SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHI CỤC THÚ Y
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền thực hiện kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài thành phố Hồ Chí Minh

______________________

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THÚ Y TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 825/QĐ-UB-NC ngày 23/3/1994 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về kiện toàn tổ chức Chi cục Thú y thành phố;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y năm 2004 và Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004;

Căn cứ Quyết định số 126/2008/QĐ-BNN ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 86/QĐ-BNN ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét yêu cầu công tác;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền thực hiện kiểm dịch động vật và thừa ủy quyền Chi cục trưởng ký cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài thành phố Hồ Chí Minh cho các lãnh đạo đơn vị là kiểm dịch viên động vật thuộc Chi cục Thú y thành phố (theo danh sách và chữ ký đính kèm). Thời gian ủy quyền từ 01 tháng 4 năm 2009 đến 30 tháng 6 năm 2009.

Điều 2. Trong quá trình thực hiện công việc được ủy quyền, các cá nhân có tên tại Điều 1 phải thực hiện đúng quy định, quy trình và thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật.

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Tổng hợp Vi tính, Thanh tra Thú y – Pháp chế, Trạm PCD-KDĐV, Kế toán trưởng Chi cục và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Phó chi cục trưởng

(Đã ký)

Phan Xuân Thảo