ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 501/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP BAN CẢI TẠO CÔNG THƯƠNG NGHIỆP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN MƯỜI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ vào Luật tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962 ;
- Xét yêu cầu tổ chức để đáp ứng nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa trên các lĩnhvực kinh tế, đời sống của Thành phố ;
- Xét đề nghị của các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Mười, Trưởng Ban Cảitạo công thương nghiệp tư bản tư doanh và Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền Thànhphố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lập BanCải tạo công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Quận Mười.

Ban Cải tạo công thương nghiệpQuận Mười là một Ban chuyên môn của Quận (Huyện) ủy và Ủy ban nhân dân Quận(Huyện), chịu sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Quận (Huyện) ủy và của Ủyban nhân dân Quận (Huyện), đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ vềchuyên môn nghiệp vụ của Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thànhphố.

Điều 2.- Ban Cải tạo côngthương nghiệp Quận Mười có chức năng nhiệm vụ :

- Giúp cho cấp ủy và Ủy ban nhândân Quận, Huyện tổ chức chỉ đạo việc phối hợp với Ban Cải tạo các Sở, Ban,Ngành, Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố thực hiện cảitạo công thương nghiệp tư bản tư doanh và xây dựng hệ thống kinh tế công thươngnghiệp xã hội chủ nghĩa trong địa bàn Quận (Huyện).

- Nghiên cứu xây dựng kế hoạchvà giúp cấp ủy, Ủy ban nhân dân Quận (Huyện) tổ chức, chỉ đạo thực hiện việccải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thành phần tiểu thương, tiểu chủ các ngànhthương nghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, vận tải, thủy sản, y tế, văn hóa,nghệ thuật, v.v… trong Quận (Huyện).

Điều 3.- Thành phần lãnhđạo của Ban Cải tạo công thương nghiệp gồm các đồng chí sau đây :

1) Đồng chí PHAN ĐỨC THƯỞNG –Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND Quận - Trưởng Ban

2) Đồng chí TRẦN HÙNG BÊ -Thường vụ quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận - Phó Ban

3) Đồng chí PHẠM VĂN ĐÀNH -Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận - Phó Ban

4) Đồng chí PHAN NGỌC ĐIỆU -Quận ủy viên, Phó Ban Thường trực Ban

5) Đồng chí TRỊNH MINH TÂM - Cánbộ thường trực Ban

6) Đồng chí HUỲNH VĂN ẤU - Cánbộ thường trực Ban

7) Đồng chí ĐẶNG THANH CHÂU -Quận ủy viên, TP Kế hoạch - Ủy viên

8) Đồng chí LÊ VĂN KIM - Quận ủyviên, TP Giao thông vận tải - Ủy viên

9) Đồng chí HUỲNH TRUNG TRỰC -Quận ủy viên, Phó Ban tuyên huấn Quận ủy, ủy viên

10) Đồng chí NGUYỄN VĂN ĐẨY -Phụ trách Phòng TTCN, ủy viên

11) Đồng chí VĂN PHƯỚC CHỮ -QUV, Phó Ban Tổ chức Quận ủy - ủy viên

12) Đồng chí VŨ QUANG BÍNH – Phóphòng Thương nghiệp - ủy viên

13) Đồng chí NGUYỄN VĂN BÉ – Cánbộ Phòng TCCQ, ủy viên

14) Đồng chí PHẠM HUY KHIÊM -Đại diện Công an Quận, Ủy viên

15) Đồng chí NGUYỄN HẢI THỌ -Đại diện Mặt trận Tổ quốc, ủy viên

16) Đồng chí ĐẶNG THỊ LIỄU - Đạidiện Liên hiệp Công đoàn, ủy viên

17) Đồng chí NGUYỄN HỮU NGHĨA -Đại diện Đoàn Thanh niên CS HCM. ủy viên

18) Đồng chí TRẦN THỊ MAI - Đạidiện Hội Liên hiệp PNVN.

Điều 4.- Biên chế của BanCải tạo công thương nghiệp Quận Mười là 20 (hai mươi) người (không kể các cánbộ kiêm nhiệm của các tổ chức khác cử sang tham gia).

Kinh phí hoạt động của Ban Cảitạo công thương nghiệp Quận Mười nằm trong kinh phí chung của Quận (Huyện) vàBan Cải tạo Quận (Huyện) được phép sử dụng con dấu riêng để giao dịch trongcông tác.

Điều 5.- Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền,Trưởng Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố, Giám đốc SởTài chánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Mười và Ban Cải tạo Quận Mười chịutrách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 5
- BTC Thành ủy
- Ủy Ban Kế hoạch
- Sở Tài chánh
- Sở Công an
- BTC Chánh quyền (4 bản)
- Lưu VF Ủy Ban.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn