BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 503/QĐ-BVHTTDL

Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V VIC PHÊ DUYT K HOCH XÂY DNG THÔNG TƯ QUY ĐNH QUY CH HOT ĐNG CA THƯ VIN HUYN, TH XÃ, THÀNH PH TRC THUC TNH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4587/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch V/v ban hành Kế hoạch công tác năm 2016;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này kế hoạch xây dựng Thông tư quy định quy chế hoạt động của thư viện huyện, thị xã, thành phtrực thuộc tỉnh

Điều 2. Giao Vụ Thư viện chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Thông tư trên theo kế hoạch được phê duyệt.

Điều 3. Kinh phí xây dựng Thông tư được trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Văn phòng Bộ quản lý.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;- Bộ trưng báo cáo);- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, TV, Đ.10.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH
(Ban hành theo Quyết định s 503/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch)

I. NHỮNG VẤN Đ CHUNG

1. Căn cứ thực hiện

- Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 12 năm 2000;

- Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2002 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện;

- Quyết định số 4587/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2016.

2. Tên nhim vụ: Xây dựng Thông tư quy định quy chế hoạt động của thư viện huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh sau đây gọi chung là (thư viện cấp huyện).

3. Mục đích:

Làm căn cứ để các thư viện cấp huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo đúng vị trí, chức năng, nhiệm vụ đã được quy định, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

4. Cơ quan thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Vụ Thư viện

- Đơn vị phối hợp: Vụ pháp chế, Văn phòng Bộ, và một số cơ quan, đơn vị có liên quan khác.

II. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH VÀ TIN ĐỘ THC HIỆN

Thời gian

Nội dung công việc

Sản phẩm

Tháng 1

Soạn thảo Quyết định phê duyệt giao nhiệm vụ xây dựng Thông tư

Quyết định của Lãnh đạo Bộ giao nhiệm vụ xây dựng Thông tư

Xây dựng Dự toán kinh phí, tạm ứng

Dự toán kinh phí được văn phòng phê duyệt.

Xây dựng Đcương chi tiết Thông tư

Đcương chi tiết

Tháng 2-3

Gửi công văn mời các cơ quan đơn vị tham gia Tổ soạn thảo Thông tư

Tổng hợp công văn cử người tham gia tổ soạn thảo

Soạn thảo Quyết định, tờ trình thứ trưởng

Quyết định thành lập tổ soạn thảo Thông tư

Thu thập tài liệu liên quan

Các tài liệu liên quan

Hoàn thiện Đề cương chi tiết

Đề cương chi tiết Thông tư

Họp tổ soạn thảo Thông tư

Biên bản góp ý cho đề cương thông tư

Tháng 4

Xây dựng Dự thảo lần I

Dự thảo lần I

Họp tổ soạn thảo lần 2: Góp ý cho Dự thảo Thông tư lần I

- Bản tổng hợp ý kiến góp ý của các thành viên Tổ soạn thảo

- Biên bản họp

Tháng 5

Hoàn thiện Dự thảo Thông tư lần II

Dự thảo Thông tư lần II

Tháng 6-7

Gửi lấy ý kiến Dự thảo Thông tư lần II:

- y ban nhân dân tỉnh/thành, các Bộ ngành có liên quan.

- Các thư viện cấp tỉnh; cấp huyện

- Các chuyên gia; cơ sở đào tạo.

- Trang thông tin điện tử của Bộ

Văn bản gửi lấy ý kiến, kèm theo Dự thảo lần II.

Tổng hợp các ý kiến góp ý về Dự thảo Thông tư

Bảng tổng hợp ý kiến góp ý về Dự thảo thông tư lần II

Tháng 8

- Họp Tổ soạn thảo lần III: tiếp thu giải trình của Tsoạn tho về ý kiến góp ý

Bản tổng hợp ý kiến góp ý của các thành viên TSoạn thảo

Hoàn thiện Dự thảo Thông tư lần III

Dự thảo lần III

Xây dựng hồ sơ thẩm định:

Hồ sơ thẩm định bao gồm: Dự thảo Tờ trình, Bảng các ý kiến góp ý, Dự thảo Thông tư lần III

Thẩm định lần 1

Biên bản thẩm định của Vụ Pháp chế.

Hoàn thiện Dự thảo Thông tư lần IV sau khi có thẩm định của Vụ Pháp chế

- Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế

- Dthảo Thông tư lần IV

Tháng 9

Thẩm định lần 2

Biên bản thẩm định của Vụ pháp chế

Hoàn thiện Dự thảo Thông tư sau khi có ý kiến thm đnh của Vụ pháp chế

Dự thảo Thông tư trình Lãnh đạo B ký ban hành

Tháng 11-12

Hoàn thiện Hồ sơ trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành Thông tư

Thông tư được ban hành gửi đăng Công báo

Thanh Quyết toán

H sơ Quyết toán

III T CHỨC THỰC HIỆN

1 Vụ Thư viện: là đơn vị thường trực của Tổ soạn thảo Thông tư, có trách nhiệm: ch ủ trì, phối hp với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai xây dựng thông tư theo Kế hoạch đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

2. Vụ pháp chế: Phi hợp với Vụ Thư viện xây dựng và thm đnh h sơ Thông tư trước khi trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

3. Vụ Kế hoạch-Tài chính: bố trí ngân sách bảo đảm triển khai xây dựng thông tư theo kế hoạch đã được phê duyệt.

4. Văn phòng Bộ: phê duyệt dự toán kinh phí theo quy định của Tài chính

IV . KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí xây dựng Thông tư quy định quy chế hoạt đng của thư viện huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trích từ ngun kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016 do Văn phòng Bộ quản lý

Tổng kinh phí thực hiện là 30.000.000 đ (ba mươi triệu đồng chn)./.