BỘ TÀI CHÍNH
-------------

Số: 502/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ BẢO VỆ VÀ

PHÁT TRIỂN RỪNG TẠI 4 HUYỆN VÙNG CAO NÚI ĐÁ TỈNH HÀ GIANG

--------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-TTg ngày20/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án Đầu tư Bảo vệ và phát triển rừng tại 4 huyện vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang giai đoạn 2008 – 2015;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tại công văn số 505/UBND-NLN ngày25/02/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

Điều 1. Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp không thu tiền 1.666,6 tấn gạo từ nguồn dự trữ Nhà nước cấp cho tỉnh Hà Giang để thực hiện Dự án Đầu tư Bảo vệ và phát triển rừng tại 4 huyện vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang giai đoạn 2008 – 2015 (thuộc kế hoạch năm 2010).

Điều 2. Tổng cục Dự trữ Nhà nước có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, khẩn trương tổ chức giao, nhận gạo tại trung tâm huyện lỵ theo kế hoạch phân bổ của tỉnh.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước ghi giảm vốn dự trữ Nhà nước số lượng gạo nói trên theo giá hạch toán đang theo dõi trên sổ kế toán và báo cáo quyết toán hàng cứu trợ, hỗ trợ theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý giá và Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND tỉnh Hà Giang;
- Lưu: VT (2b), TCDT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?