ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2016

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

>> Xem thêm:  Văn bản pháp luật là gì ? Đặc điểm, phân loại văn bản quy phạm pháp luật

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Phê duyệt Danh mục xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành năm 2016 (theo Phụ lục 1 gửi kèm);

2.Phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh năm 2016 (theo Phụ lục 2 gửi kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Các sở, ban, ngành được giao chủ trì soạn thảo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phê duyệt kèm theo Quyết định này có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo về chất lượng, đúng trình tự, thủ tục và trình đúng thời gian Ủy ban nhân dân tỉnh quy định; hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Tài chính dự toán kinh phí thực hiện Quyết định này, trình Ủy ban nhân dân quyết định.

3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; trong quá trình thực hiện được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp .

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

>> Xem thêm:  Quy phạm pháp luật là gì ? Các bộ phận cấu thành quy phạm pháp luật ?

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- TP, PTP, CV khối NCTH;
- Lưu: VT, NC (P.Hà).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC

XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số: 50/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. VĂN BẢN BAN HÀNH MỚI

Số TT

Trích yếu văn bản

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp soạn thảo

Thời gian thực hiện

Trình UBND tỉnh

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh

HĐND tỉnh ban hành

1

Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ xây dựng kênh mương, đường giao thông nội đồng, quy hoạch khuôn viên vui chơi gắn với xây dựng nhà văn hóa thôn, xóm, bản, tổ nhân dân.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 3

Tháng 6

Tháng 7

2

Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Tài chính, Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 4

Tháng 6

Tháng 7

3

Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ xây dựng một số công trình hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 4

Tháng 6

Tháng 7

4

Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển Hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

5

Nghị quyết Quy định về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020.

Sở Tài chính

Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 7

Tháng 11

Tháng 12

6

Nghị quyết Quy định về định mức phân bổ và định mức chi thường xuyên ngân sách năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020

Sở Tài chính

Sở Tư pháp, Kho bạc Nhà nước tỉnh, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 7

Tháng 11

Tháng 12

7

Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Sở Tư pháp

Sở Tài chính, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 8

Tháng 11

Tháng 12

II. VĂN BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ:

Số TT

Trích yếu văn bản

Nội dung đề nghị

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Trình UBND tỉnh

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh

HĐND tỉnh ban hành

Sửa đổi, bổ sung

Thay thế

1

Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 49/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi cho phát triển vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

x

Sở Giao thông Vận tải

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

2

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 47/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011về chính sách hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao và hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ

x

Sở Nội vụ

Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

3

Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

(thay thế Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007 về chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Nghị quyết số 45/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND

x

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính; Sở Tư pháp; các sở, ngành liên quan.

Tháng 8

Tháng 11

Tháng 12

DANH MỤC

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số: 50/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. VĂN BẢN BAN HÀNH MỚI:

STT

Trích yếu văn bản

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp soạn thảo

Thời gian thực hiện

Trình UBND tỉnh

UBND tỉnh ban hành

1

Quyết định của UBND tỉnh về việc hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Sở Tư pháp; UBND huyện, thành phố

Đã trình UBND tỉnh

Tháng 01

2

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Sở Tài chính

Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện

Đã trình UBND tỉnh

Tháng 01

3

Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Sở Xây dựng

Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện

Đã trình UBND tỉnh

Tháng 02

4

Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Sở Công Thương

Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện

Đã trình UBND tỉnh

Tháng 3

5

Quyết định của UBND tỉnh xếp loại đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2016 để xác định cước vận tải đường bộ

Sở Giao thông Vận tải

Sở Tư pháp, Sở Tài chính các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 3

Tháng 4

6

Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành thuộc địa phương trong quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Công an tỉnh

Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 3

Tháng 4

7

Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh phát triển quỹ đất với Ủy ban nhân dân cấp huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường, cơ quan tài chính và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp; Sở Giao thông Vận tải, Thanh tra tỉnh; các cơ quan liên; UBND cấp huyện

Tháng 3

Tháng 4

8

Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với UBND cấp huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, cơ quan tài chính, cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp; Cục thuế tỉnh; các cơ quan liên; UBND cấp huyện

Tháng 4

Tháng 5

9

Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Tuyên Quang

Sở Công Thương

Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 4

Tháng 6

10

Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Sở Công Thương

Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 5

Tháng 7

11

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thời gian thực hiện và quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài chính, Sở Tư pháp; Cục Thuế tỉnh, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 6

Tháng 8

12

Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Sở Tư pháp

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan có liên quan

Tháng 6

Tháng 8

13

Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Sở Tư pháp

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan có liên quan

Tháng 7

Tháng 9

14

Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Sở Tư pháp

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan có liên quan

Tháng 8

Tháng 9

15

Quyết định của UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Sở Nội vụ

Sở Tư pháp; các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Tháng 7

Tháng 9

16

Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc quản lý, cấp phép khai thác đất san lấp khi cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tư pháp; các sở, ban ngành liên quan; UBND cấp huyện

Tháng 8

Tháng 10

17

Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định mức chi phí đào tạo nghề và mức hỗ trợ chi phí học nghề cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Sở Tài chính, Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 8

Tháng 10

18

Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan; UBND cấp huyện

Tháng 9

Tháng 10

19

Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 9

Tháng 11

20

Quyết định của UBND tỉnh quy định đào tạo lái xe mô tô hạng A1 đối với đồng bào dân tộc có trình độ văn hóa quá thấp

Sở Giao thông Vận tải

Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 10

Tháng 12

21

Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

UBND thành phố Tuyên Quang

Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 10

Tháng 12

22

Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2017

Sở Tài chính

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Cục thuế tỉnh; các cơ quan liên quan; UBND cấp huyện

Tháng 10

Tháng 12

II. VĂN BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ:

STT

Tên loại, số ký hiệu, ngày tháng năm ban hành, trích yếu văn bản

Nội dung đề nghị

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Sửa đổi, bổ sung

Thay thế

Bãi bỏ

Trình UBND tỉnh

UBND tỉnh ban hành

1

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 về việc ban hành Quy định chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong các kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia, khu vực quốc gia, kỳ thi cấp tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

x

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện

Đã trình UBND tỉnh tháng 12/2015

Tháng 02

2

Quyết định bãi bỏ một phầnQuyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 8/7/2014 của UBND tỉnh Quy định tiêu chí, thang điểm và mức đạt danh hiệu “Gia đình Thôn, xóm văn hoá”,“, bản văn hoá”,”Tổ dân phố văn hoá” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

x

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 4

Tháng 6

3

Quyết định thay thế Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 18/8/2010 về việc ban hành Quy định về quản lý và bảo trì đường bộ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 10/10/2011)

x

Sở Giao thông Vận tải

Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 8

Tháng 10

4

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 10/9/2012 Quyết định ban hành Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao và hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ

x

Sở Nội vụ.

Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 8

Tháng 10

5

Quyết định thay thế Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 22/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện và quản lý các Đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

x

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện

Tháng 9

Tháng 11

6

Quyết định thay thế Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND 14/8/2007 về việc ban hành quy định chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (đã được sửa đổi, bổ sung tạiQuyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày12/3/2012)

x

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện

Tháng 10

Tháng 12