đạo các lực lượng có liên quan ở cơ sở thường xuyên phối hợp với Ban Quản lý, các sở, ngành liên quan và các doanh nghiệp trong các KCN nắm tình hình liên quan đến an ninh, trật tự để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.

Điều 23. Công ty Điện lực

1. Cung cấp điện tới chân hàng rào nhà máy của các doanh nghiệp trong các KCN, theo quy định tại Luật Điện lực.

2. Thực hiện đúng theo các quy định hiện hành về hợp đồng mua, bán điện, điều tiết điện, trình tự và thời hạn giải quyết các đề nghị về phát

3. Kịp thời giải quyết các đề nghị, phản ảnh của doanh nghiệp về chất lượng điện; về cải tạo, nâng cấp lưới điện.

Điều 24. Thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp KCN

1. Định kỳ Ban Quản lý thực hiện việc kiểm tra các doanh nghiệp KCN theo quy định tại Khoản 21, Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về KCN, Khu chế xuất và Khu kinh tế.

2. Các sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch công tác thanh tra,

3. Ban quản lý là thành viên của các đoàn thanh tra của các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh và

4. Trong trường hợp cần thiết, Ban Quản lý lập kế hoạch kiểm tra các doanh nghiệp tại các KCN, trình

5. Các hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo công tác quản lý nhà nước của từng lĩnh vực như quản lý thuế, môi trường, lao động,... thực hiện theo các quy định chuyên ngành.

6. Kiểm tra bất thường: Khi các doanh nghiệp trong KCN có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cơ quan chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành được tiến hành các cuộc

Điều 25. Đối thoại giữa các cơ quan quản lý Nhà nước với doanh nghiệp

Định kỳ hàng năm hoặc khi cần thiết, Ban Quản lý chủ trì, phối hợp với các sở, ngành,

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26. Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý, các sở, ngành chức năng có liên quan,

Những quy định khác liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước tại KCN không được quy định trong quy chế này được thực hiện theo các quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 27. Sửa đổi, bổ sung

Trong quá trình thực hiện quy chế này nếu có phát sinh, vướng mắc đề nghị các sở, ban, ngành và