BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

-----------

Số: 503/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN VÀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIỂU ĐỀ ÁN 1 TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG

LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ LAO ĐỘNG VIỆT NAM

ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI NĂM 2010

---------------------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định 31/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 2 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2009 đến năm 2012;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kế hoạch hoạt động của Ban điều hành Đề án và phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tiểu Đề án 1 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong doanh nghiệp nhà nước và lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài” năm 2010 (có kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Giao Tổ Công tác thực hiện Tiểu đề án 1 (Thường trực là Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này trên phạm vi cả nước; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả về Vụ Pháp chế hàng quý trước ngày 25 tháng cuối quý và hàng năm trước ngày 25 tháng 12.

Vụ Pháp chế phối hợp với Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm hướng dẫn việc lập dự toán chi tiết cho các hoạt động của Tiểu Đề án 1.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;
- Thành viên Tổ công tác thực hiện Tiểu Đề án 1;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Vụ KH-TC, VP Bộ;
- Lưu: VT, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?