THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 50/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Tờ trình số 15/BCĐCCHC ngày 29 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ như sau:

1. Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là thành viên Ban Chỉ đạo thay ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là thành viên Ban Chỉ đạo thay ông Phạm Minh Huân.

3. Ông Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp là thành viên Ban Chỉ đạo thay ông Đinh Trung Tụng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:- Như Điều 3;lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; (3b).

KT. THỦ TƯỚNGPHÓ THỦ TƯỚNGTrương
Hòa Bình