ỦY BAN DÂN TỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 501/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 724/QĐ-UBDT ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao kế hoạch công tác năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-UBDT ngày 23/3/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức nhà nước năm 2016;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc năm 2016 (có kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Kinh phí thực hiện: 45.000.000 VNĐ

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Học viện Dân tộc, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng PCN UBDT;
- Học viện Dân tộc;
- Các vụ, đơn vị thuộc UBDT;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, TCCB (5b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ-UBDT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ công tác dân tộc cho công chức, viên chức thuộc Ủy ban Dân tộc.

- Học viên được bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ công tác dân tộc phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của công tác dân tộc; kiến thức bồi dưỡng được cập nhật thông tin mới có tính thời sự, tăng cường thời lượng trao đổi thảo luận và nghiên cứu thực tế.

2. Yêu cầu

Để tổ chức có hiệu quả lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cần chuẩn bị tốt nội dung chương trình bồi dưỡng; đội ngũ giảng viên, báo cáo viên có kinh nghiệm; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, phục vụ tốt lớp học.

Lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc phối hợp và tạo điều kiện cho công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng; công chức, viên chức chủ động sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ các chuyên đề của lớp.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng

1.1. Công chức là lãnh đạo cấp phòng, cấp vụ thuộc các vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc.

- Tổng số học viên: 39 người.

1.2. Viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban Dân tộc.

2. Thời gian, địa điểm

- Thời gian học tập: 04 ngày.

+ Khai giảng: 11/10/2016.

+ Bế giảng: 14/10/2016.

- Địa điểm: Hội trường nhà C, Ủy ban Dân tộc, số 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

3. Nội dung bồi dưỡng: gồm 04 chuyên đề giảng dạy, thời gian: 04 ngày.

Chuyên đề 1. Một số nội dung liên quan đến công tác dân tộc trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Chuyên đề 2. Những vấn đề cơ bản khi tổ chức thực hiện Nghị quyết số 52/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về “Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030”.

Chuyên đề 3. Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững.

Chuyên đề 4. Hiệp định đối tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) và những tác động, ảnh hưởng đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

4. Biên soạn tài liệu

Tài liệu các chuyên đề trên Học viện Dân tộc chưa có; Nội dung kiến thức cần cập nhật mới nhất, do vậy để có tài liệu phục vụ lớp bồi dưỡng, Học viện phải biên soạn tài liệu 123/2009/TT-BTC vềquy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình).

5. Cấp chứng chỉ

Giám đốc Học viện dân tộc ký Quyết định cấp giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành chương trình học.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Đối với đối tượng là công chức thuộc các vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc

Kinh phí thực hiện: 45.000.000 VNĐ (Bằng chữ: B n mươi năm triệu đồng chẵn) được giao theo Quyết định số 108/QĐ-UBDT .

2. Đối với đối tượng khác: Kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

IV . TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Tổ chức cán bộ: Phối hợp với Văn phòng Ủy ban, Học viện Dân tộc tổ chức lớp học.

2. Học viện Dân tộc

- Chịu trách nhiệm về công tác tổ chức lớp học, quản lý lớp học, chuẩn bị về cơ sở vật chất phục vụ lớp học, tài liệu cho học viên.

- Có trách nhiệm xây dựng dự toán, quyết toán tài chính và chịu trách nhiệm về các khoản chi phí tài chính phục vụ cho các hoạt động của lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc.

3. Văn phòng Ủy ban: Chuyển kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc 108/QĐ-UBDT ) cho Học viện Dân tộc.

4. Các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc: Bố trí thời gian, tạo điều kiện cho công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh kịp thời báo cáo về lãnh đạo Ủy ban Dân tộc (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để có biện pháp giải quyết./.

PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG CÔNG THỨC THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ-UBDT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

STT

Tên Vụ, đơn vị

Số lượng

Ghi chú

1

Vụ Tổ chức cán bộ

02

2

Thanh tra Ủy ban

03

3

Vụ Kế hoạch - Tài chính

03

4

Văn phòng Ủy ban

11

5

Vụ Hợp tác Quốc tế

01

6

Vụ Pháp chế

01

7

Vụ Tổng hợp

01

8

Vụ Chính sách dân tộc

02

9

Vụ Dân tộc thiểu số

01

10

Vụ Địa phương I

01

11

Vụ Tuyên truyền

01

12

VP Điều phối chương trình 135

01

13

Ban Quản lý xây dựng cơ bản

01

14

Trung tâm Thông tin

01

15

Học viện Dân tộc

02

16

Tạp chí Dân tộc

01

17

Báo Dân tộc và phát triển

02

18

Nhà khách Dân tộc

02

19

Văn phòng Đảng ủy CQ UBDT

02

Tổng cộng

39