ỦY BAN DÂN TỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 500/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG VỀ KIẾN THỨC TIN HỌC NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 724/QĐ-UBDT ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao kế hoạch công tác năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-UBDT ngày 23/3/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức nhà nước năm 2016;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng về kiến thức tin học năm 2016 (có kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Kinh phí thực hiện: 35.000.000 VNĐ

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


- Như Điu 3;UBDT;

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMĐỗ Văn Chiến

KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG VỀ KIẾN THỨC TIN HỌC NĂM 201600/QĐ-UBDT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bồi dưỡng kiến thức lý thuyết và thực hành về việc sử dụng hệ điều hành tác nghiệp của Ủy ban Dân tộc: quy trình xử lý văn bản đi, đến và tạo lập hồ sơ công việc trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

- Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo và chuyên viên các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực hành nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

- Tổ chức lớp bồi dưỡng phải tính thiết thực hiệu quả và và tiết kiệm.

- Sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng, công chức, viên chức thực hành thành thục các bước, quy trình xử lý văn bản theo điều hành tác nghiệp của Ủy ban Dân tộc.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung, phương pháp

1.1. Nội dung

- Giới thiệu và thực hành quy trình xử lý văn bản đi, đến và tạo lập hồ sơ công việc trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

- Các chức năng mở rộng nâng cấp trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

- Các tiện ích trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

Nội dung học gồm 2 phần lý thuyết và thực hành, cụ thể như sau:

a) Nội dung lý thuyết

- Quy trình tổng thể xử lý văn bản đến.

- Quy trình tổng thể xử lý văn bản đi.

- Quy trình tạo lập hồ sơ xử lý công việc và giao việc.

- Chức năng và tiện ích thuộc hệ thống điều hành tác nghiệp.

b) Nội dung thực hành

- Xử lý văn bản đến:

+ Bàn làm việc của Chuyên viên tổng hợp.

+ Bàn làm việc của Lãnh đạo Vụ, đơn vị.

+ Bàn làm việc của các chuyên viên.

- Xử lý văn bản đi:

+ Bàn làm việc của các chuyên viên.

+ Bàn làm việc của Lãnh đạo Vụ, đơn vị.

+ Bàn làm việc của Chuyên viên tổng hợp.

- Tạo lập hồ sơ công việc:

+ Tạo mới hồ sơ công việc.

+ Phân công cán bộ/phòng ban xử lý, theo dõi.

+ Theo dõi tiến độ xử lý, hạn xử lý.

+ Kết thúc xử lý hồ sơ công việc.

- Tiện ích điều hành tác nghiệp nội bộ:

+ Giao việc, nhắc việc.

+ Báo cáo thống kê.

+ Tìm kiếm, tra cứu văn bản.

+ Danh bạ điện tử.

1.2. Phương pháp

- Hình thức: bồi dưỡng lý thuyết, thực hành.

- Tổng hợp và giải đáp các ý kiến vướng mắc.

2. Thành phần

2.1. Giảng viên: Chuyên gia Công nghệ thông tin, Trung tâm Thông tin.

2.2. Học viên: Lãnh đạo, chuyên viên tổng hợp của vụ, đơn vị (30 người).

3. Thời gian: 02 ngày, 07 - 08/10/2016.

4. Địa điểm: Hội trường nhà C, Ủy ban Dân tộc - Số 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

III. KINH PHÍ: 35.000.000 VNĐ n mươi năm triệu đồng chẵn)được giao theo Quyết định số 108/QĐ-UBDT .

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Tổ chức cán bộ: Phối hợp với Văn phòng Ủy ban, Trung tâm Thông tin tổ chức lớp học.

2. Trung tâm Thông tin

- Chịu trách nhiệm về công tác tổ chức lớp học, quản lý lớp học, chuẩn bị về cơ sở vật chất phục vụ lớp học, tài liệu cho học viên.

- Có trách nhiệm xây dựng dự toán, quyết toán tài chính và chịu trách nhiệm về các khoản chi phí tài chính phục vụ cho các hoạt động của lớp bồi dưỡng nghiệp.

3. Văn phòng Ủy ban: Chuyển kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng về kiến thức tin học năm 2016

4. Các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban: Tạo điều kiện, bố trí thời gian cho công chức, viên chức tham gia khóa bồi dưỡng khi có công văn triệu tập.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời có văn bản phản ánh về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Ủy ban chỉ đạo, giải quyết./.

PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG VỀ KIẾN THỨC TIN HỌC (HỆ ĐIỀU HÀNH TÁC NGHIỆP NĂM 2016)

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 500/QĐ-UBDT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

STT

Tên Vụ, đơn vị

Số lượng

Ghi chú

1

Vụ Tổ chức Cán bộ

02

2

Thanh tra Ủy ban

02

3

Vụ Kế hoạch - Tài chính

02

4

Văn phòng Ủy ban

02

5

Vụ Hợp tác Quốc tế

02

6

Vụ Pháp chế

02

7

Vụ Tổng hợp

02

8

Vụ Chính sách dân tộc

02

9

Vụ Dân tộc thiểu số

02

10

Vụ Địa phương I

02

11

Vụ Tuyên truyền

02

12

VP Điều phối chương trình 135

01

13

Ban Quản lý xây dựng cơ bản

01

14

Ban Quản lý Dự án điện mặt trời

01

15

Học viện Dân tộc

02

16

Tạp chí Dân tộc

01

17

Báo Dân tộc và phát triển

01

18

Nhà khách Dân tộc

01

Tổng cộng

30