ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 502/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP BAN CẢI TẠO CÔNG THƯƠNG NGHIỆP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN MƯỜIMỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ vào Luật tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962 ;
- Xét yêu cầu tổ chức để đáp ứng nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa trên các lĩnhvực kinh tế, đời sống của Thành phố ;
- Xét đề nghị của các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Mười Một, Trưởng BanCải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh và Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyềnThành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lậpBan Cải tạo công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Quận Mười Một.

Ban Cải tạo công thương nghiệpQuận Mười Một là một Ban chuyên môn của Quận (Huyện) ủy và Ủy ban nhân dân Quận(Huyện), chịu sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Quận (Huyện) ủy và của Ủyban nhân dân Quận (Huyện), đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ vềchuyên môn nghiệp vụ của Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thànhphố.

Điều 2.- Ban Cải tạo côngthương nghiệp Quận Mười Một có chức năng nhiệm vụ :

- Giúp cho cấp ủy và Ủy ban nhândân Quận, Huyện tổ chức chỉ đạo việc phối hợp với Ban Cải tạo các Sở, Ban,Ngành, Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố thực hiện cảitạo công thương nghiệp tư bản tư doanh và xây dựng hệ thống kinh tế công thươngnghiệp xã hội chủ nghĩa trong địa bàn Quận (Huyện).

- Nghiên cứu xây dựng kế hoạchvà giúp cấp ủy, Ủy ban nhân dân Quận (Huyện) tổ chức, chỉ đạo thực hiện việccải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thành phần tiểu thương, tiểu chủ các ngànhthương nghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, vận tải, thủy sản, y tế, văn hóa,nghệ thuật, v.v… trong Quận (Huyện).

Điều 3.- Thành phần lãnhđạo của Ban Cải tạo công thương nghiệp gồm các đồng chí sau đây :

2) Đồng chí VŨ QUỐC THÔNG,Thường vụ Quận ủy, Phó CT làm Trưởng Ban

3) Đồng chí HUỲNH NGỌC ẨN,Thường vụ quận ủy, Phó Chủ tịch Quận - Phó Ban

4) Đồng chí NGUYỄN HỮU HIỀN,Quận ủy viên, - Phó Ban Thường trực

5) Đồng chí NGUYỄN THÀNH BÁ, Ủyviên Thường trực

6) Đồng chí LÂM HẢI BẰNG, Trưởngphòng Tổ chức Quận - Ủy viên

7) Đồng chí HUỲNH VĂN ẤU , Cánbộ thường trực Ban

8) Đồng chí HỒ DŨNG CÃM, QUV,Trưởng phòng Công nghiệp Quận - Ủy viên

9) Đồng chí LÊ QUANG CHÁNH,Trưởng phòng Nhà đất Quận - Ủy viên

10) Đồng chí NGUYỄN VĂN THANH,Cán bộ Phòng GTVT - Ủy viên

11) Đồng chí CAO PHÚ ẨN, TrưởngPhòng VHTT, Ủy viên

12) Đồng chí TRẦN THỊ MAI, Quậnủy viên, Trưởng phòng TN Quận - Ủy viên

13) Đồng chí HỨA KHÁNH PHÁT,Quận ủy viên Trưởng Ban KTM - Ủy viên

14) Đồng chí NGUYỄN MINH SỚM,Trưởng phòng Thuế - Ủy viên

15) Đồng chí VÕ THỊ CHÊ, Ủy viênBCH Quân hội Phụ nữ - Ủy viên

16) Đồng chí NGUYỄN THỊ THANHKHIẾT, Phó Bí thư Quận đoàn -Ủy viên

17) Đồng chí HOÀNG MINH, Phó Thưký Công đoàn Quận - Ủy viên

18) Đồng chí PHAN BA, Ủy viênMặt trận Tổ quốc Quận - Ủy viên

19) Đồng chí ĐẶNG VĂN LÒNG - Ủyviên

20) Đồng chí PHÓ HỒNG, Quận ủyviên, Phó Ban TNQU - Ủy viên

21) Đồng chí LÊ VĂN XUÂN, Phóphòng Y tế Quận - Ủy viên

22) Đồng chí NGUYỄN THỊ NGUYỆT,Quận ủy viên, Trưởng phòng GD Quận - Ủy viên

22) Đồng chí PHAN THANH LIÊM,Phó Công an Quận - Ủy viên.

Điều 4.- Biên chế của BanCải tạo công thương nghiệp Quận Mười Một là 25 (hai mươi lăm) người (không kểcác cán bộ kiêm nhiệm của các tổ chức khác cử sang tham gia).

Kinh phí hoạt động của Ban Cảitạo công thương nghiệp Quận Mười Một nằm trong kinh phí chung của Quận (Huyện)và Ban Cải tạo Quận (Huyện) được phép sử dụng con dấu riêng để giao dịch trongcông tác.

Điều 5.- Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền,Trưởng Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố, Giám đốc SởTài chánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Mười Một và Ban Cải tạo Quận Mười Mộtchịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 5
- BTC Thành ủy
- Ủy Ban Kế hoạch
- Sở Tài chánh
- Sở Công an
- BTC Chánh quyền (4 bản)
- Lưu VF Ủy Ban.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn